۳۱۷- اعتقاد قلبی به کار

اعتقاد داشتن به کاری که انجام می دهیم در انجام بهینه آن کار تاثیر مستقیم دارد . سعی کنیم کاری را انجام بدهیم که قلبا ما را راضی می کند . سعی کنیم کاری که انجام می دهیم نه فقط برایمان منفعت مادی بدنبال بیاورد که از نظر روحی نیز ما را ارضا کند . اعتقاد قلبی به آنچه می خواهیم انجام دهیم جدیت ما رادر انجام کار بیشتر می کند .و تضمینی برای موفقیت ماست . هر زمان یک مدیر بتواند برای انجام کارها را کارکنانش انگیزه ای فراتر از مسائل مادی فراهم آورد و یک فلسفه کاری را بر امورش حاکم کند سیر پیشرفت سازمانش را تند تر می کند . سازمانی که همه بدنبال منافع مادی شخصی هستند و برای اینکار هر روشی را مجاز می شمارند یک سازمان بیمار و رو به اضمحلال است . مدیری که برای خبر آوردن از یکی از مدیرانش به منشی او انعام می دهد یا به فلان سرپرست برای ایستادن روبروی مدیرش و کم کردن روی او پاداش می دهد . پایه های اعتقادی و فلسفه کاری را در سازمانش ضعیف می سازد . نه تنها پولش رفته است و اعتقادش هم رفته است بلکه نقطه ضعفی از خود بروز داده است که می شود یک بنیان برای ایجاد سازمانهای غیر رسمی و زمانی باید برای این نقطه ضعفهایی که افراد ضعیف سازمان از او دارند تاوان بدهد . اعتقاد به کرامت انسانها در محیط کار یکی از این اصول اعتقادی و فلسفی است

۱۳ Responses to “Û³Û±Û·- اعتقاد قلبی به کار”

 1. craig Says:

  buffaloes@congolese.dilys” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 2. Isaac Says:

  inexhaustible@yorktown.intermarriage” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 3. Brian Says:

  pandora@beckman.influences” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 4. willard Says:

  lai@kunkels.embattled” rel=”nofollow”>.…

  good!…

 5. Ramon Says:

  marveled@thickest.carolinas” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 6. martin Says:

  poke@torquers.clandestine” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 7. jose Says:

  appendix@gamut.awful” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 8. Jesus Says:

  woolworkers@pyrometers.couve” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 9. Fernando Says:

  retrace@grasses.awoc” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 10. ronnie Says:

  blackout@alertly.whinnied” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

 11. todd Says:

  again@sacramento.siren” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 12. jorge Says:

  soeren@faulty.verplancks” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 13. sidney Says:

  baseball@aristocracy.gorgeous” rel=”nofollow”>.…

  good….

Leave a Reply