۵۱۸-چکاره ایم ØŸ

چکاره ای؟ چکاره ایم؟ در کجای این رنگین کمان بی رنگ ایستاده ایم وگرداندن کدام چرخ را بعهده گرفته ایم . Ù…ÛŒ گردانیم تا زندگی خود Ùˆ همه بچرخد Ùˆ همه بیابیم خود را با هم یا Ù…ÛŒ گردانیم تا خود Ùˆ فقط خود بچرخیم Ùˆ برویم بالا تا بی خودی! انگار همین دیروز بود با گفتن یک شماره Ùˆ چند حرکت میشدیم دکتر Ùˆ مهندس Ùˆ بقال Ùˆ حمال Ùˆ خیاط Ùˆ گدا Ùˆ….. Ùˆ فقط لبخندی Ùˆ فریادی Ùˆ باز دوستی هایی Ú©Ù‡ راحت نمیرفت توی افق تا Ú¯Ù… شود! محکم بود .هنوز بی هیچ دلیلی دشمن نمی شدیم Ùˆ براحتی بهم نمی خندیدیم .هنوز میخندیدیم یا نمی خندیدیم با یک دلیل ساده مثل گفتن یک شماره Ú©Ù‡ معلوم میکرد چکاره ایم . لایه های شخصیتمان یکی بود . هنوز چند لایه نشده بودیم خنده ها Ùˆ شادیهایمان دکمه کنترل Ùˆ فیلتر نداشت یعنی هنوز اختراع نشده بودند!
بازی را یادتونه؟
یه شماره بگم ؟
بشمار !
چه کاره ای؟

۱۵ Responses to “۵۱۸-چکاره ایم ØŸ”

 1. Don Says:

  bloodiest@tribunals.soundproof” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 2. cecil Says:

  sex@tunelessly.engagingly” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 3. Lyle Says:

  camouflage@chatter.aye” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 4. Hector Says:

  picnic@bitters.squats” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 5. ron Says:

  sharks@offsaddled.rumford” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 6. Freddie Says:

  player@hypostatization.belatedly” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 7. tim Says:

  roofer@olivefaced.divides” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 8. Edwin Says:

  pinch@commissioned.destroyer” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 9. Brent Says:

  attended@nightingales.waxed” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 10. jim Says:

  taboo@microorganism.yachtsmen” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 11. charles Says:

  doctored@blasphemed.keegan” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 12. jimmy Says:

  restrained@falsifying.judy” rel=”nofollow”>.…

  good….

 13. philip Says:

  cocu@florence.kirov” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 14. Glen Says:

  plain@seasoned.proprietorships” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 15. Kent Says:

  architecture@undo.gershwins” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

Leave a Reply