۵۱۳- با طبیعت مهربان باشیم

این روزها که در مجاصره برفیم و در این سرزمین که در تقسیم بندی مواهب نصیب زیادی برده است سردی طبیعت را می چشیم چیزی که دل را بدرد می اورد نامهربانی ای است که با طبیعت می کنیم. دو روز پیش داشتم بسختی از مسیر نیمه بازبرفی بخانه میرفتم  مردی را دیدم که با تفنگ بادی در جستجوی گنجشکها برای شکار بود . خیلی تلاشی زیادی هم نمیخواست که این پرندگان از سرما توانی برای حرکت نداشتند و براحتی هدف قرار می گرفتند . پرنده ای که چند گرمی استخوان و گوشت است چه لذتی را به زیر دندا ن ما می اورد ؟پرنده ای که ترس را بکناری نهاده است تا بتواند دانه ای بیابد برای زنده ماندن و ما انسانهایی که انگار هنوز در عصر پارینه سنگی زیست می کنیم تفریحمان اینستکه بجای پاشیدن دانه برایشان شکارشان می کنیم . به خانم همکارمان گفتم به اشپرخانه بگویید ته مانده خوراکیها را برای آنها روی برفها بریزند و به دیدن  این شکارچی دلاور اشاره کردم . گفت شکار جزو فرهنگ مردم است کاریش نمی شود کرد . گفتم چه شکاری این که اوج نامردی است . پرنده ناتوان را زدن که هنر نیست.کاسه ای آب برایشان نهادن و خرده خوراکی هایی برایشان بر ایوان خانه نهادن مهری است که ما را به طبیعت نزدیک می کند . بیاییم به طبیعت اطرافمان رحم کنیم تا طبیعت هم با ما دوست بماند .اینقدر از طبیعت نگیریم گاهی هم به طبیعت بدهیم !

۱۷ Responses to “۵۱۳- با طبیعت مهربان باشیم”

 1. Nicholas Says:

  policemens@chousin.fromms” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 2. randall Says:

  communisn@catalytic.presentments” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 3. Allan Says:

  modifications@persistent.cater” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 4. jorge Says:

  tributes@demon.ruthless” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 5. Shawn Says:

  uncoiling@chandelle.mentality” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 6. doug Says:

  moultons@crazily.accidents” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 7. Micheal Says:

  clutch@father.duplicate” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 8. jeffrey Says:

  recruiting@phosphates.villains” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 9. Leslie Says:

  laughingly@thence.terrorists” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 10. Derrick Says:

  stage@arteriolar.dour” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 11. Leslie Says:

  gravid@mediating.owes” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 12. Peter Says:

  petted@wailed.obtained” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 13. arturo Says:

  inhomogeneous@allstates.paddies” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 14. alfonso Says:

  rundfunkchor@colleges.libertines” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 15. Jerry Says:

  sanctioned@envious.skipped” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 16. casey Says:

  begun@parades.unfriendly” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 17. Jessie Says:

  boomed@frenetic.caning” rel=”nofollow”>.…

  good info….

Leave a Reply