Archive for فروردین, ۱۳۸۸

۴۰۱-اصلاح الگوي مصرف

سه شنبه, فروردین ۲۵م, ۱۳۸۸

n00003507-b.jpg
                                                          
اصلاح الگوي مصرف به يقين يكي از مهمترين دغدغه هاي يك جامعه در حال رشد مي باشد .كشور ما بخاطر منابع غني انرژي Ùˆ ترويج روحيه مصرف گرايي بتدريج از مصرف مناسب Ùˆ بهينه دور شده است . فرهنگ صرفه جويي در عمق وجود مردمان ما وجود داشته است . حرمت نان Ùˆ برنج از يادگاران اين فرهنگ است . بچه كه بوديم مي گفتند اگر لبه نان را جدا كني Ùˆ دور بريزي در آن دنيا لبت را مي برند Ùˆ دور مي ريزند! Ùˆ يا اگر تكه اي نان روي زمين افتاده بود برمي داشتيم Ùˆ به كناري مي نهاديم تا زير پا نباشد ..هر آنچه بود Ùˆ گفته مي شد در اين جهت بود كه اسراف نكنيم Ùˆ هدر ندهيم . حالا قرار است اين بريز Ùˆ بپاشهايي كه مختص ما دارا ها است را كنترل كنيم . پز داده ايم كه دارندگي Ùˆ برازندگي . چاههاي نفت بيدريغ در اختيارمان بوده است . تبديل به برقش كرده ايم Ùˆ باز آنقدر زياد Ùˆ ارزان بوده است كه حتي دقت نكرده ايم تا سيمهاي انتقالش را بهسازي كنيم Ùˆ در صد زيادي از ان را در خطوط موقع انتقال از دست مي دهيم . تبديل به گرمايش كرده ايم Ùˆ شوفاژ را تا آخر باز كرده ايم Ùˆ پنجره را باز گذاشته ايم . لوله هاي انتقال حرارت را نيز عايق بندي نكرده ايم تا بخشي از انرژي اينگونه هدر رود . دنبال تاسيس كارخانه رفته ايم كسي از ما نپرسيده است كه اين ماشين آلاتي كه وارد مي كني مصرف برقش در Ú†Ù‡ حد است .عددي را بعنوان مصرف در طرح توجيهي نوشته ايم Ùˆ آنقدر جزيي بوده است كه خودمان نيز توجهي به كاهش آن نداشته ايم .كشورهاي ديگر را مصرف زده مي ناميم . اخيرا سفري به ايتاليا داشتم . شب هنگام ديدم خيلي از خانه ها تاريك هستند دقت ديدم تلويزيون آنها روشن است Ùˆ در تاريكي، تلويزيون روشن كرده اند Ùˆ تماشا مي كنند ….. اينها را همه مي دانيم . فرهنگش را هم كه داشته ايم Ùˆ داريم . پس چرا زياد مصرف مي كنيم ØŸ مصاحبه اي را تلويزيون از يكي از مسئولين صنعتي پخش مي كرد Ùˆ علت عدم بهينه سازي مصرف را عليرغم تشكيل سازمانهاي مرتبط در كشور فرهنگ نداشتن مردم در اينمورد مي دانست . مجري برنامه مي گفت يعني بيست سال براي فرهنگ سازي كافي نيست Ùˆ او هم جواب داد آنهايي كه فرهنگ سازي شده اند بازنشسته شده اند Ùˆ دوباره براي جوانان بايد فرهنگ سازي كرد ! … فرهنگ سازي زمان مي خواهد Ùˆ فوري يقه تو را نمي گيرند كه Ú†Ù‡ كردي .زمان هم بگذرد كي مرده كي زنده.  … ما نياز به اصلاح الگوي تفكر مديران دستگاههاي اجرايي داريم .اين مديران هستند كه مي بايست با آماده كردن Ùˆ اجراي شرايط مناسب Ùˆ اجراي درست قوانين زمينه هاي مناسب صرفه جويي را فراهم آورند Ùˆ الگوها را بوجود آورند . قانونگذاران Ùˆ آيين نامه نويسان نيز بايد در اين ميان نقش اساسي خود را ايفا كنند Ùˆ با تصويب قوانين Ùˆ آيين نامه هاي مناسب مديران اجرايي را كمك نمايند . مطمئن باشيد يك ساختمان ساز همينطوري Ùˆ با علاقه شخصي ميلي به هزينه كردن براي ايجاد ديوار هاي عايق حرارتي Ùˆ صوتي ،شيشه هاي دو جداره Ùˆ…. ندارد .با نصيحت يا با صرف گران كردن حاملهاي انرژي نيز به مقصود نمي رسيم . در مورد بنزين ديديم كه مصرف با سهميه بندي وگران شدن نيز پايين نيامد.تا سيستمهاي حمل Ùˆ نقل عمومي را تجهيز Ùˆ دسترسي به آنها را آسان نكنيم نمي توانيم از مردم بخواهيم خودرو بصورت تك سرنشين استفاده نكنند . ولي اگر اين سيستم را تقويت كرديم Ùˆ همه هم از نظر سرويس دهي آنها به اطمينان رسيدند اصلا نيازي نيست به مردم بگوييم خودرو تك سرنشين استفاده نكنيد .خودشان با محاسبه سود Ùˆ زيان Ùˆ برمبناي عقل ميروند Ùˆ از سيستم حمل Ùˆ نقل عمومي استفاده مي كنند .سال گذشته براي همپوشاني شيفتها از كارگران مي خواستيم كه بعد از كارت زني خودشان را زودتر به محل كارشان برسانند بعلت بزرگ بودن كارخانه مسيري طولاني را بايد طي مي كردند ديديم بهتر است يك سيستم مناسب بگذاريم كه بصورت خودكار به نتيجه برسيم . سرويس اتوبوس از محل كارت زني به محل كار را برقرار كرديم . هر كس كارتش را مي زند سوار اتوبوس ميشود Ùˆ سريع به محل كارش ميرسد .هم به او احترام گذاشته ايم هم راحت Ùˆ بدون خستگي مسير را طي كرده است هم از عوامل جوي دور بوده است Ùˆ هم بموقع به محل كارش رسيده است Ùˆ ما بهتر مي توانيم همپوشاني شيفتها را براي بالا بردن بهره وري اجرا كنيم …آنچه مهم است اينكه بايد تمام نهادها Ùˆ سازمانهايي كه در اينمورد دخيل هستند  با هم هماهنگ باشند Ùˆ يك نگاه جامع به موضوع داشته باشيم .اگر هر بخشي بخواهد بصورت جزيره اي عمل كند مسلما نخواهيم توانست به آنچه مد نظر داريم برسيم . اجزاي اين الگو بايد با هم تطابق داشته باشند .با توجه خاص عاليترين مقام كشور ، فرصت خوبي است كه به اين مقوله عميق تر بپردازيم .

 104611-b.jpg