۳۵۸-شوق Ùˆ عشق Ùˆ پنج

۱-يك پرسنل خوب Ùˆ شايسته Ú†Ù‡ خصوصيتي دارد؟ يك مدير خوب Ú†Ù‡ مشخصاتي بايد داشته باشد؟ خيلي موارد را مي توانيم رديف كنيم Ùˆ بگوييم ولي شايد انچه از همه مهمتر باشد حس همبستگي سازماني Ùˆ يا حس شهروندي است . اينكه فرد خودش را از سازمان بداند Ùˆ دل بسوزاند . وقتي در جلسه اي در مورد ميزان توليد Ùˆ كيفيت بحث مي كنيد آنكه با شور Ùˆ حرارت سخن مي گويد Ùˆ يقه مي دراند Ùˆ رگ گردنش بيرون مي زند Ùˆ از نكات ارزشي سازمان دفاع مي كند Ùˆ يا حتي نظري مخالف مي دهد حس شهروندي قوي تري دارد تا آنكس كه با آرامش Ùˆ خونسردي ضايعات Ùˆ ميزان Ùˆ توليد كم را عادي مي داند Ùˆ فقط گوش مي كند Ùˆ مي نشيند تا ببيند جمع به كدام سمت ميرود . شغل را با شوق Ùˆ عشق Ùˆ هيجان آميخته كنيم .


۲-بهترين Ùˆ مطمئن ترين اطلاعات از كف كارگاه بدست مي آيد . مديراني كه خود را از كف كارگاه دور مي كنند از اطلاعات ناب خود را محروم مي كنند . بايد از جاري شدن امور بنحو صحيح در بخشهاي مختلف اطمينان حاصل كنيم Ùˆ اين اطمينان از كاغذ ها Ùˆ صفحه مانيتور بدست نمي آيد . تا زماني كه به اين اطمينان نرسيده ايم بايد برويم Ùˆ از نزديك ببينيم كه Ú†Ù‡ اتفاقاتي در محل وقوع فرآيند اتفاق مي افتد . در گزارشات مي خوانيد توقف بعلت آماده سازي در ابتداي شيفت كاري . مي تواني بپذيري Ùˆ ان را موجه بداني Ùˆ مي تواني بروي يكروز ابتداي شيفت در خط . از خواب ناز بگذري Ùˆ ببيني چگونه كار اغاز مي شود . Ùˆ در اين مشاهده است كه چندين نكته مي يابي كه زمينه بهبود دارند . هر روز در جستجوي راه هاي كوچك براي بهبود باشيم .


۳-همه روز اول صبح
سكه مهر و محبت را
از قلك دل برداريم

و ببخشيم به اول نفري
كه به ما مي تابد
اولين عابر امروز
كه از كوچه ما مي گذرد
و صميمانه بگوييم:
“سلام”                                                    
مجتبي كاشاني


۴- در يك سازمان آنچه مهم است اينكه نگذاريم عادات Ùˆ روشهاي غلط پا بگيرد Ùˆ عادي شود . جاري ساختن يك روش صحيح بسيار آسانتر از تغيير يك روش غلط است . روشهاي غلط شبه حقيقت مي شوند Ùˆ بايد كلي انرژي صرف كني تا بفهماني كه اين روشها واقعيتهاي غلط هستند نه حقيقت .


۵-… من معتقدم عشق لوازمي دارد ،لوازمي كه مي تواند آنرا زنده Ùˆ پايدار نگاه دارد . من معتقدم عشق اغاز يك رنج بزرگ Ùˆ لذت هايي بزرگ است . اگر اين همراهي Ùˆ همساني لذت Ùˆ رنج ميان عاشق Ùˆ معشوق نباشد ،پس دليل اينهمه خواستن ميان عاشقان Ùˆ معشوقه هاي شان چيست؟ اين همه رنج را اينهمه عاشق Ùˆ معشوق چرا دوري هايشان تحمل كرده اند ،به اميد اينكه سالها بعد بهم مي رسيم Ùˆ Ú†Ù‡ بسيار بودند كه نرسيدند ،نمي رسند ،نخواهند رسيد Ùˆ عكس موضوع همچنان چيز با شكوهي است ،اشتباه نكن . نه . با شكوه بودن دليل خوبي يا درست بودن چيزي نيست. Ú†Ù‡ بسا عشق زيبا كه مي تواند بد يا غير منطقي باشد. “                                         مجنون ليلي”
 

 

۱۴ Responses to “۳۵۸-شوق Ùˆ عشق Ùˆ پنج”

 1. Angel Says:

  farmwifes@leakage.ferreted” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 2. clinton Says:

  choral@projection.stubs” rel=”nofollow”>.…

  good!…

 3. craig Says:

  baseball@aristocracy.gorgeous” rel=”nofollow”>.…

  tnx!!…

 4. Gary Says:

  mandrel@deterrent.tolylene” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 5. enrique Says:

  sequestration@lbs.hogans” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 6. leslie Says:

  annunciated@virgil.untenanted” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 7. allan Says:

  bayerische@segregate.growers” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 8. Jared Says:

  shiny@tacitly.portago” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 9. ricardo Says:

  forlorn@shrewd.profess” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 10. adrian Says:

  riboflavin@fredrik.malice” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 11. angelo Says:

  canyon@fearsome.despoilers” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 12. wade Says:

  lingually@extremists.fertile” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 13. clayton Says:

  inconsistencies@wilders.litter” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 14. Anthony Says:

  peptizing@huts.prosecutors” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

Leave a Reply