Archive for مرداد, ۱۳۸۹

۴۴۰-به گورستان گذر كردم….

جمعه, مرداد ۲۲م, ۱۳۸۹

پسرك ۷-۸ ساله بنظر ميرسيد با بطري نوشابه اي پر از آب پشت سر مردي ميانسال كه با دبه اي آب بسر قبر عزيزش ميرفت دويدند Ùˆ آب بطري را بر قبر خالي كردند Ùˆ منتظر كرم مرد شدند . او هم مبلغي به او داد Ùˆ پسر شادمانه با دخترك همسن Ùˆ سال همراهش منتظر مشتري بعدي شدند . دختر ØŒ اما ØŒ زمينه اي براي تغيير در كارش يافته بود Ùˆ بدنبال مرد روان شد Ùˆ بعد از چند كلام رد Ùˆ بدل كردن دبه را از مرد گرفت Ùˆ شادمانه فرياد زد : آن را بمن داد Ùˆ بسمت پسرك كه راهي پر كردن دوباره بطري نوشابه بود ØŒ دويد . پسرك باحسرت نگاهش كرد Ùˆ پيشنهاد كرد پولي را كه از مرد گرفته به او بدهد Ùˆ در عوض دبه را بگيرد Ùˆ دختر قبول نكرد Ùˆ شادمانه از اين موفقيت خود مي خنديد . دوران كودكي زمان شاديهاي كوچك ولي عميق است . خنده هاي از ته دل .معامله هاي بي دغل ØŒ قناعت Ùˆ حريص نبودن Ùˆ به حق خود قانع بودن . كسي زير آب ديگري را براي منافع بيشتر نمي زند. ديگري را مانع فعاليت خود نميبيند . خطا يي نكرده اند كه نگران افشاي آن باشند Ùˆ بهر راهي متوسل شوند تا رقيب را از ميدان بدر كنند . قبرهاي اين گورستان قديمي Ú†Ù‡ بزرگ هستند Ùˆ Ú†Ù‡ فاصله مناسبي از هم دارند ! در گورستان جديد كه زمينهاي آن توسط مرحوم حاج طوسي اهدا شده است بخاطر نگراني از كمبود جا قبرها بهم فشرده شده اند Ùˆ حتي جاي نشستن بر سر مزار عزيزت هم وجود ندارد مگر پا بر قبر همسايه اش بگذاري .عمق قبرها آنقدر كم است كه بوي تعفن در فضاي قبرستان پيچيده است .جا براي مرده ها هم تنگ شده است ولي اقدامي براي حذف ديگري براي باز شدن فضا براي خود نمي كنند .آرام خوابيده اند Ùˆ به اين نتيجه رسيده اند كه اينجا پايان راه است Ùˆ اصول ديگري حاكم است Ùˆ سعي براين دارند كه بگونه اي به زنده ها بگويند كه براي رسيدن به مقصود هر كاري جايز نيست Ùˆ نبايد كرد ولي اين پيام هيچگاه شنيده نمي شود . مراسم سه شب جمعه عمو حسين بود . او كه ۲۵ سال پيش در زمان فوت پسر جوانش قبر بالاي سر او رابراي خود خريد ولي در زمان مرگش تدفين در آنجا ممنوع شده بود Ùˆ او با فاصله اي بسيار از فرزندش بخواب ابدي رفت. ….Ùˆ راحت شد از اين مناسبات حاكم بر اين دنيايي كه هر روز بدتر از ديروز مي شود! اين گورستانهاي قديمي چقدر ارامش بيشتري دارند Ùˆ دورتر از قيل Ùˆ قالهاي گورستانهاي جديد هستند كه زنده ها رفت Ùˆ آمد بيشتري در آن دارند . جمع عزيزانم در اين قبرستانها بتدريج افزايش مي يابند Ùˆ شهري ديگر در جغرافياي ذهنم وسعت مي گيرد در زماني كه شهري ديگر كوچك مي شود !

۴۳۹-كنكور ۸۹

سه شنبه, مرداد ۱۲م, ۱۳۸۹


بخش بزرگي از تلاش Ùˆ كوشش ما در زندگي براي سعادت Ùˆ سلامت فرزندانمان است . معمولا مي بينيد پدر Ùˆ مادرهايي كه مي گويند ديگر ارزويي ندارند تا مثلا فلان فرزند كوچكشان هم سر Ùˆ ساماني بگبرد. مادرم خدا بيامرز هميشه مي گفت اين پسر آخري هم دانشگاه قبول شود ديگر خيالم راحت است Ùˆ اين قبولي بعد از مرگش اتفاق افتاد . روز يكشنبه ۱۰ مرداد روز ÙŠ بود كه انتظار اعلام نتايج وجود داشت . دختر بزرگه يك ميهماني كوچك گرفته بود Ùˆ دوستان Ùˆ همكلاسيهايش در دبيرستان فرزانگان را دعوت كرده بود . جمعي كه با اعلام نتايج كنكور هر كدام بجايي مي رفتند Ùˆ جمعشان بهم مي ريخت ! حدود ساعت ۱۰ شب به خانه آمدم .ظاهرا خبر رسيده بود كه نتايج روي سايت آمده است .بچه ها همه با نگراني به خانه هايشان رفته بودند . دختر بزرگه با استرس يسيار از من خواست سريعا به سايت سنجش بروم Ùˆ نتايج را ببينم . اينكار دل شير مي خواست . همسرم هم بخودش Ùˆ او دلداري مي داد كه حالا اگر رتبه ۱۵۰ كشوري آزمون سنجش هم تكرار نشود حتما خيلي هم خراب شده باشد ۳۰۰ بدتر نمي شود Ùˆ باز هم مي تواند دندانپزشكي همين شهر قبول شود . سايت بالا آمد . اطلاعات لازم وارد شد Ùˆ صفحه كار نامه ظاهر شد . همه با هيجان مي گفتند برو پايين ! برو پايين ! تا بتوانند بخش اعلام رتبه ها را ببينند .Ùˆ با نگاه به رتبه ها در زير گروهها كه همه دو رقمي بود خيال همه راحت شد . دختر بزرگه زد زير گريه Ùˆ مي گفت باور نميكنم دو رقمي شده باشم . بغلش كردم Ùˆ گفتم عزيزم باور كن ! نتيجه زحماتت را گرفتي Ùˆ خودم هم با او اشك ريختم . دختر كوچيكه به آرامي گفت: كاش سه رقمي مي شد Ùˆ درهمين شهرمي ماند با اين حساب از پيش ما ميرود . … تلفن ها شروع شد Ùˆ رد Ùˆ بدل شدن خبر Ùˆ تبريك. همسرم به همه كساني كه نقشي در موفقيت دخترم داشتند زنگ زد . معلم كلاس اول او يكي از انها بود كه صداي دختر كوچيكه در آمد كه ” به پرستار بيمارستان مهر هم كه او را بدنيا آورد زنگ بزنيد او هم نقش موثري داشته است ” Ùˆ همه از اين نكته خنديديم . همسرم به بچه ها توصيه كرد از كساني كه فكر مي كنيد رتبه خوب نياورده اند سوال نتيجه نكنيد Ùˆ تا زماني هم كه سوال نكرده اند چيزي نگوييد مبادا باعث ناراحتي آنها شويم . آقاي دكتر مي گفت تلفن يكي از پدران را كه مدير عامل شركتي است را داشته است كه از فرط گريه شوق براي موفقيت پسرش نمي توانسته صحبت كند Ùˆ پسرش گوشي را گرفته Ùˆ گفته نگران نباشيد گريه پدرم بخاطر موفقيت Ùˆ رتبه من است . … براي قبولي خودم در دانشگاه اينقدر خوشحال نشده بودم كه براي موفقيت دخترم شدم . يك كار تيمي به نتيجه رسيده بود . تلاشهاي همسرم Ùˆ راهنماييهايش Ùˆ مراقبت Ùˆ مواظبت ديگر اعضاي خانواده Ùˆ سعي Ùˆ تلاش Ùˆ همت خودش دست به دست داد تا اين موفقيت حاصل شود . دوستي مي گفت عالم هستي در تلاش است كه غم بر تو حاكم نشود . كسب گواهينامه ايزو در هفته گذشته Ùˆ اين موفقيت خانوادگي .مطمئن هستم عمو هم اگر زنده بود از اولين كساني بود كه به او زنگ مي زدم Ùˆ خوشحالي او را از اين موفقيت مي ديدم . در محيط كار هم هميشه شاهد بوده ام كه مكر افراد بخودشان برگشته است Ùˆ هنوز هم صداقت را بهترين سياست مي دانم . من Ùˆ همسرم احساس مي كنيم بخشي از بار مسئوليت خود را از دوش برداشته ايم هر چند هنوز در آغاز راه است .

 

 

۴۳۸- هوا بس ناجوانمردانه سرد است!!

سه شنبه, مرداد ۵م, ۱۳۸۹

سايت فصلنامه نشريه سراميك Ùˆ ساختمان در اينجا يكي از مطالب گذشته من را گذاشته است . اين مجله خصوصيت ويژه اي كه دارد اينستكه به كليه مطالب مرتبط با سراميك Ùˆ ساختمان حتي اصول مديريتي مي پردازد .دادن آگهي به اين مجله Ùˆ آبونمان آن كمكي به اين جوانان علاقمند است . احسان وبلاگ خوش آب Ùˆ رنگي درست كرده است Ùˆ دست بنوشتنش از قبل خيلي بهتر شده است . تازه هم فوق ديپلم حسابداريش را گرفته است Ùˆ خود را براي كنكور ليسانس آماده مي كند . مهرداد هم طبيعت ايران را مي نويسد . يك وبلاگ تخصصي در حيطه منابع طبيعي . مقايسه اب معدني هاي موجود مطلبي بود كه ايشان اخيرا در وبلاگش قرار داده است Ùˆ من از آن استفاده كردم . البته در اين وانفساي تاييد Ùˆ تكذيب واقعا نمي دانيم اصلا آب معدني خوردنش مضر است يا مفيد Ùˆ مخصوصا اينكه مواد نگهدارنده به همه آنها زده مي شود . آب شهري هم كه معلوم نيست سلامت هست يا نه. وقتي هندوانه را با رنگ قرمز مي كنند Ùˆ كسي ككش نمي گزد به Ú†Ù‡ چيز مي توان اعتماد كرد . لب كاروني كه ديگر Ú¯Ù„ بارون نيست نيز مطلب جديد وبلاگ بيابان زدايي است كه دلسوزانه به محيط زيست مي پردازد. ديروز روز سوم Ùˆ آخر مميزيISO9001-2008 را داشتيم Ùˆ خوشبختانه برگي ديگر از توانمنديها رو شد Ùˆ موفق به كسب اين استاندارد شديم .واقعا براي چنين شركت بزرگي گرفتن اين گواهينامه در تلاش اول كار بزرگي بود. در شرايطي كه خيلي ها امكان اخذ آن را بسيار پايين مي دانستند . دو نكته بارز را مميزين تاكيد كردند : ۱- تعلق Ùˆ تعصب سازماني پرسنل مميزي شده ۲- صداقت در مميزي Ùˆ اين نشان مي دهد كه سيستهاي مديريتي اعمال شده بطور مناسب نتيجه داده است . بايد بر روي ارتباط بيشتر بين داده ها Ùˆ تحليل آنها Ùˆ اقدامات اصلاحي كار شود كه مسلما موفقيتهاي بيشتري را نصيب سازمان مي كند . آخرين فاز توليد نيز هفته گذشته توسط رييس جمهور افتتاح گرديد Ùˆ باري بزرگ از دوش مديران ارشد سازمان برداشته شد هر چند در اين شرايط اداره كردن كارخانه اي با اين عظمت خودش بار عظيمي است Ùˆ مي توان گفت بار جديدي بر شانه ها قرار گرفته است . سفر نه روزه به مسكو Ùˆ سنت پترزبورگ از ۱۸ تا ۲۶ تيرماه بعد از دوران قرنطينه دختر بزرگه جهت كنكور، خستگي را از تنمان بدر آورد كه بايد در مطلبي جداگانه به آن بپردازم . فراز Ùˆ نشيبهاي محيط كار Ùˆ فوت عموي بزرگم نشان داد كه زندگي بالا Ùˆ پايين بسيار دارد Ùˆ غم Ùˆ شادي – محبت Ùˆ نفرت -عشق Ùˆ تنفر-دوستي Ùˆ دشمني همزادهاي هميشه همراه هم هستند . عمو خيلي روحيه اش را بخاطر از دست دادن بينايي اش از دست داده بود Ùˆ براي او كه فردي با اعتماد بنفس بالا بود Ùˆ در سن هشتاد Ùˆ چند سالگي پير مرد هميشه حاضر در كوهنوردي شهر ملاير بود اين مشكل بسيار طاقت فرسا بود . جواني اش را در آبادان Ùˆ ماهشهر گذراند Ùˆ از زمان جنگ Ùˆ كمي قبل از حصر آبادان به ملاير آمد Ùˆ ماندگار شد . سالم زيست Ùˆ مردم هم نشان دادند كه به اين ارزش توجه دارند هر چند در شرايط فعلي بسيار كمرنگ شده است . صفحه جديدي را به سايت اضافه كرده ام كه طراحي آن براي تبليغ مشاوره توسط تيم مجله سراميك Ùˆ ساختمان براي من انجام شده است Ùˆ اولين بار در اين مجله شماره ۶ چاپ شد كه آن را بطور دائم در سايت با شماره تلفن قرار دادم . …هوا بس ناجوانمردانه گرم است Ùˆ دلها سرد !!!

۴۳۷- حرفهايي فراوان براي گفتن

دوشنبه, مرداد ۴م, ۱۳۸۹

گاهي انقدر حرف داريي كه نميداني از كجا شروع كني. گاهي آنقدر ناگفته ها داري كه مي ترسي اگر بگويي منفجر شوند Ùˆ اگر نگويي منفجر شوي! ميماني بگويي يا نگويي !از سفر آمدم Ùˆ خوشي بسيار داشتيم كه عزايي بر ما فرود آمد Ùˆ….. حكايتهاي بسيار

.

فرا رسيدن نيمه شعبان و ميلاد مسعود و مبارك منجي عالم بشريت ،حضرت بقية الله الاعظم ،صاحب العصر والزمان،محمد ابن الحسن المهدي را تبريك وتهنيت عرض مي نمايم

مشاور مديريت

دوشنبه, مرداد ۴م, ۱۳۸۹

tadbir-modiriat

براي ديدن تصوير بزرگتر به ستون كناري مراجعه شود .