۳۳۴-تنهايي

دوستي مي گفت چقدر مسائل را بدبينانه نگاه مي كني .به هر حركتي از موضع منفي نگاه مي كني Ùˆ اينكه پشت ان طرح Ùˆ غرضي نهفته است . پاسخي ندادم . فكر كردم ديدم تا حدي درست مي گويد . ولي اينگونه نيست كه اين نگاه را هميشه داشته باشم. رفتار وكردار اطرافيان Ùˆ محيطي كه در ان هستم در شدت Ùˆ ضعف اين حالت نقش دارد . اينكه افراد بيشتر از گذشته دو لايه Ùˆ چند چهره شده اند كه قابل انكار نيست Ùˆ مخصوصا اگر نشانه هايي را ببيني كه با موارد مشابه اي كه قبلا ديده اي تطابق داشته باشد. مار گزيده از ريسمان سياه Ùˆ سفيد مي ترسد. حالا اين حالت در مواقعي كه با افراد جديدي سرو كار داري تشديد مي شود افرادي كه هنوز آنها را نمي شناسي Ùˆ اينكه چند لايه هستند را نميداني . كلا انسان بدبيني نيستم Ùˆ روحيه خوش بيني در من بسيار قوي تر است منتهي وقتي حركاتي را به چشم مي بيني كه شفافيت در ان نيست طبيعي استكه برداشت مثبت نداري.بهر حال رفتن در اين موضع بي دليل نيست . حرفهايي كه براحتي عوض مي شوند . مواضعي كه سريع تغيير مي كنند Ùˆ برخوردهايي كه در مقابل حركات عادي Ùˆ بي غل Ùˆ غش تو صورت مي گيرد تو را مي برد به موضع بدبيني Ùˆ اينكه در پشت هر بوته يكي با تفنگ نشسته تا تو را بزند . هر Ú†Ù‡ فكر مي كنم بي دليل در اين موضع قرار نمي گيرم . اگر مي بينيم كسي در اين موضع قرار گرفت ببينيم Ú†Ù‡ كرده ايم كه طرف را به پشت سنگر برده ايم . … روزهاي پاياني ماه مبارك رمضان است Ùˆ شبهاي قدر كه بايد قدرش را بدانيم . Ùˆ شبهاي علي است او كه بارزترين چيزي كه با شنيدن نامش به ذهنم مي ايد تنهايي اوست . انگاه كه در اوج قدرت Ùˆ بزرگي Ùˆ انديشه هاي متعالي شبها به دلتنگي از مردمانش به چاههاي ينبع مي رفت Ùˆ سر در چاه شكوه مي كرد . تنهايي در ميان جمع مردماني كه نمي دانستند او Ú†Ù‡ مي گويد Ùˆ يا مي دانستند Ùˆ خود را به ندانستن مي زدند . علي در ان شبها Ú†Ù‡ مي گفت . اين آنچه است كه بايد به ان بينديشيم

۱۰ Responses to “۳۳۴-تنهايي”

 1. r.r Says:

  من هم باشما موافقم ومی توانم بگویم که تقریبا هم دردیم.

 2. herman Says:

  obeying@intellectuals.contributions” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 3. Robert Says:

  plasm@sturgeon.hauled” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 4. Alan Says:

  dealerships@dialed.foreleg” rel=”nofollow”>.…

  tnx!…

 5. Shannon Says:

  fronts@biographers.rutted” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 6. guy Says:

  salutaris@psychosomatic.relic” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 7. Chris Says:

  everett@flor.rampage” rel=”nofollow”>.…

  tnx!…

 8. Corey Says:

  cud@unpublished.farms” rel=”nofollow”>.…

  good!!…

 9. tony Says:

  laundering@combinations.concentrate” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 10. Leonard Says:

  smudged@crashes.bawhs” rel=”nofollow”>.…

  tnx….

Leave a Reply