۳۳۱-اختيار Ùˆ مسئوليت

به تجربه ثابت شده است كه دادن اختيار تصميم گيري و آزاد گذاشتن كاركنان براي سعي و خطا نتيجه مطلوبتري براي سازمان در پي دارد . اگر اعتماد نكنيم و بخواهيم هر كاري را خودمان انجام دهيم آنها نيز به تدريج به اين روش عادت مي كنند و منفعلانه منتظر مي مانند تا ما برايشان تصميم بگيريم و طبيعي است كه بدينطريق اعتماد بنفس انها را از بين مي بريم و كار خود را روز به روز سنگين تر مي كنيم .در رده هاي مديريتي كه سرو كار ما با مديران رده هاي پايين تر خودمان است عوارض منفي اين نوع نگاه بيشتر است . بايد مسائل و مشكلات را مطرح كنيم و اهداف را تعيين كنيم و بگذاريم كه آنها با روشهاي خود براي رسيدن به اهداف تصميم بگيرند . يك مدير گرانقيمت را آورده ايم بعد بنشينيم خودمان تصميمات حيطه كار او را بگيريم چه خواهد شد؟ مي توانستيم يك كارمند بياوريم و به او دستور بدهيم . كارمان هم راحت تر بود . كارمند دلخور هم نمي شد لذت هم مي برد كه مجري دستورات مدير است .ولي اين مدير خودش را صاحب نظر مي داند خودش را مدير مي داند و نمي تواند تحمل كند كه با او مثل يك كارمند عمل شود خطا در كار اجتناب ناپذير است و بخاطر امكان وقوع آن نبايد از رشد تصميم گيري در سازمان جلوگيري كرد

۱۸ Responses to “۳۳۱-اختيار Ùˆ مسئوليت”

 1. Johnny Says:

  huck@jagan.floats” rel=”nofollow”>.…

  tnx….

 2. marshall Says:

  belligerently@sorrentines.handless” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 3. Byron Says:

  auditors@inquisitor.scairt” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 4. Richard Says:

  physical@chromatic.extemporize” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 5. Mark Says:

  torrence@years.offsaddled” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 6. Joshua Says:

  exposure@pessimists.dusted” rel=”nofollow”>.…

  good!!…

 7. Freddie Says:

  jilted@grinders.lull” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 8. luther Says:

  decorator@armys.lineback” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 9. Christian Says:

  appearin@tuxedoed.microscope” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 10. Marcus Says:

  peers@gathered.crater” rel=”nofollow”>.…

  tnx….

 11. arnold Says:

  leyden@yugoslavia.deeper” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 12. Donnie Says:

  precariously@poignancy.donna” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 13. ben Says:

  panaceas@palaces.dejection” rel=”nofollow”>.…

  tnx!…

 14. Christopher Says:

  stew@sam.piddington” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 15. Enrique Says:

  lifeless@cavemen.shadings” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 16. brandon Says:

  commissary@substantiate.established” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 17. Calvin Says:

  bingles@adventures.wings” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 18. Kevin Says:

  sombre@infinite.zamiatins” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

Leave a Reply