Archive for تیر, ۱۳۹۱

۴۹۹- به یاد پدر

سه شنبه, تیر ۲۷م, ۱۳۹۱

آهـــــــای غایب دوست داشتنی! با تواَم!مثل همیشه و با همان حس قدیمی: ســــــــلام.
باران را دیدی ØŸ قطره ای از آن را چشیدی؟ قدری از این قطره ها به تو رسید؟ آنجا باران ندارید؟!Ú†Ù‡ Ù…ÛŒ گویم ØŸ آنجا همه اش خاک است.بارش باران خاطرات چطور؟این شهر با این باران های تابستانی اش باز  تبدار است! این شهر گر گرفته است. این شهر مه گرفته است…
شما آنجا Ú†Ù‡ Ù…ÛŒ کنید با گرما ØŸ به ما در این گرما هنوز هنـــدوانه Ù…ÛŒ چسبد. نمیرود آنور آب ! گران نشده است خیلی! یادت هست آنموقع ها کیلویی یک قران بود.  در این شب های دم کرده Ú©Ù‡ در یکی از روزهایش تو رفتی باز هم هندوانه ۵۰۰ تومانی بهتر از آیس Ù¾Ú© است!….. آره منظورم همان بستنی صحرانورد است !!! Ùˆ شیرین میکنیم با شیرینی اش کاممان را Ú©Ù‡ بی شما تلخ است Ùˆ گذشتن از تلخی های روزگار … طالبی هم داریم .گوشه یخچال جا خوش کرده است … بفرمائید … شرمنده ….مزه آن طالبی گرمک های داخل خورجین الاغهایی Ú©Ù‡ از ته خیابان سعدی Ù…ÛŒ آمدند را نمی دهد . اصلا هیچ چیز مزه قبل را نمی دهد !
با تواَم …بفرما طالبی!شما هم بفرمائید مادرم Ú©Ù‡ نشسته ای در دوردستها  … چقدر نگرانی؟ آسوده باش ما خوبیم!!غم را رها Ú©Ù† ساعتی بنشین بر سر این سفره …دمی دور هم باشیم در خیال! Ùˆ بخندیم دمی بر روزگار ! آره بخندیم. گله ها بماند برای بعد Ú©Ù‡ چرا اینقدر زود رفتید…بگذریم ….. بفرمایید هندوانه! گرم شد! از دهان افتـــــاد …

۴۹۸- شخصیت جمعی( بخش دوم)

چهارشنبه, تیر ۱۴م, ۱۳۹۱
جلسات زمینه ای را هم  فراهم Ù…ÛŒ کند Ú©Ù‡ مدیر بتواند روشها Ùˆ خصوصیات خود را بیشتر به اعضای سازمان بنمایاند. هر چند در شرایط فعلی انچه بیشتر موضع افراد را مشخص Ù…ÛŒ کند رفتارهای فرد است . در سخنگویی Ùˆ ادعا کردن همگی آنقدر افراط کرده ایم Ú©Ù‡ دیگر سخنرانی Ùˆ خطابه خیلی کارساز نیست . یادم Ù…ÛŒ اید در زمان تعطیلی دانشگاهها بخاطر انقلاب فرهنگی در مدرسه ای درس Ù…ÛŒ دادم، یک مدرسه راهنمایی در رسالت Ùˆ یک دبیرستان شبانه در کشتارگاه، تا فرصتی حاصل Ù…ÛŒ شد بچه ها را جمع Ù…ÛŒ کردیم Ùˆ میکروفون را روشن Ù…ÛŒ کردیم Ùˆ یکطرفه هر آنچه Ù…ÛŒ خواستیم Ù…ÛŒ گفتیم  و همه هم موظف بودند بایستند Ùˆ گوش کنند ! در انزمان بهرحال کمابیش این روش جواب Ù…ÛŒ داد . الان Ù…ÛŒ توانم با اطمینان بگویم Ú©Ù‡ کمترین تاثیرگذاری جهت فرهنگ سازی در سازمان را سخنرانی مدیر دارد  ! کارکنان عمدتا به رفتارها Ùˆ نوع تصمیم گیریها Ùˆ… توجه Ù…ÛŒ کنند . خیلی از ما هنوز در ان شرایط سالهای گذشته مانده ایم . آن مثالی را Ú©Ù‡ در دنیای مجازی زدم هم اشاره ای به این موضوع بود Ú©Ù‡ برخی از ما فکر Ù…ÛŒ کنیم همه منتظرند تا ما گهرهای ذهنمان را بر سر آنها فروریزیم Ùˆ دهان اندیشه شان را باز کرده اند برای بلعیدن انها . ما باید یاد بگیریم Ú©Ù‡ همه Ù…ÛŒ توانیم از همدیگر بیاموزیم . مدیر هم Ù…ÛŒ تواند از کارمند بیاموزد. معلم هم Ù…ÛŒ تواند از شاگرد بیاموزد . پدر هم Ù…ÛŒ تواند از فرزند بیاموزد Ùˆ ….. اگر کسی چیزی دارد برای اموزش دادن خیلی لازم نیست Ú©Ù‡ ادای دانشمندان را در بیاورد Ùˆ از موضع بالا با دیگران صحبت کند . Ù…ÛŒ تواند در کنار دیگران راه برود Ùˆ با انها همراه شود Ùˆ یاد بدهد Ùˆ یاد بگیرد .
“همکار” برایم کامنتی گذاشته بود، دوستی عزیز Ú©Ù‡ همین وبلاگ سبب آشنائیمان شد . بمن لطف دارد Ùˆ حرفهای بحقی Ù…ÛŒ نویسد . انتقادش درست است . ایشان مشتری وبلاگی شده بود Ú©Ù‡ نویسنده اش راحت Ù…ÛŒ نوشت . چرا ØŸ چون یک دفتر بود بی نام Ùˆ نشان در میان این همه وبلاگ .ولی الان یک وبلاگ نشاندار است . همه Ù…ÛŒ دانند متعلق بمن است . مسلما باید خیلی ملاحظات را داشت . به ماجراها خیلی نمی توان اشاره داشت . یکی از همکاران سابقم Ù…ÛŒ گفت بمن سفارش کرده اند Ú©Ù‡ تمام بند بند مطالبت را بخوانم تا نکته ای بیابم Ùˆ جوی بر علیه ات بطریق قانونی بسازند . Ùˆ ایشان گفته بود من همه را خوانده ام ایشان چیزی Ú©Ù‡ بخواهد بفرد Ùˆ سازمان ما برگردد نمی نویسد Ú©Ù‡ بخواهیم شاکی شویم .شاید این نحوه نوشتن فعلی آن جاذبه قبل را نداشته باشد ولی مقصود حاصل Ù…ÛŒ شود Ùˆ آن چیزی نیست جز استفاده از وقایع برای کسب تجربیات Ùˆ نتیجه گیری از انها Ùˆ انتقال برای استفاده دیگران . من Ú©Ù‡ مثلا در آن سازمان خاص مسئول حراست یا نماینده سهامدار یا … نیستم Ú©Ù‡ بخواهم آن نقش را بازی کنم . هر کس آنچه بکارد درو خواهد کرد . همانطور Ú©Ù‡ تغییرات انجام شده اخیر در ان سازمان با روشن شدن خیلی از مسائل در آنجا بود Ùˆ Ù…ÛŒ تواند موضوع پرونده های بسیاری باشد ولی آنچه برای من مهم است تحلیل نوع مدیریت Ùˆ نتیجه ای است Ú©Ù‡ حاصل شده است Ùˆ اینکه چگونه یک سرمایه گذاری عظیم Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ توانست در صنعتی خاص ما را در سطح جهان مطرح کند به یک سازمان ورشکسته تبدیل شده است Ùˆ میزان بدهیهایش از سرمایه گذاری اش بیشتر شده است . حالا اینکار را زید کرده است یا عمر خیلی موضوع بحث نیست . این رفتارها Ù…ÛŒ تواند توسط هر کسی دیگری در جایی دیگر هم انجام شود .بهتر است به نقد نوع رفتارها بپردازیم Ùˆ نه افراد .
ما نیازمند این هستیم Ú©Ù‡ از فضای رویا پردازی خارج شویم . خوب است Ú©Ù‡ انسان اهداف بلند مدت Ùˆ ارزوهایی داشته باشد ولی این به مفهوم این نیست Ú©Ù‡ از لحظه های حال Ùˆ عملکردهای جزیی غفل شویم . مثلا خوب است Ú©Ù‡ بفکر اینده فرزندانمان باشیم Ùˆ برایشان برنامه ریزی کنیم Ùˆ سخت بگیریم Ùˆ…. ولی نباید فرصتهای خندیدنهای فعلی ،گفتگوهای صمیمانه سر سفره غذا ،گوش دادن به درد دلهای او Ùˆ ….. را فراموش کنیم Ùˆ از دست بدهیم . زندگی همین لحظه هایی است Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ گذرد !
یا خیلی خوب است که همه چیز در سازمان منظم باشد . وقت خاصی برای دیدار مدیر و کارکنان اختصاص داده شود و کارکنان با تعیین وقت قبلی بیایند و با مدیر صحبت کنند  و مسائلشان را مطرح کنند .ولی اگر در گشت روزانه بر سر یک دستگاه کارگری جلو آمد و خواست نکته ای را بگوید یا درخواستی را مطرح کند با او تندی نکنیم . ضمن اینکه کلیت حرفش را می شنویم از او بخواهیم تا در فرصتی مناسبتر بیاید و حرفهایش را بزند . هیچ روشی مطلق نیست . هر آنچه قانون و مقررات است برای بهبود ارتباط بین انسانهاست . هدف اصلی را نباید هیچگاه فراموش کرد .
ادامه دارد

۴۹۷-شخصیت جمعی

دوشنبه, تیر ۵م, ۱۳۹۱
تمام ابعاد شخصیتی انسانها در زمان تنهایی بروز پیدا نمی کند Ùˆ در جمع است Ú©Ù‡ تقریبا همه جزییات نمایان Ù…ÛŒ شود . شاید بتوان با قاطعیت گفت Ú©Ù‡ در جمع ØŒ اکثر افراد ویژگیهای خود را بروز Ù…ÛŒ دهند . احتمالا بسیار دیده اید افرادی را Ú©Ù‡ وقتی در محیطی غیر انچه  بطور معمول با انها برخورد دارید قرار Ù…ÛŒ گیرند شاهد رفتارهای غیر متعارف از آنها هستید. در شبکه های اجتماعی مجازی Ú©Ù‡ بازارش اینروزها گرم است هم رفتاری مشابه آنچه در واقعیت وجود دارد اتفاق Ù…ÛŒ افتد با این تفاوت Ú©Ù‡ در اینجا امکان تغییر چهره Ùˆ دیگر نمایی بیشتر وجود دارد . افرادی Ú©Ù‡ جنسیت خود را عوض Ù…ÛŒ کنند ! مدرک تحصیلی دلخواه خود را بیان Ù…ÛŒ کنند . محل اقامت خود را پنهان Ù…ÛŒ کنند یا چیز دیگر Ù…ÛŒ نویسند Ùˆ …..   Ú©Ù‡ هر کدام از این اطلاعات غلط شناخت صحیح افراد را ناممکن میسازد . شناختی Ú©Ù‡ ما از افراد دور Ùˆ بر خود داریم مجموعه اطلاعاتی است Ú©Ù‡ در یک پروسه زمانی Ùˆ در برخوردهای رو در رو Ùˆ یا دریافت نتیجه تجربه برخورد با دیگران برایمان حاصل شده است . در دنیای مجازی حتی عکس افراد هم نمی تواند Ú©Ù…Ú©ÛŒ به شناخت بکند چرا Ú©Ù‡ گزیده شده است Ùˆ بعضا با دستکاریهای فتوشاپی در پروفایل قرار Ù…ÛŒ گیرد یا متعلق به دوران کودکی است Ùˆ یا تصویر یک Ú¯Ù„ یا حیوان است . در این فضا خیلی مهارتهای گفتگو Ùˆ مذاکره Ùˆ هوش هیجانی Ùˆ ….. بکار نمی اید چرا Ú©Ù‡ امکان گرفتن خیلی از بازخوردها از طرف مقابل وجود ندارد . مثلا اگر در دنیای واقعی جمله ای را در حال بیان هستید حتی اگر جمله را به پایان نبرده اید Ù…ÛŒ توانید با نگاه کردن به چهره طرف مقابلتان عکس العمل او را دریابید  و بقیه جمله را متناسب با شرایط Ùˆ عکس العمل او تغییر دهید ! حال آنکه در اینجا بعلت محدودیت ابزار ارتباطی زمینه بروز خیلی سوء تفاهم ها هم فراهم است . جالب است علیرغم تمام این محدودیتهای ارتباطی Ú©Ù‡ فقط نوع Ùˆ سطح خاصی از ارتباط را ممکن Ù…ÛŒ سازد برخی از افراد  بدنبال ایجاد بحثهای سنگین عقیدتی، اجتماعی Ùˆ سیاسی هستند Ú©Ù‡ شاید برخی از انها سالیان سال است در دنیای واقعی هم بین انسانها به اتمام نرسیده است Ùˆ وجود دارد . مثلا بحث بین الهیون Ùˆ مادیون یا مذهبی ها Ùˆ غیر مذهبی ها در زمانی بین امام جعفر صادق Ùˆ دهریون مطرح بوده است در زمانی بین مسیحیان Ùˆ مارکسیستها Ùˆ در زمانی هم بین مسلمانان Ùˆ مارکسیستها Ùˆ ….. بوده است  و همچنان ادامه دارد . دیگر اینکه در این محیطهای جمعی  چه مجازی Ùˆ Ú†Ù‡ واقعی برخی سریع در قالب مدرس فرو میروند Ùˆ Ù…ÛŒ خواهند هر آنچه را Ù…ÛŒ دانند به دیگران دیکته کنند  و بقیه مثل شاگردانی بی زبان بنشینند Ùˆ سر تکان بدهند .
مشکلات ارتباطی در دنیای مجازی عوارض منفی بیشتر از دنیای واقعی دارد Ùˆ متاسفانه روز بروز این نوع ارتباط بیشتر Ù…ÛŒ شود . جوانها Ùˆ نوجوانها Ùˆ حتی بزرگسالان ماآنچه Ù…ÛŒ اندیشند را بر زبان نمی آورند بلکه تایپ Ù…ÛŒ کنند در حالی Ú©Ù‡ انچه Ù…ÛŒ بینند یک مونیتور است با کلماتی Ú©Ù‡ هیچ زیبایی هم ندارند . تاهوما،اریال، اندلوس Ùˆ…. Ú©Ù‡ هیچگاه روح نستعلیق را هم ندارد Ùˆ در نهایت هم آنچه ارسال Ù…ÛŒ گردد آنچیزی استکه طراح شبکه بصورت از پیش تعیین شده طراحی کرده است !!!  نه اینکه این نوع ارتباط کلا مذموم باشد Ú©Ù‡ هر وسیله ارتباطی Ù…ÛŒ تواند یک توانمندی جدید در انسان ایجاد کند Ú©Ù‡ مکمل دیگر کانالهای ارتباطی باشد ولی باید بدانیم Ú©Ù‡ از این ابزار چگونه استفاده Ù…ÛŒ کنیم . بعضا فراموش Ù…ÛŒ کنیم Ú©Ù‡ برای Ú†Ù‡ دور هم جمع Ù…ÛŒ شویم مثل دید Ùˆ بازدیدهای خانوادگی مخصوصا در عید نوروز Ú©Ù‡ بعضا تبدیل Ù…ÛŒ شود به گله گذاریهای فامیلی Ùˆ بیان اختلافات ! هر وسیله ارتباطی کاربرد Ùˆ ظرفیت خودش را دارد . نمی شود در هر ظرفی هر انچه را Ù…ÛŒ خواهیم بریزیم . اخیرا بمناسبت روز مرد پیامکی منتشر شد Ú©Ù‡ : فقط یک مرد ایرانی Ù…ÛŒ تواند با بوق ماشین هم سلام کند هم خداحافظی هم فحش بدهد هم تشکر کند Ùˆ هم …..! حالا حکایت ماست Ú©Ù‡ تا در یک جمع قرار Ù…ÛŒ گیریم Ù…ÛŒ خواهیم بیکباره مصلح اجتماعی ØŒ سیاسی،فرهنگی Ùˆ…. بشویم Ùˆ هر Ú†Ù‡ خصلتهای مثبت وجود دارد را به زور به دیگران اثبات کنیم Ú©Ù‡ ما داریم! مثلا جلسه بازنگری مدیریت در شرکت گذاشته ایم همه بیکباره بیاد حقوق Ùˆ مزایا Ù…ÛŒ افتیم Ùˆ Ù…ÛŒ خواهیم در این جلسه Ú©Ù‡ مدیر عامل را دیده ایم همه این مسائل را حل کنیم . همیشه جلسات در سازمانها سرشار از برکت است  ! منتهی فرقی Ú©Ù‡ در انجا وجود دارد اینستکه در جلسات اول همه با احتیاط برخورد Ù…ÛŒ کنند Ùˆ بدنبال این هستند Ú©Ù‡ از یکدیگر شناخت حاصل کنند . تشکیل جلسات یکی از بهترین ابزار مدیریتی است . این اجتماع مشکلات اجتماعات مجازی را ندارد . در اینجا معمولا موضوع از قبل مشخص است Ùˆ همه حول ان موضوع صحبت Ù…ÛŒ کنند . برای شناخت نوع روابط بین اعضای سازمان Ùˆ همچنین شناخت جزییات روحیات افراد مخصوصا از نظر روحیه کار تیمی یکی از موثر ترین روشها تشکیل جلسات منظم است . …
ادامه دارد