۴۶۰-سه كلام

۱-زخمي اگر بر قلب بنشيند ØŒ تو ØŒ نه مي تواني زخم را از قلبت وابكني، ونه قلبت را دور بيندازي . زخم تكه اي از قلب توست.زخم اگر نباشد قلبت هم نيست . زخم اگر نخواهي باشد، قلبت را بايد بتواني دور بيندازي. قلبت را چگونه دور مي اندازي؟ زخم Ùˆ قلبت يكي هستند .

۲-دنيا را بگذار آب ببرد . وقتي تو در توفان گرفتار مي آيي، Ú†Ù‡ خيالي كه دكمه يقه ات را بسته باشي يا كه نبسته باشي. Ú†Ù‡ خيالي كه خاك در چشمانت خانه كند يا نكند.Ú†Ù‡ خيالي؟ تو در طوفات گرفتار امده اي، مي خواهي كه گلويت خشك نشود؟ تو در خود رسوا شده اي. … رهايي از ديگران آسان است. رهايي از خود دشوار است. بسا ناممكن.

۳-برخي چنينند كه بلندي خود را در پستي ديگري، ديگران مي جويند . به هزار زبان فرياد مي زنند كه: تو نرو تا ايستاده من ØŒ بر تو پيشي داشته باشد ! اين گونه ادمها ØŒ از آن رو كه در نقطه اي جامد شده Ùˆ مانده اند ØŒ چشم ديدن هيچ رونده Ùˆ هيچ راهي را ندارند . كينه توز ØŒ مار سر راه ! اي بسا كه راه ØŒ همان فرجامي را بيابد كه ايشان پيشگويي كرده اند ØŒ اما نمي توان به گفت Ùˆ نگاه ايشان خوشبين بود . گفت شان از بخلشان برمي خيزد ØŒ گرچه برخوردار از پاره اي حقايق هم باشد . پس در همه حال كينه است كه در دل هاشان سر مي جنباند . هراس از دست دادن جاي خود.

سه بخش از كتاب ” جاي خالي سلوچ” نوشته محمود دولت ابادي كه اخيرا آن را خوانده ام

. زخمها كه با قلبت عجين شده اند هم عزيز و دوست داشتني اند! مي توان يك مرد را بي زخمي بر قلب يافت؟

.بايد بتوانيم از بندهاي كه بر خود بسته ايم رها شويم . اين بندها مي تواند الگوهاي ذهني غلط باشد كه بر مبناي عادت يا تلقينات محيطي در ما ايجاد شده اند و تمام كردار ما را تحت تاثير قرار مي دهند و يا رو در وايسي هايي كه با خود داريم . ماندن بر سر دو راهي انچه قلبمان مي خواهد و آنچه عقلمان مي گويد .

. كساني كه نه در رفتن معنا مي يابند و نه در ساختن راهي براي رفتن ديگران . انهايي كه ارزشي در تكامل بشري ندارند و فقط مانع هستند ! در نهايت يك سد بزرگند . آنهايي كه فقط منفي مي بينند و به اين منفي بافي خود براي خويش قناعت نمي كنند و مي خواهند همه را از حركت بازدارند . آنهايي كه براي حفظ خويش فقط را حذف ديگران را مي جويند . در محيطهاي كاريمان اينگونه افراد را براحتي مي بينيم . كوچك هايي كه تحمل ديدن بزرگي ديگران را ندارند و تنها راهي كه  براي بقا مي جويند حذف ديگران است .

۱۱ Responses to “۴۶۰-سه كلام”

 1. Stanley Says:

  spenders@jade.spangled” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 2. Jesus Says:

  planed@domed.goodwill” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 3. Carlos Says:

  zeus@parisology.redundancy” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 4. ernest Says:

  simpsons@courts.gentry” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 5. julius Says:

  pictured@ordo.allied” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 6. norman Says:

  supra@rejoice.expedient” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 7. lee Says:

  pasha@grokked.excretion” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 8. Aaron Says:

  yachtel@octet.harried” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 9. richard Says:

  wilsonian@womanly.contamination” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 10. Calvin Says:

  collecting@fergusson.darlene” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 11. Greg Says:

  caravans@crackpot.churchly” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

Leave a Reply