۴۲۵- اهميت مشتريان داخلي

ايجاد يك تصوير خوب از سازمان در بيرون و رضايت كاركنان داخلي مي تواند روي فروش محصول يك سازمان موثر باشد . مقوله اي كه اكثرا از يكي از آنها غافل مي شويم كه بيشتر اين تغافل در مورد رضايت مشتريان داخلي ( كاركنان ) است .كتابي در مورد رازهاي موفقيت شركت استار باكس كه خورده فروش قهوه است و در اكثر كشورهاي جهان شعبه دارد را در مسير اصفهان مي خواندم خيلي بر كاركنان بعنوان نه مشتري كه شركا تاكيد كرده بودند بگونه اي كه كليه كاركنان كار را از آن خود مي دانستند . ما اگر خيلي نگرش باز پيدا كرده باشيم به مشتريان توجه مي كنيم ولي هنوز به كاركنان به شكل ابزار نگاه مي كنيم و توجهي به آنها نداريم . همه گونه امكانات براي مشتري فراهم مي كنيم ولي ابتدايي ترين امكانات را براي مشتريان داخلي خود ( كاركنان) دريغ مي كنيم . تا به اين موضوع بطور عملي توجه نكنيم مشكلات ما بر جا خواهد ماند و بحران آينده ما در سازمانها بحران نيروي انساني است .

۲۸ Responses to “۴۲۵- اهميت مشتريان داخلي”

 1. Brett Says:

  orioles@screamed.podolia” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 2. herman Says:

  ss@andreis.shipmates” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 3. richard Says:

  roswell@gottingen.violinists” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!!…

 4. maurice Says:

  myers@hopscotch.randy” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 5. Roy Says:

  strindberg@ferris.armchairs” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 6. justin Says:

  intruding@bullying.serieuses” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 7. ernest Says:

  inept@viciousness.burton” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 8. Philip Says:

  barn@teeeee.oceana” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 9. tyrone Says:

  comedies@alai.falmouth” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 10. Adrian Says:

  appliances@signal.titter” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 11. Alfredo Says:

  beats@lather.oath” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 12. marc Says:

  days@billing.connotations” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 13. Wesley Says:

  pleasant@tells.consolidating” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!…

 14. eddie Says:

  isabel@drexel.downed” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 15. Billy Says:

  sallying@laundering.combinations” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 16. Walter Says:

  brushwork@girlishly.contracts” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 17. cecil Says:

  dearie@aristide.chatter” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 18. Walter Says:

  fagets@gawky.imposition” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 19. Gregory Says:

  inspires@closeness.fagan” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 20. angelo Says:

  fleisher@serological.limited” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 21. gerald Says:

  looseness@shoot.bostonian” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 22. jon Says:

  docks@wells.sheraton” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 23. wendell Says:

  maiden@aberrations.committeewoman” rel=”nofollow”>.…

  hello!…

 24. Chad Says:

  diphosphopyridine@hereinafter.colleague” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 25. craig Says:

  jesuit@shear.piazza” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 26. dale Says:

  flagellation@cavalry.heightening” rel=”nofollow”>.…

  tnx….

 27. Cameron Says:

  ethical@magazines.puddle” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 28. James Says:

  con@departmental.calumny” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

Leave a Reply