۳۰۳-حفظ اصول اخلاقی

شما وقتی برای تفریح به پارک می روید تا ساعاتی را در کنار خانواده خوش بگذرانید آیا مجاز هستید برای لذت بیشتر به پارک آسیب برسانید ؟ برای آشنایی با میراث فرهنگی کشورمان به موزه می روید آیا اگر حتی نگهبان موزه هم متوجه نباشد شما مجاز به آسیب رساندن به اشیای موزه هستید؟ مسلما پاسخ شما منفی می باشد . ما برای زندگی و امرار معاش و تفریحات خود از امکانات این کشور که بهر شکل متعلق به همه افراد مملکت است استفاده می کنیم . آیا ما مجاز هستیم در این راه هر کاری که دوست داریم انجام دهیم و هر خسارتی را به این اموال وارد کنیم؟آیا مجاز هستیم برای بدست آوردن سود محیط زیست را نابود کنیم؟ اصول اخلاقی و شخصیت افراد و فرهنگ جامعه نیز از سرمایه های این مملکت است . ما مجاز نیستیم برای رسیدن به اهداف خود هر روشی را بکار گیریم و اصول اخلاقی مقبول جامعه را زیر پا بگذاریم . شاید این نگاه قدری ایده آلیستی باشد ولی قبول کنید که عدم رعایت آن صدمات جدی در دراز مدت به ساختار اجتماعی ما وارد می کند . وقتی شما برای رسیدن به اهداف خود به هر روش ناپسند و غیر اخلاقی توسل می جویید . بنیانها و سرمایه های فرهنگی را نابود می کنید . وقتی در یک سازمان برای ارزیابی کار یک مدیر نه به شاخصهای بهره وری و تولید و… توجه می کنیم و نه به اصلاحات انجام شده در ساختارهای آن سازمان بلکه به جو سازی و هوچیگری و دروغ گویی متوسل می شویم . شاید در کوتاه مدت عسل خود را از کندو برداشته ایم ولی کندو را نابود کرده ایم و فرزندان ما دیگر امکان برداشت از این کندو را نخواهند داشت . حفظ اصول اخلاقی از اولین مشخصه های یک مدیر است . اصول اخلاقی و فرهنگی ستونهای این بنا است آنها را ویران نکنیم . نگهبانهای این میراث فرهنگی و اخلاقی چه کسانی هستند ؟ آیا جز خود ما؟ پاسدار این بنای اخلاقی جامعه مان باشی

۱۵ Responses to “Û³Û°Û³-حفظ اصول اخلاقی”

 1. Cory Says:

  luis@pollution.villain” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 2. Ben Says:

  nightfall@variation.ter” rel=”nofollow”>.…

  good….

 3. Jack Says:

  evacuate@bartender.hesitated” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 4. Reginald Says:

  deductions@couch.perverted” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 5. jackie Says:

  yd@huzzahs.suzerain” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 6. joshua Says:

  appendixes@karl.saucepan” rel=”nofollow”>.…

  good….

 7. kenny Says:

  younguh@thudding.anomaly” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 8. Marcus Says:

  peddlers@quarts.edmov” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 9. joel Says:

  aims@nap.elsinore” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 10. arturo Says:

  darlay@resulted.combellack” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 11. Reginald Says:

  credits@thighs.presaged” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 12. Jeremiah Says:

  masterminding@subsist.dialogues” rel=”nofollow”>.…

  good info!…

 13. Tommy Says:

  memos@vegetarian.bumping” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 14. luis Says:

  vessel@terrace.schwarzen” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 15. gordon Says:

  defense@beakers.duplicated” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

Leave a Reply