Archive for خرداد, ۱۳۹۱

۴۹۶-سازمان یک موجود زنده است

پنجشنبه, خرداد ۱۱م, ۱۳۹۱

سازمانها موجوداتی زنده هستند که قواعد حاکم بر آنها نیز قواعد مشابه میباشد . سازمانها با یک تفکر متولد میشوند که همان ایده کارآفرینی میباشد. این ایده و زمان اجرای آن میتواند براثرانگیزه های متفاوت شکل بگیرد . این ایده رشد می کند و به تولید میرسد و گامهای لرزان اولیه اش تبدیل به گامهای استوار بلوغ سازماندهی میگردد.و با یکپارچگی فعالیتها به تکامل دست پیدا میکند . اگردر هرکدام از این مراحل به آینده توجه نشود وچشم انداز کلی فراموش شود سازمان دچاری بیماری و پیری زودرس میشود . جذب نیروی نامناسب یا اشاعه فرهنگ غلط به مثابه اعتیاد ویرانگر سازمان را زمینگیر میکند . رواج روحیه تملق و چاپلوسی یا سیستم ضعیف پروری از ویروسهای ویرانگر در این موجود رو به رشد هستند . هر چه سازمان از جوانی دور میشود ترک عادتهای غلط سخت تر میشود .عادت دادن سازمان به رفتارهای درست سازمان را برای دوران پیری اش بیمه میکند . بعد از دوران تکامل سازمان به اشرافیگری میل پیدا میکند و از ریاضتهای اولیه دور میشود . بوروکراسیهای مرحله اول شکل می گیرد و اگر جراحی مناسب صورت نگیرد وارد مرحله ثانویه بوروکراسی و اوج بیماری میگرد که مرگ سازمان را بدنبال دارد .در هر کدام از مراحل عمر سازمان میبایست سبک مدیریت مناسب همان مرحله را بکار گرفت .عدم رعایت این موضوع می تواند به رشد ناهمگون در یک بخش ازبدنه سازمان و پژمردن بخشهای دیگر بیانجامد . مهندسی و بازسازی مجدد سازمان که می تواند با تغییر نوع تفکر مدیر یا تغییر مدیر باشد از راههای بهبود وجلوگیری از مرگ سازمان است. کوچک سازی سازمان و بازنگری مجدد در روشها و پی ریزی دوباره هم از راههای بهبود است. این کوچک سازی می تواند با برون سپاری برخی فعالیتها صورت پذیرد. با کارآفرینی مجدد در اوج تکامل هم میتوان نشاط جوانی را به سارمان تزریق کرد.