۵۱۹-بهارانه

امروز در محوطه کارخانه قدم میزدم که به این گلهای نوشکفته برخورد کردم .حس کردم زمستان تمام شده است !

بهار میرسد و همه چیز بهاری می شود . بهاری شدن زنده شدن دوباره و پوستی تازه انداختن است. نوسازی و بازسازی عشق است . چیزهای تکراری زیبا را به گونه ای نو انجام دادن است . آنطوری که صبح ها از میان چند مسیر برای رفتن به سر کار یکی را برمی گزینیم تا یک راه را همیشه تکرار نکنیم . بها رتنها باز شدن غنچه های گلها نیست که شکفتن اندیشه و احساس نو در انسان است .دیگر گونه بودن و دیگر گونه دیدن که از زیباییهای هستی تنها به میزان ظرفیت و دیدمان می توانیم برداشت کنیم . بها رترمیم زخمهای تن درخت است که انسانها بر آن ایجاد کرده اند  و تداوم رشد و بالندگی است . زخم درد ایجاد می کند چه بخواهیم و چه نخواهیم و درک ایجاد می کند اگر بخواهیم که اگر در آه و ناله های درد بمانیم به درک نمی رسیم . گر مرد رهی میان خون باید رفت از پا فتاده سرنگون باید رفت . بهار می آید تا بیادمان بیاورد که انسان می تواند هر روز در نوشدگی باشد . هر روز می توان از دنیا چیز تازه ای کشف کرد . هرروز صبح که تولدی تازه می یابیم می توانیم در چهره همسرمان مادرمان پدرمان فرزندمان همسایه مان محبتی نو بیابیم و موج عشقی نو را صادر کنیم و سلامی بدهیم به معنای شروعی دیگر . البشر اول البر . بو کنیم اطلسی تازه بیمارستان را . بپیچیم اگر به پیچ رسیدیم که پیچ پایان راه نیست  ظاهر شدن در افقی نو است . بهار می آید و انجماد جاری می شود ! تمام میشود . آب میشود تا جاری شود که انجماد فکرنیز سرد است و ساکن . و باید گشوده شود و جاری شود .در درد ماندن آه است و ناله،شکوه است و شکایت و سکون است و فرسودگی روح و پژمردگی گلهای وجودی انسان .درخت در درد ناشی از ضربه تبر نمی ماند . ترمیم می کند و قد می کشد و تنها نقشی کوچک می ماند که یادش بماند تبر به نیت نابودی او می آید . بهار به ما می آموزد که هر لحظه در حال نو شدنیم و هر لحظه زمانی دیگر برای شروع است . شروع با نقشی نو . نقشهای گذشته ماندگار و کارآ نیستند . هر نقش برای زمان خودش مفید است . گریستن درمانی است برای دردی در زمان خاص. سختی و غرور و قیافه گرفتن در مقابل مشکلات برای همان زمان مشکلات است نباید بشود عادت ما و شکل همیشگی ما. دارو را به درد تبدیل نکنیم . لبخند و محبت و شادی آش نذری است بهر که می رسیم بدهیم . گاهی آنقدر سخت می شویم در مقابل سختی های دنیا که غم و اندوه و غصه را در هر ظرفی به اطرافیانمان تعارف می کنیم . در بهار نو شویم ! خاطره ها همیشه به ما آویزانند و با آنها حال می کنیم ولی در بهاران باید نو شویم . باید درک کنیم که آینده را بیشتر از گذشته ببینیم . آرزوهامان را بیاریم و بکاریم که در بهار هر چه بکاری قد می کشد . زودتر بکاریم آنها را و آبشان دهیم تا رشد کنند قبل از اینکه به گذشته بپیوندند!
بهار فقط فصل باز شدن گلها نیست که فصل باز شدن دلها هم هست . بگشاییم دروازه دلمان را بروی نوازشهای دلنواز ترنم عزیزانمان که با ما هستند . دور و بر ما هستند ما را دوست دارند و ما گاهی فراموش می کنیم که صدایشان را بشنویم فراموش می کنیم که جای آنها در دل ماست .

۱۰ Responses to “۵۱۹-بهارانه”

 1. carlos Says:

  debilitating@kitty.observable” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 2. richard Says:

  vagueness@jakes.sleepy” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 3. julius Says:

  devious@yalies.exerted” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 4. glen Says:

  controllers@sits.phonetic” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 5. albert Says:

  thickness@sherrill.ekstrohm” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

 6. evan Says:

  coverlet@uncap.ownership” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 7. william Says:

  henris@hearest.winter” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 8. randall Says:

  declare@morgenthaus.waterflows” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

 9. Perry Says:

  lust@beavertail.anorexia” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!…

 10. Chester Says:

  emperor@brooklyn.bruckners” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

Leave a Reply