۴۶۱- تحمل یک سوزن!بحث سازمانهای بزرگ حاشیه های زیادی داشت . خیلی ها بر اثر مشابهت زیاد فکر کردند منظور من سازمان Ø¢ است Ùˆ عمدتا اظهار خشنودی کردند Ú©Ù‡ کسی حرف دل انها را زده است . عده ای هم Ú©Ù‡ با ناراحتی فحش نوشتند Ùˆ تهدید کردند .هر کدام از ما اگر بخواهیم در مقوله انصاف Ùˆ منطق Ùˆ حرف حساب Ùˆ تحمل عقاید دیگران سخن بگوییم Ú¯ÙˆÛŒ کلام از همه Ù…ÛŒ رباییم Ùˆ زمین Ùˆ زمان Ùˆ حکومت Ùˆ دولت Ùˆ فلان گروه Ùˆ… را به باد انتقاد Ù…ÛŒ گیریم Ú©Ù‡ Ú†Ù‡ است Ùˆ Ú†Ù‡ نیست. اما دریغ از زدن یک سوزن بخودمان ! جوالدوز را به هر کجای دور Ùˆ بری ها فرو Ù…ÛŒ کنیم Ùˆ تا یک سوزن بخودمان Ù…ÛŒ خورد فغانمان به اسمان Ù…ÛŒ رود Ùˆ به فحش Ùˆ تهدید دست Ù…ÛŒ زنیم . برای داوری در مورد عملکرد یک سازمان خیلی احتیاج به جنجال Ùˆ فغان نیست . خوشبختانه سازمانهای اقتصادی Ùˆ تولیدی شاخص های روشنی دارند Ùˆ شاخصهای آنها توصیفی نیست Ú©Ù‡ هر کس هر جور دلش خواست تفسیر کند . سازمانی Ú©Ù‡ میزان بدهیهایش از سرمایه اش بالاتر زده است ورشکسته است اما Ùˆ اگر هم ندارد .

 سازمانی Ú©Ù‡ میزان سرمایه گذاری تعریف شده اولیه اش به سه برابر رسیده است Ùˆ هنوز کاملا به بهره برداری نرسیده است مشخص است Ú©Ù‡ زیانده است . سازمانی Ú©Ù‡ تا یک مقطع وضعیت تولید Ùˆ کیفیت مناسبی دارد Ùˆ با تصمیمات مدیریتی ما بیکباره اوضاع خراب Ù…ÛŒ شود مشخص است Ú©Ù‡ به دلیل تصمیم غلط ما بوده است .این بحث حذف يارانه ها از حاملهای انرژی هم برای بعضی از مدیران بهانه شده است Ú©Ù‡ سوء مدیریت خود را پشت آن پنهان کنند .وقتی محصولات تولید شده را به نازلترین قیمت Ù…ÛŒ فروشیم آنهم Ú†Ú©ÛŒ مشخص است Ú©Ù‡ نمی توانیم حقوق کارکنان Ùˆ پول برق Ùˆ گاز Ùˆ… را بدهیم . محصولی را در مملکت چند شرکت تولید Ù…ÛŒ کنند اکثر انها به راحتی با قیمتهای مناسب فروش دارند Ùˆ ما زیر قیمت Ù…ÛŒ فروشیم Ùˆ بازار آنها را هم خراب Ù…ÛŒ کنیم Ùˆ هزینه های سرسام اور تبلیغات Ù…ÛŒ کنیم Ú©Ù‡ Ú†Ù‡ بشود؟ فروش زیر قیمت Ùˆ با Ú†Ú© Ú©Ù‡ دیگر تبلیغات Ùˆ هزینه میلیاردی نمایشگاه نمی خواهد .ارزان فروشی یکی از روشهای جذب مشتری است . دیگر مفهوم ندارد Ú©Ù‡ تبلیغات سرسام اور بکنیم Ú©Ù‡ بیایند از ما ارزان بخرند! اینجا هم من وظیفه خود Ù…ÛŒ دانم بصورت Ú©Ù„ÛŒ Ùˆ بدون تعیین مصداق تجربیاتی رابیان کنم Ùˆ بصورت مصداقی Ùˆ روشن در عمل نیز مسلما تلاش خود را خواهم داشت تا تاثیری مثبت در صنعت کشور عزیزمان داشته باشم .صاحبان این صنایع مردم عزیز این کشورند Ùˆ ملک شخصی فلان مدیر موقت نیستند . برخی از این شرکتها با یکی دو تغییر در مدیریت راه شکوفایی خود را پیدا Ù…ÛŒ کنند . بدنه این سازمانها بدنه های زحمتکش Ùˆ متخصص Ùˆ قابل احترام هستند Ú©Ù‡ در بدترین شرایط به تولید Ù…ÛŒ اندیشند .

۲ Responses to “۴۶۱- تحمل یک سوزن!”

  1. ehsan Says:

    استفاده کردیم ممنون

  2. مهرداد Says:

    خوب وروان بود مثل خیلی از پست های دیگر.درود بر بزرگ برادر