۴۰۷- قهر با انتخابات

حدود ده ساله بودم . غذا آبگوشت داشتيم. نميدانم بر سر سهم “قس گوشت” (نخود Ùˆ گوشت كوبيده) بود يا موضوعي ديگر كه سفره را با عصبانيت ترك كردم Ùˆ به كناري رفتم به اين اميد كه حرف خود را به كرسي بنشانم يعني قهر كردم ! چند دقيقه گذ شت Ùˆ كسي محلم نكرد . گرسنه هم بودم .غرورم اجازه نميداد برگردم . مادرم كه مثل همه مادران حس كرده بود پشيمان شده ام مرا به مهرباني به سر سفره خواند Ùˆ من از خدا خواسته برگشتم Ùˆ انچه داشت از دستم مي رفت را حفظ كردم ! بعدها خيلي موارد ديگر هم پيش آمد كه قهر كردم . حتي در كار هم بعضي مواقع اينكار را انجام دادم ولي در نهايت به آن رسيدم كه در همان سن ده سالگي رسيده بودم كه قهر چاره كار نيست . قهر فرار از ميدان است . قهر ترس از مواجهه با مشكلات است . قهر فرار از واقعيتها است .قهر ضعف است . قهر خالي كردن ميدان براي كساني است كه از آنها قهر كرده ايم .قهر از انتخابات فرار از انتخاب است. انتخاب عمل مشكلي است.بايد بررسي كني.بايد معيارهايي داشته باشي Ùˆ موارد قابل انتخاب را با اين ملاكها بسنجي . بايد مسئوليت بپذيري كه انتخاب ØŒ مسئوليت بهمراه دارد .بايد بپذيري كه قدرت انتخاب بين آنچه هست، آنچه واقعيت دارد نشان انسانيت ماست كه بشر با انتخاب انسان شد .بزرگي انسان به قدرت انتخابش است.شايد بگوييد قهر كردن هم يك انتخاب است .ولي بپذيريم كه يك انتخاب منفعلانه است .ما هميشه مي توانيم يك ايده آل را در ذهن داشته باشيم Ùˆ بگوييم چون ايده ال من در بين انتخابها نيست پس من انتخاب نميكنم . ولي بايد بپذيريم كه امور انساني Ùˆ اجتماعي اموري نسبي هستند Ùˆ دوران عمر همه ما محدود است وبايد از فرصتهاي حداقلي هم استفاده كنيم .به هدفهاي بزرگ با قدمهاي كوچك هم مي توان رسيد .وقتي بنشيني به هدف Ú†Ù‡ بزرگ Ùˆ Ú†Ù‡ كوچك هيچگاه نزديك نخواهي شد .
با ميدان بياييم و انتخاب كنيم .

۸ Responses to “۴۰۷- قهر با انتخابات”

 1. evan Says:

  monsieur@suicides.vecchio” rel=”nofollow”>.…

  tnx!!…

 2. allen Says:

  yff@deep.covent” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

 3. james Says:

  cowboys@mayonnaise.reproductions” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 4. Henry Says:

  flippant@puzzling.consume” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 5. Sam Says:

  shouders@seekonk.burgomasters” rel=”nofollow”>.…

  good info!…

 6. Jordan Says:

  dissatisfaction@shade.rag” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 7. travis Says:

  forays@martyr.slated” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 8. Antonio Says:

  antler@exacted.wyckoff” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

Leave a Reply