Archive for اردیبهشت, ۱۳۹۰

۴۶۴- لبخند بزنیم!

جمعه, اردیبهشت ۳۰م, ۱۳۹۰
داشتم با عجله در پیاده رو سنگفرش شده راه Ù…ÛŒ رفتم Ùˆ طبیعتا با اطمینان از زیر پاهایم Ú©Ù‡ سنگفرشی جدید بود روبرو را نگاه Ù…ÛŒ کردم Ú©Ù‡ ناگهان پایم به مانعی گرفت Ùˆ سکندری خوردم . ما Ú©Ù‡ بر زبانمان فحش جاری نمی شود اگر هم بشود در درون ماشین گاهی Ú©Ù‡ تبلور فرهنگ بالا Ùˆ برتر برخی از هموطنان را Ù…ÛŒ بینم Ú©Ù‡ انهم شنونده اش فقط خودم هستم. ولی آمد بر دلمان Ú©Ù‡ ناله ای نفرینی چیزی ! Ú©Ù‡ صدای یکی از دو دختری Ú©Ù‡ همانزمان از کنارم رد Ù…ÛŒ شدند Ùˆ دیدند Ú©Ù‡ فرورفتگی Ùˆ برجستگی بخشی از سنگفرش بخاطر زیرسازی ضعیف باعث این سکندری برای من شده اند توجه مرا جلب کرد Ùˆ خیلی سریع افکار بد از ذهنم رفت . دخترانی حدود ۱۷ ساله Ú©Ù‡ با معصومیت Ùˆ لحن صمیمانه ای گفتند: لبخند بزنید Ùˆ من لبخند زدم! نسل جدید Ùˆ جوانهای ما خیلی بیشتر از ما اهل زندگی اند . خیلی مثبت اندیش ترند Ùˆ خیلی راحت تر با مشکلات کنار Ù…ÛŒ ایند . حالا من فحشی بر زبان Ù…ÛŒ اوردم Ú†Ù‡ نتیجه ای داشت ØŸ بیشتر عصبی Ù…ÛŒ شدم . سنگفرش هم سر جایش بود . هنوز هم سرجایش است Ùˆ خواهد بود Ùˆ صدها نفر مثل من سکندری خواهند خورد Ùˆ یا حتی نقش بر زمین Ù…ÛŒ شوند ولی من عصبی نشدم Ùˆ لبخند زدم . لبخند Ùˆ نشاط همواره بر لبان نسل جدید ما نقش ببندد Ùˆ مثبت نگری Ùˆ آرامش در آنها افزون باد!

 

۴۶۳- يك جو صميمي

دوشنبه, اردیبهشت ۲۶م, ۱۳۹۰

يكي از همكاران سابق اخيرا عكسي را در صفحه اش قرار داده است كه من را به ياد گذشته انداخت. زماني كه مدير كارخانه شيشه گيلان در رشت بودم.يكي از كارهايي كه براي ايجاد فضاي صميمي با مديران Ùˆ روسا Ùˆ كارشناسان Ùˆ…انجام دادم گرفتن سالن فوتسال Ùˆ برنامه مرتب فوتسال با آنها بود . دو روز در هفته. لطف Ùˆ همكاري رييس كار Ùˆ امور اجتماعي استان هم در نهايت شامل حالمان شد Ùˆ دو وقت خيلي مناسب در سالن جديد التاسيس ابتداي جاده فومن گرفتيم . سالن را ما افتتاح كرديم Ùˆ اولين بازي در اين زمين توسط همين برو بچه هاي شيشه گيلان در آنجا انجام شد .Ú†Ù‡ بازيهايي بود Ùˆ Ú†Ù‡ كركريهايي !! الان از اين ۵ نفر فقط يكنفر در رشت مانده است Ùˆ همو اين عكس را رو كرد تا ياد ايام گذشته زنده شود .

۴۶۲- چرا بنویسیم؟

پنجشنبه, اردیبهشت ۲۲م, ۱۳۹۰


یکی از سوالاتی Ú©Ù‡ بعضا از من در مدتی Ú©Ù‡ این وبلاگ را دارم یعنی از سال ۸۱ تا کنون Ù…ÛŒ پرسند اینستکه من چطور وقت Ù…ÛŒ کنم Ú©Ù‡ این مطالب را بنویسم . این سوال با انگیزه های متفاوت پرسیده Ù…ÛŒ شود بعضی واقعا Ù…ÛŒ خواهند بدانند Ú©Ù‡ چقدر برای ان وقت Ù…ÛŒ گذارم Ùˆ بعضی هم Ù…ÛŒ خواهند بگویند Ú©Ù‡ اگر برای اینکار وقت Ù…ÛŒ گذاری از وقت کارت Ù…ÛŒ زنی یا اینکه اینها نشانه بیکاری است Ùˆ…. البته مورد دوم کمتر بوده اند Ùˆ از افرادی بوده اند Ú©Ù‡ بهر Ø´Ú©Ù„ در محیط کار با آنها اختلاف سلیقه Ùˆ روش کار داشته ام . منتهی جدای از پاسخ به سوال یا انگیزه از این سوال آنچه قابل توجه است اینکه چرا عده ای فکر Ù…ÛŒ کنند این کار خیلی وقت به خودش اختصاص Ù…ÛŒ دهد . نوشتن یک متن حداکثر نیم ساعت طول Ù…ÛŒ کشد Ùˆ نیم ساعت در یکی دو هفته وقت زیادی نیست . مسلم است Ú©Ù‡ زمانی Ú©Ù‡ به یک موضوع Ù…ÛŒ اندیشیم را جزو این زمان نیاورده ام Ú©Ù‡ تفکر کار دائمی Ùˆ همیشگی ماست Ùˆ فقط موضوع اینستکه به این تفکر جهت بدهیم Ùˆ بخشی از وقتمان را به تفکر در باره موضوعاتی صرف کنیم Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ خواهیم برای دیگران بیان کنیم . البته از بین تمام ابزارهای ارتباطی ” نوشتن” مقوله خاصی است . در مدارک Ùˆ مستندات به نوشته خیلی اهمیت داده Ù…ÛŒ شود . در دادگاهها Ùˆ دفاتر اسناد رسمی Ùˆ….. نوشته Ù…ÛŒ تواند سند برائت یا مجرمیت باشد .خیلی از ما وقتی صحبت Ù…ÛŒ کنیم هر انچه به ذهنمان میرسد را بر زبان Ù…ÛŒ اوریم ولی وقتی Ù…ÛŒ خواهیم این تفکرات را بنویسیم Ú©Ù„ÛŒ جرح Ùˆ تعدیلش Ù…ÛŒ کنیم . یک کارمند شما طرح Ùˆ ایده ای را بیان Ù…ÛŒ کند ولی وقتی میخواهید آن را مکتوب کند چیز دیگری از اب در Ù…ÛŒ اید . مدیری در کلام خیلی حرفها را Ù…ÛŒ زند ولی وقتی Ù…ÛŒ خواهد ان را به دستور مکتوب تبدیل کند Ú©Ù„ÛŒ شاخ وبرگش را Ù…ÛŒ زند . بخشی از این موضوع به فرهنگ ما بر Ù…ÛŒ گردد Ú©Ù‡ اصولا با نوشتن میانه ای نداریم Ùˆ فرهنگمان شفاهی است . نقلهای سینه به سینه Ùˆ Ù¾Ú† Ù¾Ú† های زیر گوشی Ùˆ شایعات Ùˆ…. بخش بزرگی از اطلاعات جاری در میان مردم ماست . هر چیزی را براحتی بر زبان Ù…ÛŒ اوریم بر خلاف آموزه های دینی پشت سر هم براحتی صحبت Ù…ÛŒ کنیم ولی از نوشتن هراس داریم . نوشتن را سند Ù…ÛŒ دانیم ولی گفتار را نه. زمانی در کشور ما حرف سند بود . حتما بارها در فیلمها یا در اقوال بزرگترها شنیده اید Ú©Ù‡ فلانی حرفش سند بود . بازاریان ما بخش بزرگی از معاملات خود را بر اساس کلام Ùˆ حرف انجام Ù…ÛŒ دادند . توافقی بر اساس یک حرف کرده بودند Ùˆ همین توافق کلامی برایشان سند بود Ùˆ عمل نکردن به ان ناجوانمردی بود ..

 زمانی در یک کارخانه بودم . در جلسه ای به موضوعی Ú©Ù‡ مدیر مربوطه گفته بود اشاره کردم ایشان انکار کرد Ú©Ù‡ چنین چیزی گفته است صورتجلسه با امضای خودش را به او دادم Ú©Ù‡ نگاه کند Ùˆ یادش بیاید . ان را پاره کرد Ùˆ گفت حالا دیگر چنین چیزی را نگفته ام Ùˆ من حیران ماندم . موضوع از بین رفتن یک ارزش است. … بحث وقت بود Ùˆ اینکه چگونه این زمان را مدیریت کنیم . من سال گذشته ۱۰۰ فیلم سینمایی داخلی Ùˆ خارجی تماشا کردم . جالب است Ú©Ù‡ یکی از این افرادی Ú©Ù‡ با تعجب از من سوال Ù…ÛŒ کرد چطور وقت وبلاگ نویسی دارم خودش خیلی بیشتراز من فیلم تماشا Ù…ÛŒ کرد Ùˆ کافی بود مثلا وقت تماشای یکی از فیلمها را به نوشتن اختصاص دهد . منتهی واقعا موضوع وقت کردن یا نکردن نیست . ما از نوشتن گریزانیم . نوشتن ما را متعهد Ù…ÛŒ کند . نوشته را نمیتوانیم براحتی انکار کنیم Ùˆ زیرش بزنیم . در کلام خیلی قدرت مانور داریم مخصوصا اگر اخلاق را به کناری بگذاریم .چیزی را گفته ایم براحتی Ù…ÛŒ گوییم نگفته ایم . یا Ù…ÛŒ گوییم شما منظور من را درست نگرفتی من منظورم این بود . یا عصبانی بودم یک چیزی گفتم Ùˆ…. نوشتن ما را متعهد Ù…ÛŒ کند . نوشتن به افکار ما سامان Ù…ÛŒ دهد .نوشتن فرصت Ù…ÛŒ دهد Ú©Ù‡ ما در باره آنچه Ù…ÛŒ خواهیم بیان کنیم دوباره بیندیشیم .خیلی وقتها شده است Ú©Ù‡ در اوج هیجان چیزی را نوشته ایم Ùˆ بعد Ú©Ù‡ تمام شده است Ùˆ یکبار ان را خوانده ایم پاره یا دیلیتش اش کرده ایم .خواندن دفتر خاطراتمان یکی از لذت بخش ترین کارها است . چیزهایی Ú©Ù‡ اگر نمی نوشتیم شاید هیچگاه دوباره به ذهنمان نمی امد ! حتی اگر برای خودمان هم باشد بنویسیم . دفتر خاطرات داشته باشیم . به افکارمان سامان دهیم !

 
 
 

 

۴۶۱- تحمل یک سوزن!

دوشنبه, اردیبهشت ۱۹م, ۱۳۹۰


بحث سازمانهای بزرگ حاشیه های زیادی داشت . خیلی ها بر اثر مشابهت زیاد فکر کردند منظور من سازمان Ø¢ است Ùˆ عمدتا اظهار خشنودی کردند Ú©Ù‡ کسی حرف دل انها را زده است . عده ای هم Ú©Ù‡ با ناراحتی فحش نوشتند Ùˆ تهدید کردند .هر کدام از ما اگر بخواهیم در مقوله انصاف Ùˆ منطق Ùˆ حرف حساب Ùˆ تحمل عقاید دیگران سخن بگوییم Ú¯ÙˆÛŒ کلام از همه Ù…ÛŒ رباییم Ùˆ زمین Ùˆ زمان Ùˆ حکومت Ùˆ دولت Ùˆ فلان گروه Ùˆ… را به باد انتقاد Ù…ÛŒ گیریم Ú©Ù‡ Ú†Ù‡ است Ùˆ Ú†Ù‡ نیست. اما دریغ از زدن یک سوزن بخودمان ! جوالدوز را به هر کجای دور Ùˆ بری ها فرو Ù…ÛŒ کنیم Ùˆ تا یک سوزن بخودمان Ù…ÛŒ خورد فغانمان به اسمان Ù…ÛŒ رود Ùˆ به فحش Ùˆ تهدید دست Ù…ÛŒ زنیم . برای داوری در مورد عملکرد یک سازمان خیلی احتیاج به جنجال Ùˆ فغان نیست . خوشبختانه سازمانهای اقتصادی Ùˆ تولیدی شاخص های روشنی دارند Ùˆ شاخصهای آنها توصیفی نیست Ú©Ù‡ هر کس هر جور دلش خواست تفسیر کند . سازمانی Ú©Ù‡ میزان بدهیهایش از سرمایه اش بالاتر زده است ورشکسته است اما Ùˆ اگر هم ندارد .

 سازمانی Ú©Ù‡ میزان سرمایه گذاری تعریف شده اولیه اش به سه برابر رسیده است Ùˆ هنوز کاملا به بهره برداری نرسیده است مشخص است Ú©Ù‡ زیانده است . سازمانی Ú©Ù‡ تا یک مقطع وضعیت تولید Ùˆ کیفیت مناسبی دارد Ùˆ با تصمیمات مدیریتی ما بیکباره اوضاع خراب Ù…ÛŒ شود مشخص است Ú©Ù‡ به دلیل تصمیم غلط ما بوده است .این بحث حذف يارانه ها از حاملهای انرژی هم برای بعضی از مدیران بهانه شده است Ú©Ù‡ سوء مدیریت خود را پشت آن پنهان کنند .وقتی محصولات تولید شده را به نازلترین قیمت Ù…ÛŒ فروشیم آنهم Ú†Ú©ÛŒ مشخص است Ú©Ù‡ نمی توانیم حقوق کارکنان Ùˆ پول برق Ùˆ گاز Ùˆ… را بدهیم . محصولی را در مملکت چند شرکت تولید Ù…ÛŒ کنند اکثر انها به راحتی با قیمتهای مناسب فروش دارند Ùˆ ما زیر قیمت Ù…ÛŒ فروشیم Ùˆ بازار آنها را هم خراب Ù…ÛŒ کنیم Ùˆ هزینه های سرسام اور تبلیغات Ù…ÛŒ کنیم Ú©Ù‡ Ú†Ù‡ بشود؟ فروش زیر قیمت Ùˆ با Ú†Ú© Ú©Ù‡ دیگر تبلیغات Ùˆ هزینه میلیاردی نمایشگاه نمی خواهد .ارزان فروشی یکی از روشهای جذب مشتری است . دیگر مفهوم ندارد Ú©Ù‡ تبلیغات سرسام اور بکنیم Ú©Ù‡ بیایند از ما ارزان بخرند! اینجا هم من وظیفه خود Ù…ÛŒ دانم بصورت Ú©Ù„ÛŒ Ùˆ بدون تعیین مصداق تجربیاتی رابیان کنم Ùˆ بصورت مصداقی Ùˆ روشن در عمل نیز مسلما تلاش خود را خواهم داشت تا تاثیری مثبت در صنعت کشور عزیزمان داشته باشم .صاحبان این صنایع مردم عزیز این کشورند Ùˆ ملک شخصی فلان مدیر موقت نیستند . برخی از این شرکتها با یکی دو تغییر در مدیریت راه شکوفایی خود را پیدا Ù…ÛŒ کنند . بدنه این سازمانها بدنه های زحمتکش Ùˆ متخصص Ùˆ قابل احترام هستند Ú©Ù‡ در بدترین شرایط به تولید Ù…ÛŒ اندیشند .

۴۶۰-سه كلام

دوشنبه, اردیبهشت ۱۲م, ۱۳۹۰

۱-زخمي اگر بر قلب بنشيند ØŒ تو ØŒ نه مي تواني زخم را از قلبت وابكني، ونه قلبت را دور بيندازي . زخم تكه اي از قلب توست.زخم اگر نباشد قلبت هم نيست . زخم اگر نخواهي باشد، قلبت را بايد بتواني دور بيندازي. قلبت را چگونه دور مي اندازي؟ زخم Ùˆ قلبت يكي هستند .

۲-دنيا را بگذار آب ببرد . وقتي تو در توفان گرفتار مي آيي، Ú†Ù‡ خيالي كه دكمه يقه ات را بسته باشي يا كه نبسته باشي. Ú†Ù‡ خيالي كه خاك در چشمانت خانه كند يا نكند.Ú†Ù‡ خيالي؟ تو در طوفات گرفتار امده اي، مي خواهي كه گلويت خشك نشود؟ تو در خود رسوا شده اي. … رهايي از ديگران آسان است. رهايي از خود دشوار است. بسا ناممكن.

۳-برخي چنينند كه بلندي خود را در پستي ديگري، ديگران مي جويند . به هزار زبان فرياد مي زنند كه: تو نرو تا ايستاده من ØŒ بر تو پيشي داشته باشد ! اين گونه ادمها ØŒ از آن رو كه در نقطه اي جامد شده Ùˆ مانده اند ØŒ چشم ديدن هيچ رونده Ùˆ هيچ راهي را ندارند . كينه توز ØŒ مار سر راه ! اي بسا كه راه ØŒ همان فرجامي را بيابد كه ايشان پيشگويي كرده اند ØŒ اما نمي توان به گفت Ùˆ نگاه ايشان خوشبين بود . گفت شان از بخلشان برمي خيزد ØŒ گرچه برخوردار از پاره اي حقايق هم باشد . پس در همه حال كينه است كه در دل هاشان سر مي جنباند . هراس از دست دادن جاي خود.

سه بخش از كتاب ” جاي خالي سلوچ” نوشته محمود دولت ابادي كه اخيرا آن را خوانده ام

. زخمها كه با قلبت عجين شده اند هم عزيز و دوست داشتني اند! مي توان يك مرد را بي زخمي بر قلب يافت؟

.بايد بتوانيم از بندهاي كه بر خود بسته ايم رها شويم . اين بندها مي تواند الگوهاي ذهني غلط باشد كه بر مبناي عادت يا تلقينات محيطي در ما ايجاد شده اند و تمام كردار ما را تحت تاثير قرار مي دهند و يا رو در وايسي هايي كه با خود داريم . ماندن بر سر دو راهي انچه قلبمان مي خواهد و آنچه عقلمان مي گويد .

. كساني كه نه در رفتن معنا مي يابند و نه در ساختن راهي براي رفتن ديگران . انهايي كه ارزشي در تكامل بشري ندارند و فقط مانع هستند ! در نهايت يك سد بزرگند . آنهايي كه فقط منفي مي بينند و به اين منفي بافي خود براي خويش قناعت نمي كنند و مي خواهند همه را از حركت بازدارند . آنهايي كه براي حفظ خويش فقط را حذف ديگران را مي جويند . در محيطهاي كاريمان اينگونه افراد را براحتي مي بينيم . كوچك هايي كه تحمل ديدن بزرگي ديگران را ندارند و تنها راهي كه  براي بقا مي جويند حذف ديگران است .

۴۵۹-سفر به روسيه -مسكو

پنجشنبه, اردیبهشت ۸م, ۱۳۹۰

سال ۱۳۷۵ سفری کاری به مسکو داشتم Ùˆ خیلی علاقمند بودم Ú©Ù‡ روزی با خانواده از این شهر بازدید کنم ضمن اینکه در ان سفر بازدید از سنت پترزبورگ میسر نشد Ùˆ علاقمند بودم این شهر Ú©Ù‡ الگوی ساختش ونیز بوده است را ببینم Ùˆ Ú©Ù¾ÛŒ را با اصل مقایسه ای بکنم . این فرصت در تابستان ۸۹فراهم آمد . مسکو مرکز کشور روسیه یکی از شهر های بسیار زیبا Ùˆ دیدنی دنیاست .از نقاط دیدنی ان Ú©Ù‡ تقریبا Ù…ÛŒ شود گفت اولین جایی است Ú©Ù‡ هر گردشگر از ان بازدید Ù…ÛŒ کند میدان سرخ مسکو است . میدانی با ۷۲۰۰۰ مترمربع مساحت Ú©Ù‡ در اوایل قرن پانزدهم میلادی ساخته شده است . ساختمانهای اطراف میدان هر کدام بنوعی دیدنی Ùˆ قابل توجه هستند . نمادهای حکومتهای قبلی در روسیه دست نخورده در میدان بچشم Ù…ÛŒ خورد . ستاره کمونیستها Ùˆ عقاب دو سر تزارها Ùˆ باز عقاب دو سر پوتینستها! . کلیسای سنت باسیل Ùˆ مجسمه های دیمیتری Ùˆ کوزمامینین Ú©Ù‡ ظاهرا سازنده کلیسا بوده اند .

 دروازه ورودی میدان که قبلا بجهت ورود ادوات نظامی برای رژه تخریب شده بود دوباره بازسازی شده است . در این دروازه یک کلیسای کوچک هم قرار دارد .در جلوی این دروازه دایره ای سنگفرش وجود دارد که نام ان کیلومتر صفر است و تمام مسیرها از مسکو بنواحی دیگر از اینجا محاسبه می شود . بر روی این سنگفرش هم مردم رو به میدان می ایستند و با نیتی که می کنند سکه ای را به پشت سر خود می اندازند و معتقد هستند که ارزویشان بر اورده می شود . ایستادن بر این نقطه و پرتاب سکه را هم تجربه کردیم .

 محل اقامت ما در مسكو هتل كراون پلازا بود.

مسکو با ۸۵۰ سال سابقه در آغاز دهکده Ú©ÙˆÚ†Ú© بود Ú©Ù‡ محل تلاقی چند ایالت Ùˆ در کنار رودخانه قرار داشت Ú©Ù‡ تدریجا مورد توجه بازرگانان قرار گرفت. در سالهای ۱۲۳۶ توسط تاتارها بسر کردگی باتیه نوه چنگیز خان مغول کشتار وحشتناکی را به راه انداختند. در قرن ۱۵ زمان ایوان سوم مسکو رسما به عنوان پایتخت پذیرفته شد Ùˆ کرملین Ø´Ú©Ù„ گرفت Ùˆ در سال ۱۷۰۵ میلادی پتر کبیر سن پترزبورگ را به عنوان پایتخت جدید در ساحل رود نیوا بنا کرد Ùˆ در سال ۱۷۱۲ پتر کبیر پایتخت را از مسکو به سن پترزبورگ منتقل کرد Ú©Ù‡ بیش از ۲۰۰ سال پایتخت روسیه بود دوباره مسکو بعد از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در سال ۱۹۱۸ به عنوان پایتخت انتخاب شد.

مسکو در سال ۱۸۴۰ میلادی ۳۵۰ هزار نفر جمعیت داشت Ú©Ù‡ در سال ۱۹۱۴ به ۴/۱ میلیون نفر افزایش یافت.

این شهر نسبتا هموار Ùˆ مجتمع های ساختمانی آن بیشتر به قرن ۱۸ Ùˆ ۱۹ بر میگردد Ú©Ù‡ محل زندگی اشراف بود Ùˆ پس از انقلاب بولشویکی مصادره Ùˆ به خدمات دولتی اختصاص یافت از شاهکارهای معماری در مسکو هفت خواهران میباشد Ú©Ù‡ هم اکنون این ساختمانها به عنوان دانشگاه مسکو، هتل اوکراین، هتل لنیگراد، وزارت امور خارجه Ùˆ منازل افراد مشهور میباشد کاخهای قرن ۱۹ Ùˆ مجتمع های مسکونی سالهای Ùˆ گنبدهای رنگی کلیساهای Ú©ÙˆÚ†Ú© متعلق به سالهای ۱۹۳۰ Ùˆ خانه های کبریتی از سالهای ۱۹۵۰ در طبقات ۸ Ùˆ ۹ طبقه زمان خرشچف ساخته شده است.

كرملین

هسته مرکزی شهر مسکو ارگ یا کرملین آن است Ú©Ù‡ به دستور تزار ایوان کالینا در سال ۱۳۴۰ میلادی Ø´Ú©Ù„ گرفت Ùˆ در کرانه شمالی رودخانه مسکو ساخته شد Ùˆ شامل تعدادی کاخ Ùˆ کلیسا است. بعضی از شهرهای روسیه دارای کرملین هستند ولی کرملین مسکو بعلت وسعت Ùˆ عظمت Ùˆ شاهکارهای معماری Ùˆ همچنین بدلیل اینکه مدتها مرکز حکومت تزارها بوده Ùˆ بعد از انقلاب اکتبر نیز محل فرمانروائی پیشوایان شوروی شد شهرت جهانی یافت. کرملین مثلث Ø´Ú©Ù„ با طول ۷۵۰ متر Ùˆ احداث آن در تاریخ ۱۹ ژانویه سال ۱۴۸۵ پایان یافت Ùˆ تمام عملیات ساختمان کرملین ۱۰ سال بطول انجامید. کرملین جدید را روی کرملین قدیم Ú©Ù‡ از سنگ سفید بود بنا کردند.

کرملین بزرگ در سال ۱۸۴۹ Ø´Ú©Ù„ کنونی به خود گرفت.

کرملین یک قصر نیست بلکه تقریبا شهری است با قریب ۲۸ هکتار وسعت، Ú©Ù‡ در آن چندین قصر بزرگ Ùˆ کلیسای مجلل Ùˆ بیست برج به ارتفاعات مختلف ساخته شده Ùˆ دیواری به قطر بین ۳٫۵ Ùˆ ۶٫۵ متر، ارتفاع از ده تا ۲۱  Ùˆ طول ۲۲۳۵ متر را در بر Ù…ÛŒ گیرد Ùˆ دارای ۷۰۰ اتاق از جمله آپارتمانهای مسکونی خانواده شخص اول کشور بود. در سال ۱۹۶۱ عمارت جدید بنام کاخ کنگره ها برای اهداف نمایش تئاتر Ùˆ جشنهای عمومی به کرملین اضافه شد Ú©Ù‡ سالن بزرگ آن با ظرفیت ۶ هزار نفر و، وسایل صوتی برای ترجمه بیش از ۲۹ زبان در این کاخ نصب گردید. این کاخ ۸۰۰ اتاق جداگانه از جمله سالن ها، رخت کن، راهرو، اتاقهای اختصاصی برای کارمندان شخص اول کشور، اتاق مطبوعات Ùˆ اتاقهایی برای خدمه فنی دارا میباشد. برای ساخت این کاخ فقط ۱۶ ماه وقت صرف شد Ùˆ جایزه لنین به طراحان Ùˆ معماران آن تعلق گرفت. در داخل کرملین کلیساهای معروفی قرار دارد از جمله بزرگترین کلیسای مسکو، کلیسای کرملین Ùˆ کلیسای جامع اوسپنسکی است Ú©Ù‡ در سالهای ۱۴۷۵ تا ۱۴۷۹ ساخته شده Ùˆ تزارها در آنجا تاجگذاری میکردند Ùˆ کلیسای جمع بلاگو Ùˆ شچینسکی در سالهای ۱۴۸۴ تا ۱۴۸۹ ساخته شد Ùˆ محل عبادت تزارها محسوب میشد Ùˆ کلیسای جامع الکساندروفسکی نیز در اوایل قرن شانزدهم بنا گردید.

در کرملین امرای مسکو Ùˆ تزارهای روسیه از قرن چهاردهم تا پتر کبیر دفن میباشد . برج ناقوس ایوان سوم Ú©Ù‡ در قرن شانزدهم بنا شد با بیش از ۸۰ متر ارتفاع وهمچنین در نزدیکی این برج، بزرگترین ناقوس جهان موسوم به ناقوس تزارکه در سال ۱۵۸۶ ساخته شد Ùˆ دارای ۶ متر ارتفاع ØŒ ۲۰۰ تن وزن دارد است نیز در کرملین قرارگرفته. آخرین برج Ú©Ù‡ بلندترین برج کرملین است با بیش از هشتاد متر ارتفاع Ùˆ در سال ۱۴۹۵ ساخته شد.

میدان سرخ

میدان سرخ مهمترین میدان مسکو Ùˆ روسیه میباشد. سرخ در فرهنگ کهن مردم روسیه به معنی زیبا بوده است. میدان سرخ طول آن ۶۹۵ متر Ùˆ عرض ۱۳۰ متر Ùˆ حدود ۷۲۵۰۰ متر مربع وسعت داشته Ùˆ در اوایل قرن پانزدهم بعنوان بازار ساخته شد این میدان محل گردهمایی های بزرگ در دوران شوروی بود. موزه دولتی تاریخ در ضلع شمالی میدان واقع است Ùˆ تاریخ بنای آن به اواخر قرن نوزدهم میرسد قسمت شرقی میدان فروشگاه بزرگ بنام گوم قرار دارد Ú©Ù‡ بنا آن در سال ۱۸۹۳ به اتمام رسید Ùˆ در سال ۱۹۵۷ تغییرات Ú©Ù„ÛŒ در آن داده شد کلیسای جامع سنت باسیل مقدس Ú©Ù‡ در قرن شانزدهم بنا شده Ùˆ در جنوب میدان قرار دارد این کلیسا بعنوان یاد بود تصرف خان نشین قازان توسط ایوان مخوف در سال  ۱۵۵۲ بنا گردید.

در مقابل کلیسای جامع سنت باسیل مجسمه یاد بود منیین Ùˆ پوژارسکی قرار دارد Ú©Ù‡ بنای آن ۱۸۱۸ ساخته شده Ùˆ مکانی مدور سنگی در نزدیکی کلیسا قرار دارد Ú©Ù‡ قبل از پتر کبیر اعدام گاه بود. مقبره سران دولت کمونیستی از قبیل استالین، برژنف، آندروپف Ùˆ افراد مشهوری چون گاگارین Ùˆ ژنرال ژوکوف نیز در این محل قرار دارد.

مقبره لنین نیز در سال ۱۹۲۴ در کنار دیوار کرملین بنا گردید Ú©Ù‡ ابتدا بصورت چوبی ساخته شد Ùˆ در سال ۱۹۳۰ مقبره سنگی بنا گردید.  ساختمانهاي ۸ گانه مسكو كه به هشت خواهران معروفند Ùˆ مي گويند توسط اسراي جنگ ساخته شده اند.

از نقاط دیدنی دیگر شهر عبارتند از: خیابان آربات قدیم مربوط به قرن سیزدهم و قدیمی ترین خیابان مسکو بوده،

پارک پیروزی، کلیسا مسیح منجی- صومعه Ùˆ گورستان نودویچی همچنین طاق سنگی زیبا در سال های ۱۸۲۷ تا ۱۸۳۴ ساخته شده یادبود پیروزی در جنگ ۱۸۱۲ با ناپلئون میباشد.

همچنین موزه دو شهر بزرگ مسکو و سن پترزبورگ از شهرت و اعتبار جهانی دارا بوده و موزه بزرگ ارمیتاژ در سن پترز بورگ سومین موزه بزرگ دنیا بعد از موزه (مادام توسو) در انگلیس و (لوور) در فرانسه میباشد در مسکو حدود سی موزه وجود دارد که مهمترین آن موزه پوشکین، موزه خانه نویسندگان، موزه تولستوی، موزه داروین و موزه منزل گورگی میباشد.

مجموعه موزه های کاخ کرملین، نگارستان ترتیاکوف، موزه آثار نقاشی پوشکین، موزه بزرگ نبرد بورودینا، موزه پلی تکنیک Ùˆ … Ùˆ موزه هنرهای شرق Ú©Ù‡ در سال ۱۹۱۸ ایجاد شد با ۵۰ هزار اثر نقاشی Ùˆ مجسمه و… اقوام قفقاز، آسیای میانه Ùˆ انواع سرامیک چینی Ùˆ ژاپنی Ùˆ حدود ۲ هزار اثر به کشورمان ایران تعلق دارد.

معمار مشهور ژوزف بویوف در طراحی و بازسازی میدان سرخ و بازار آن نقش اساسی داشت وی طراح و معمار باغ الکساندر و میدان مانژ نیز میباشد.

۴۵۸-صبوری

پنجشنبه, اردیبهشت ۸م, ۱۳۹۰
بعضي وقتها در شرايط سختي قرار مي گيري كه به كدام روش عمل كني . انواع دروغها و پليديها را در مقابل خودت مي بيني و كساني كه تيشه برداشته اند تا ريشه ات را بزنند و تو بنا به تجربه و ايمان قلبي ات مي داني كه مكر آنها در نهايت بخودشان بر مي گردد و آرام مي نشيني تا هر كاري كه مي توانند بكنند . در اين ميان ديگراني بهر دليل با انگيزه هاي متفاوت تو را بفرياد مي خوانند تا بگويي هر آنچا را مي داني و طبل رسوايي آنها را بر سر كوي و برزن بكوبي و ميدان را خالي نكني كه سكوت و حفظ حرمت شايسته انها نيست .كساني كه در زماني كه صادقانه به آنها لبخند ميزدي در پشت لبخندهاي دروغين و محبتهاي ظاهري طناب دار تو را در ذهن مي بافتند .