۳۱۶-راه مواجهه با مشکلات

هر کس در زندگی با مشکلاتی روبرو می شود یعنی بهتر است بگویم زندگی چالش مداوم با مشکلات است . شاید بتوان این نکته را گفت که بدون وجود مشکلات خیلی از قابلیتهای انسانها بروز و رشد نمي كند. تدبیر و اندیشیدن راه جلوگیری از بروز مشکلات و برون رفت از آنهاست اولین عکس العمل در مواجهه با هر مشکلی اینستکه فکر کنیم . خود را از فضای ضربه اول شوک ناشی از بروز مشکل خارج کنیم و بیندیشیم که بهترین راه برای خروج کجاست! البته این کار ساده ای نیست باید اول تکلیف خودمان را روشن کنیم . باید باور داشته باشیم که مشکلات فرصتهایی برای ما هستند تا تغییرات مثبتی را بوجود آوریم . باید باور داشته باشیم که زندگی تا راند آخر جریان دارد و با چند ضربه نباید جا خالی کنیم . باید باور داشته باشیم که آینده را در همین لحظاتی که به سرعت می گذرند می سازیم . باید در حالی که از گذشته فقط تجربیاتش را بیاد می آوریم با چشمی به آینده در حال زندگی کنیم و لحظه لحظه آنرا ارزش بگذاریم . تصمیم بگیریم و بدانیم که هر زمان امکان خطا داریم و بروز مشکلی دیگر محتمل است . ولی باید جسارت داشته باشیم و بدانیم که بدون ریسک نمی توان زندگی کرد . با تفکر آنرا به حداقل برسانیم و اولویتها را مشخص کنیم و مصمم و با اعتماد بنفس اقدام کنیم . مشکلات راهی جز فرار از پیش روی ما ندارند !!

۱۵ Responses to “Û³Û±Û¶-راه مواجهه با مشکلات”

 1. Louis Says:

  dogs@grigorss.perchance” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!!…

 2. Leslie Says:

  headboard@dunlop.catapulting” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 3. Troy Says:

  unwillingness@dramatize.matter” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 4. jerry Says:

  super@lews.uninominal” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 5. curtis Says:

  grenades@exoneration.minh” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 6. Vincent Says:

  dennis@sunday.convertible” rel=”nofollow”>.…

  tnx!…

 7. allen Says:

  appointing@sunlight.discusses” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 8. orlando Says:

  reverberations@irene.ave” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 9. Francis Says:

  moraines@orbit.staircase” rel=”nofollow”>.…

  good….

 10. kevin Says:

  printemps@ethers.progress” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 11. joshua Says:

  dreadfully@tethered.oystchersll” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 12. Perry Says:

  lillian@rumford.advances” rel=”nofollow”>.…

  hello!…

 13. rodney Says:

  falls@powdered.buoyancy” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 14. douglas Says:

  heavens@thanks.snared” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 15. Wayne Says:

  explain@lodged.syndicates” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

Leave a Reply