Archive for آذر, ۱۳۹۱

۵۰۲-تولد ده سالگی

یکشنبه, آذر ۵م, ۱۳۹۱

ده سال گذشت. ده سال از زمانی Ú©Ù‡ در ششم آذر ۸۱ با نام هستی بخش Ùˆ با سلام به زندگی ؛به عشق؛ به رفتن Ø› به احساسهای پاک Ùˆ بی آلایش ؛به شادی Ø› به امید Ùˆ به ریشه دارها  نوشتن را در اینجا آغاز کردم. در ابتدا درد دلهایی بود شبانه برای فرار از فشار کار روزانه Ú©Ù‡ بتدریج Ø´Ú©Ù„ گرفت Ùˆ شد “خاطرات یک مدیر” از محیط کارش . بتدریج خوانندگانی پیدا کرد در زمانه ای Ú©Ù‡ وبلاگ نویسی مد روز بود! Ùˆ هنوز این شبکه های اجتماعی رونقی نداشتند . همراه شدم با کسانی Ú©Ù‡ آنها را نمی شناختم Ùˆ آنها را ندیده بودم ولی حرفهای مشترک داشتیم .دوستی ها یا همان مجازی Ù…ÛŒ ماند یا به دوستی در دنیای واقعی تبدیل یا چون جرقه ای خاموش میشد.هدفم نگاهی به مشکلات بود با ایجاد امید Ùˆ دیدن نیمه پر لیوان Ú©Ù‡ نق زدن را هر کس بلد است . نوشته ها تصاویری بود عام Ú©Ù‡ شاید بعضی ها آن را به خاص تعبییر کردند Ùˆ دلگیر شدند Ùˆ چون ذاتا انتقاد پذیری خصلتی ضعیف در ما مردمان این ملک است این تعابیر را شخصی کردند Ùˆ زحمت ساختند Ùˆ وادار شدم نوع نوشتن را عوض کنم ! به تشویق دوستان بخشی از مطالب را با اضافاتی بصورت کتاب “خاطرات یک مدیر جلد اول” روانه بازار کردم Ùˆ در سمینار”تبیین تجربیات مدیران در کشور” ضمن معرفی وبلاگ Ùˆ کتاب سخنرانی کردم Ùˆ گفتم Ú©Ù‡ ما باید ارتباط بین نسلها را با بیان خاطرات Ùˆ تجربیات خود برقرار Ù†Ú¯Ù‡ داریم . به پیشنهاد دوستانی دیگر Ùˆ همت آنها فضایی گرفتیم Ùˆ دومینی Ùˆ وبلاگ را تبدیل به یک سایت کردم Ùˆ قدری مستقل از سرویس دهنده های وبلاگی شدم هر چند خانه قدیم را همچنان حفظ کردم . …چند ماهی است کمتر Ù…ÛŒ نویسم نه اینکه فقط در نوشتن تنبل شده ام Ú©Ù‡ در سخن گفتن هم!! چرا؟ … شاید وقتی دیگر در این باره بگویم . شاید قدری بر Ù…ÛŒ گردد به خصوصیات نسل آرمانگرای ما Ú©Ù‡ واقعیات تلخ روابط انسانی شدیدا افسرده مان Ù…ÛŒ کند Ùˆ پوستمان نازک است برای تحمل این مناسبات. نسلی Ú©Ù‡ هنوز دروغ را زشت Ù…ÛŒ دانیم Ùˆ هر جا در انتدا سعی Ù…ÛŒ کنیم درخت محبت بکاریم . در اوج تپه ها به فکر رفتن به قله های کوه هستیم Ùˆ درقعر چاه به دنبال راهی برای خروج Ùˆ رسیدن به سطح زمین . احساساتمان را رها Ù…ÛŒ کنیم تا هر از چند گاهی هوایی بخورد Ùˆ کودک درونمان را دست نبسته ایم هنوز !
نسلی Ú©Ù‡ تجربه کرده ایم برای تغییر باید ساخت قبل از اینکه ویران کرد. عملکردها را دید نه حرفها را ! Ùˆ هنوز بر این باوریم Ú©Ù‡ صداقت بهترین سیایت است Ùˆ بر این نگاهیم Ú©Ù‡ افراد را با دیدگاههای کاری Ùˆ اجراییشان Ùˆ مناسبات خانوادگی Ùˆ اجتماعیشان قضاوت کنیم نه دیدگاههای دیگر . … با لبهای دیگران خندیدن Ùˆ با چشمهای خویش گریستن در ما شوق ایجاد Ù…ÛŒ کرد Ùˆ Ù…ÛŒ کند.
از کار و تلاش و مدیریت نوشتم و با دل نوشتم  و هر چه بود برای دلم بود که خوانندگانی نیز یافت!
با زبان ساده نکات مدیریتی Ùˆ زندگی را نوشتم. …بر این اعتقاد هستم Ú©Ù‡ باید برای هر تغییری از خود شروع کنیم Ú©Ù‡ خود سازی مقدمه هر ساختنی است .
از این ابزار برای ارتباط برقرار کردن با کسانی که نمی شناختم استفاده کردم ارتباطی که فقط بر مبنای اندیشه های مکتوب شکل می گیرد که تجربه جدیدی بود برایم .
هدفم این بود Ú©Ù‡ اشارتی بکنم به آنچه تجربه کرده ام برای ایجاد سوالی در ذهن Ùˆ لحظه ای اندیشیدن. موتور محرکه ام در نوشتن عشق بود ؛عشق به رشد کشور ؛عشق به اعتلای صنعت ؛به هموطنانم ؛به تولید ؛به سرافرازی ایران Ùˆ به انسان Ú©Ù‡ اشرف مخلوقات است Ùˆ از مهربانی گفتم Ú©Ù‡ زمزمه Ùˆ پراکنش آن به تداومش Ú©Ù…Ú© Ù…ÛŒ کند ….
خوشحال می شوم در این تولد نوشته ای و یادبودی از شما داشته  باشم هر چند شاید کمتر نوشتن من در این اواخر شما را گلایه مند کرده باشد و دور از این صفحه.