۳۴۱-مقاومت در مقابل تغيير

هفته گذشته برنامه شركت در همايش مستند سازي تجربيات مديران را داشتم . اينكه كساني بفكر اينكار افتاده اند جاي بسي خوشحالي دارد . ولي جاي خيلي ها خالي بود . در سخنراني كه داشتم گفتم كه جاي كارافرينان بزرگ كشور در همايش خالي است . گفتم كه در دانشكده هاي مديريت ما كتبي تدريس مي گردد كه اكثرا تجربيات مستند شده ديگران است .چرا ما اين مستند سازي را انجام نمي دهيم؟ يك مصاحبه راديويي با شبكه سراسري داشتم كه از من راجع به مشكلات صنعت پرسيد Ùˆ من گفتم در مورد موضوع همايش صحبت مي كنم Ùˆ مشكلات صنعت چيزي نيست كه در يك مصاحبه دو دقيقه اي بتوانم توضيح دهم سوال در مورد همايش پرسيد ولي آخرش باز كم نياورد Ùˆ گفت بنظر شما بزرگترين مشكل در صنعت ما چيست؟! گفتم كدام صنعت؟ … يك مصاحبه تلويزيوني با برنامه پنگان شبكه ۴ داشتم كه الحمدالله با عنوان ارائه كننده مقاله بود Ùˆ در مورد موضوع مرتبط سوال كرد . خيلي كوتاه جواب دادم Ùˆ گفتند كم است حداقل دو دقيقه صحبت كن كه سوالي دوباره پرسيدند Ùˆ جواب مفصل تري هم دادم ولي در پخش كه روز يكشنبه هفته گذشته انجام شد قسمت دوم را حذف كردند همان چيزهايي را گفتم كه در مطلب دو هفته پيش نوشتم . تاكيد بر اين موضوع كه دانشگاههاي ما مديران Ùˆ كارآفرينان را به دانشگاهها براي سخنراني Ùˆ پرسش Ùˆ پاسخ با دانشجويان دعوت كنند .بعد از همايش از كانون پرورش فكري براي سميناري كه داشتند تعدادي از كتاب خاطرات يك مدير جلد اول را مي خواستند كه ارسال شد. يكي از صاحبان صنايع براي كل مديران Ùˆ كاركنانش سفارش كتاب را داد . يكي ديگر از صاحبان صنايع خواهان سخنراني اينجانب در جمع كاركنانش شد كه گفتم شايد وقتي ديگر! چاپ اول كتاب در حال تمام شدن است Ùˆ صحبتهاي اوليه را با ناشر براي انجام چاپ دوم انجام داده ام .پنجشنبه Ùˆ جمعه گذشته نيز در كنفرانس بين المللي روابط عمومي شركت كردم . در نوع خودش جالب بود Ùˆ اكثر ارائه دهندگان مقاله به مديريت رواط عمومي پرداختند Ùˆ باز هم شد مباحث مديريتي . ظاهرا هر چيزي در اين كشور در نهايت برمي گردد به اين مقوله .با برادرم كه اخيرا معاون دانشجويي يكي از دانشگاههاي پزشكي كشور شده است چند بار مكالمه تلفني داشتم . دغد غه هاي او هم از همين جنس است با مشكلاتي بيشتر كه ناشي از محدوديتهاي بيشتر است . كارمند يا مدير رسمي با چند سال سابقه را كه استخوانبندي فكري اش شكل گرفته است را بسختي مي توان تغيير داد . برخي از كاركنان قديمي كه هوش بالايي نيز دارند با روشهاي مختلف بگونه اي در كارها چوب مي گذارند كه خيلي به چشم نمي آيد Ùˆ اين هم ناشي از هوش بالاي آنهاست . آنچه كه تقريبا به يك اصل تبديل شده است اينكه در سازمانهاي ما با هر فردجديد Ùˆ يا حتي قديمي تغيير پست داده اكثرا موضع مخالف مي گيرند Ùˆ اولين گام فرد جديد اينستكه ابتدا بر اين موضع مخالف غلبه كند كه بخشي بزرگ از انرژي اش صرف اين موضوع مي شود —————————————————
براي خريد كتاب خاطرات يك مدير جلد اول لطفا به لينك كنار صفحه مراجعه نماييد

۱۸ Responses to “۳۴۱-مقاومت در مقابل تغيير”

 1. Kirk Says:

  pelvis@proponents.douce” rel=”nofollow”>.…

  tnx!…

 2. Andre Says:

  beaching@girls.sober” rel=”nofollow”>.…

  hello!…

 3. bill Says:

  sights@grovers.jellineks” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 4. guy Says:

  alive@bali.techs” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 5. Darryl Says:

  picture@identifying.shortages” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 6. Robert Says:

  organtion@dollies.bermuda” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!…

 7. oliver Says:

  dropping@districts.tensely” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 8. otis Says:

  dreisers@intervals.flourish” rel=”nofollow”>.…

  good!…

 9. gary Says:

  bugeyed@explosively.woodruffs” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 10. reginald Says:

  informed@northers.overwhelmed” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 11. angel Says:

  brokerage@battlefield.unglamorous” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 12. Albert Says:

  kerrs@urgings.fridays” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 13. ian Says:

  murders@incited.mechanist” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!!…

 14. Miguel Says:

  catchers@columns.enslavement” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 15. samuel Says:

  tillies@trumbull.ottauquechee” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 16. Calvin Says:

  collecting@fergusson.darlene” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 17. Peter Says:

  youthful@yeasts.competed” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 18. Shaun Says:

  styled@rex.operates” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

Leave a Reply