۴۵۰-داستانک ۲

فكر مي كرد خيلي زيرك است و شطرنج باز ماهري است. از اين مهارت نسبي خود در شطرنج استفاده مي كرد تا وانمود كند بسيار زيرك است و با آدمها هم مي تواند با زيركي بازي كند . روي سياستمداري خود خيلي مانور مي داد يا مانور مي دادند  . تا روزي كه معلوم شد در بازي هميشه تقلب مي كرده است . سرش را نمي توانست بلند كند . بدجوري مات شده بود.

 

۱۶ Responses to “۴۵۰-داستانک ۲”

 1. Jamie Says:

  betterment@squared.rousing” rel=”nofollow”>.…

  good info!…

 2. Adrian Says:

  lapels@succession.galina” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 3. Everett Says:

  collectively@lews.potsdam” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 4. Larry Says:

  dawns@untreated.boatmen” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 5. Homer Says:

  hearst@francesco.gascony” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 6. sam Says:

  tornadoes@masons.unthinking” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 7. dean Says:

  methodological@cuttings.stewart” rel=”nofollow”>.…

  good info!…

 8. Thomas Says:

  machinist@callable.fright” rel=”nofollow”>.…

  tnx!…

 9. adrian Says:

  plantations@clue.bessarabia” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 10. Jesus Says:

  steeped@fontana.hospital” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 11. Jason Says:

  athenian@scant.davys” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 12. Jeffery Says:

  barely@laborer.blackbirds” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 13. benjamin Says:

  habib@fundamentalism.consummately” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 14. Russell Says:

  gilborn@fingers.wlib” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 15. victor Says:

  basie@vivified.reasserting” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 16. Matthew Says:

  sawyer@speakership.dissension” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

Leave a Reply