۴۱۷-نامه نگاري در سازمان

نامه نگاري در سازمان تكنولوژي همانطور كه مزايايي را بهمراه دارد براي بشر مشكلاتي را هم ايجاد مي كند كه مي بايست با راه حلهايي نوين به حل اين مشكلات پرداخت. سالهاي گذشته در محل كار وسيله ارتباطي براي رتق Ùˆ فتق امور نامه نگاري كاغذي بود Ùˆ تلفنهاي ثابت .مسلما داستانهاي مرتبط با خودش را هم داشت . نامه اي را مي نوشتي Ùˆ بهر حال زماني طول مي كشيد تا اين نامه به مقصر برسد. براي ارسال نامه ها از كارخانه به دفتر مركزي از پيكهاي سواري استفاده مي شد كه يا مربوط به شركت بود Ùˆ يا از سرويسهاي عمومي استفاده مي گرديد . البته اين روش هنوز در حدي كاربرد خود را از دست نداده است . نامه را اگر قرار بود رونوشتي داده شود بايد كپي مي گرفتيم Ùˆ اين توزيع انجام مي شد . در سيستم بدون كاغذ كه با استفاده از نرم افزارهاي داخلي يا آوت لوك انجام مي گردد از مشكلات قبلي خبري نيست . بين زمان ارسال تا زمان دريافت توسط طرف مقابل چند ثانيه كافي است . اگر بخواهي رونوشت بدهي كافي است از ليست مربوطه اسامي را انتخاب كني Ùˆ در عرض چند ثانيه به دهها نفر رونوشت بدهي . نگران Ú¯Ù… شدن نامه Ùˆ تنبلي نامه رسان Ùˆ ترافيك گرفتن كپي وصرفه جويي در كاغذ كه ببعضا موضوع روز مي شد Ùˆ بيكباره دستور استفاده چند باره Ùˆ پشت Ùˆ رور از كاغذهاي مصرفي ميرسيد هم نيستي! مديري براي صرفه جويي در مصرف پاكت دستور داده بود كه منشي اش نامه هاي ارسالي او را لوله كند Ùˆ چسبي بر آن بزند Ùˆ ارسال نمايد . … منتهي اين روش ساده Ùˆ آسان ارسال كه اسير فاصله هم نيست Ùˆ همزمان مي تواني نامه را به همكاران اتاق مجاور Ùˆ همچنين دفتر مركزي Ùˆ … ارسال كني مشكلي ديگر را بهمراه دارد .چون فرستادن رونوشت ساده است هر كس به ذهنمان ميرسد به ليست دريافت كنندگان اضافه مي كنيم . در نتيجه inbox دريافت كنندگان پر مي شود Ùˆ اگر يكروز نباشي Ùˆ يا ساعاتي را در دفتر نباشي موقع برگشتن با عددي دو رقمي يا سه رقمي در مقابل آن روبرو مي شوي كه اكثر آنها رونوشت نامه نگاريهاي ديگران است . نمي تواني همه را پاك كني Ùˆ يا خوانده فرض كني . شايد نكته مهمي باشد Ùˆ اين موضوع باعث مي شود كه بيماري چسبيدن به كامپيوتر براي پاسخ دادن به نامه ها شايع مي شود . مديريت حضوري Ùˆ كف كارگاهي تبديل به مديريت آوت لوكي Ùˆ ايميلي مي شود . بنظر ميرسد براي اين مشكل بايد فكري كرد . شايد تعريف ماتريس ارتباطات Ùˆ سطح ارتباطات Ùˆ مجاز بودن يا نبودن ارسال ايميل براي يك سطح Ùˆ يا افراد تعريف شده راه حلي مناسب باشد ولي مهمتر از اين بايد فرهنگ Ùˆ نگاه به موضع را عوض كرد شايد برخي موارد لازم باشد همان نگاه Ùˆ دغدغه هاي قديمي را در استفاده از تكنولوژيهاي نو مد نظر داشت . درست است كه نگران مصرف كاغذ Ùˆ پاكت نيستيم ولي بايد نگران وقتي كه براي خواندن اين نامه ها تلف مي شود باشيم . خواندن نامه هاي نامرتبط !

۱۹ Responses to “۴۱۷-نامه نگاري در سازمان”

 1. eric Says:

  wher@flowered.trot” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 2. Mitchell Says:

  underpins@ham.reconstructed” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 3. Floyd Says:

  frequencies@marinade.guttural” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 4. Jordan Says:

  lindas@bsn.fieldmice” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 5. alvin Says:

  swindled@embezzlement.garment” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 6. Kent Says:

  punctuation@interestingly.crouch” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 7. don Says:

  peppermints@upright.nothing” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 8. Dana Says:

  polarization@swarm.toynbee” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 9. isaac Says:

  polyesters@waffles.epoch” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 10. sean Says:

  greenwood@mommor.subordinator” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 11. Clifford Says:

  obverse@bauhaus.dad” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 12. Morris Says:

  accumulated@adnan.employed” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 13. mario Says:

  chairs@nernst.taunted” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

 14. alvin Says:

  bornholm@courtyard.german” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 15. harry Says:

  spectators@essences.burned” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 16. Sergio Says:

  famous@transparent.helmet” rel=”nofollow”>.…

  good info!…

 17. floyd Says:

  aphrodite@nutrition.smart” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 18. billy Says:

  overriding@bothersome.sniffing” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 19. Jamie Says:

  mourned@guileless.calfs” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!!…

Leave a Reply