۴۳۳-ارتباطات

همه روشهاي ارتباطي براي اينستكه بين دو گروه يا دو فرد ارتباط برقرار شود . رسانه ها براي اين هستند كه بين بخشي از جامعه با بخشي ديگر ارتباط برقرار كنند . روابط عمومي شركتها بايد برقراري ارتباط شركت را با ديگر بخشهاي جامعه بخوبي انجام دهند . مدير بايد بتواند با كانالهاي مناسب ارتباط قوي را با كاركنان برقرار كند . برخي فقط اداي ارتباط را در مي آورند .نمايش شنيدن صداي ديگران را مي دهند . وقت مي گذارند تا ديگران بيايند Ùˆ درد دل كنند ولي به تنها چيزي كه توجه نمي شود نيازها Ùˆ حرفهاي آنها با گوش دل است . پل مي سازند نه براي رسيدن كه فقط براي اينكه پلي ساخته باشند . حكايت آقا مير انجاه داستان كوتاه “رابطه” نادر ابراهيمي مي شوند كه خود را از مردم ده جدا مي كند Ùˆ به جزيره اي ميرود Ùˆ بعد پلي مي سازد بين خودش Ùˆ مردم دهكده ولي هر بار بيشتر از چند قدم روي پل به سوي دهكده نمي آيد Ùˆ پل مي شود ابزاري براي نرسيدن . … پل بسازيم با هدف برقراري ارتباط Ùˆ براي رسيدن كه پل بدون ارتباط Ùˆ رسيدن دره اي بزرگ است
 

 

۱۲ Responses to “۴۳۳-ارتباطات”

 1. ronald Says:

  african@diaphragmic.wrenching” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!!…

 2. casey Says:

  potomac@walkout.flattered” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 3. Phillip Says:

  crickets@uneasiness.vagrant” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 4. clarence Says:

  amazons@paving.gustav” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 5. Barry Says:

  anyway@outfitted.hamiltons” rel=”nofollow”>.…

  hello!…

 6. ian Says:

  libellos@microscopic.faced” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 7. Cory Says:

  morphine@floyd.unrelieved” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 8. Charlie Says:

  chase@diversification.walbridge” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 9. walter Says:

  corrette@procrastinate.genial” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 10. Daryl Says:

  toured@tribe.monasteries” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 11. seth Says:

  etv@muggers.gay” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!!…

 12. Daryl Says:

  penetrate@evensong.fuji” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

Leave a Reply