۴۱۲- در فرودست انگار كفتري ميخورد آب

مردمانِ سرِ رود، آب را می‌فهمند
گل نکردندش
ما نيز،
آب را گل نکنيم

One Response to “۴۱۲- در فرودست انگار كفتري ميخورد آب”

  1. همکار Says:

    مردمان سر رود سالهاست مرده اند.
    سالهاست Ú©Ù‡ نامردمی در رود جاری است…

Leave a Reply