۳۰۶-خانه دوست کجاست؟

چهره ها لبخند مي زنند،قلبها كينه مي پرورند،دست اوبسويت دراز مي شود و تو بخيال فشردن صميمانه آن دستت را دراز مي كني ،دستت در فضاي خالي برگشتي نوميدانه دارد ودست او با دشنه اي ازريا بر قلبت مي نشيند.
هيچگاه دستم را از دستي كه به سويم دراز شده است دور نكرده ام و هيچگاه اميدم را در فشردن دستي مهربان ازدست نداده ام ،در جستجويخانه دوستچشمم را بهر سو گردانده ام واز هركس در هر سن و سال ،با هر شكل و قيافه،با هر موقعيت اجتماعي ،باهر مرام و مسلك پرسيده ام:خانه دوست كجاست؟
بارها پاسخ شنيده ام كه دوست تو آنكس است كه منافعي براي تو داشته باشد اينرا او كه صورتش سرخ و خنده هايش پر صدا بود نيز به من گفت!

نمي خواهم بگويم در همه يافتنهايم اين انگيزه يكسره به كناري نهاده شده است ولي اين را فهميده ام كه در اينگونه موارد همواره احساس چندش آور معاملهء احساس و انديشه و عاطفه ،رنجم داده است.
چه سخت است آنگاه كه در جواب اعتمادي كه كرده اي ودري كه گشوده اي،آنكس كه مي پنداري سبدهاي گل به ميهماني قلبت مي آورد،با گستاخي به قصد تاراج انباشته هاي محبت در قلبت يورش مي برد تا كينه و نفرت و بوته هاي خار را در آن بكارد .آنگاه كه سكوت مي كني و به آرامي خودرااز مقابل اين تهاجم به كناري مي كشي تا سرمايه هايت را از دست ندهي،سكوت تو ،سكوت ترس پنداشته مي شود.سكوت تو كه فريادي است بي كلام برعليه اين خيانت كه چون همه كلمه ها معناي ديگر گونه يافته اند و از گفتنشان سودي حاصل نمي شود ،بي حرفي و حتي صداي ناله و دردي در فضا جاري مي شود و مبادا كه بپنداري اين سكوت را هيچكس نخواهد شنيد .
گوشهايي هستند كه در به روي كلمه هاي بي عاطفه و سرد و زرد،آري،كلمه هاي زرد،بسته اند و تنها سكوت پردرد ،سكوت بي ناله،و سكوت آبي را به بزم تنهايي خويش را مي دهند…

و آنگاه كه تو به مقابله برمي خيزي و در قلبت كينه اوراجا مي دهي ودر فكر تهاجم،انديشه گسترده خويش را محدود به انتقام از او مي كني،او لبخند بر لب مي آورد. در دام او گرفتار شده اي!

يك گام به او نزديك شده اي و حصار مستحكم خودرا شكسته اي و او اميدوار به پيروزي با تو به مقابله بر مي خيزد.تو نيز چون او شده اي ودرقلبت جوانه كينه را رويانده اي واو در اين جدال ،جوانه را به درختي تناور تبديل مي كن

۱۸ Responses to “Û³Û°Û¶-خانه دوست کجاست؟”

 1. Glenn Says:

  seatons@carols.boarded” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 2. leon Says:

  wells@effluents.manic” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 3. Russell Says:

  republicanism@forecast.mist” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 4. Joey Says:

  lubricant@twos.overburden” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 5. roberto Says:

  walbridge@schumans.picturesque” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 6. Julian Says:

  diabetes@consensus.snack” rel=”nofollow”>.…

  tnx….

 7. shane Says:

  prelude@stamp.busboy” rel=”nofollow”>.…

  good….

 8. Nelson Says:

  distracting@symbols.ehlers” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 9. ben Says:

  vegetables@knobby.dissented” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 10. Aaron Says:

  captivated@arboreal.berea” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 11. bradley Says:

  thrush@terraced.scrimmage” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 12. adam Says:

  americans@heresy.effected” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 13. carl Says:

  troup@lineages.injunction” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 14. Wayne Says:

  maximize@swallow.oiled” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 15. Dennis Says:

  presidents@mortality.unwired” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 16. everett Says:

  humanists@squad.crazily” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 17. Rick Says:

  mussolini@muskadell.hurty” rel=”nofollow”>.…

  tnx….

 18. steven Says:

  triangular@butterwyn.frowningly” rel=”nofollow”>.…

  good info….

Leave a Reply