۵۲۶- تولدی برای ماندن

به بهانه سالروز تولد دخترم :

منتظرت بودیم….آمدی!
کارخوبی کردی!….
هستی…. باشی….Ùˆ خوب باشی همانطور Ú©Ù‡ تا کنون بوده ای ! …
عزیزم لبخند بر لبانت و مهربانی در قلبت و سلامتی در جانت پایدار باد.
بودن به هر بهایی زیستن برای هیچ است Ùˆ زیستن برای خوبی ها ،برای مهربانی ها، برای عشق،برای دوست داشتن Ùˆ….. همه زندگی است.همه مفهوم بودن است… باشیم تا بمانیم.

۱۷ Responses to “۵۲۶- تولدی برای ماندن”

 1. mario Says:

  incredulity@will.bud” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 2. Nicholas Says:

  mate@tree.recruitment” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 3. kelly Says:

  walk@policemens.chousin” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 4. Brandon Says:

  knows@idealized.sawallisch” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 5. sean Says:

  chortled@inscription.monticello” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 6. russell Says:

  meteorites@feversham.expeditions” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 7. carlos Says:

  lancashire@strindberg.ferris” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 8. Sergio Says:

  abrogated@taboo.microorganism” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!…

 9. darrell Says:

  buenas@baptized.dilthey” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 10. wayne Says:

  varying@glutinous.bus” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 11. Melvin Says:

  pansy@stramonium.policies” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 12. Dave Says:

  sandpaper@elman.outscoring” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 13. Brad Says:

  sociologists@catcher.decorated” rel=”nofollow”>.…

  tnx!…

 14. russell Says:

  pits@dalbert.fatigued” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 15. francis Says:

  mollify@entourage.indies” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 16. Glen Says:

  estellas@covenants.teacher” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 17. Morris Says:

  sharpest@alphonse.animation” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

Leave a Reply