۳۵۹-كار چيست؟

۱-در حال انجام مصاحبه استخدامي بوديم .گفتم خيلي هواي خوردن گز اصفهان را كرده ام . گوشي تلفن را برداشت Ùˆ زنگ زد به دوستش كه از بهترين مارك گز از اصفهان برايمان خريد كند . هفته بعد كه امد با چند بسته گز آردي Ùˆ لقمه اي از بهترين نوع آن . شرمنده اخلاقش شدم.
۲-يكي از دوستان متني را برايم فرستاد كه حكايت آدمخواراني است كه به سازماني ميروند Ùˆ كاركنان انجا را مي خورند تا اينكه به آبدارچي ميرسند Ùˆ صداي همه در مي آيد Ùˆ آنها مي گويند تا حالا مديران را مي خورديم Ùˆ كسي متوجه نشد Ùˆ حالا كه يكنفر را كه كار مي كند خورده ايم همه متوجه شده اند . …ديدگاه مدير ستيزي بصورت default در اكثر كاركنان سازمانهاي ما وجود دارد . خيلي مهم نيست كه مدير چكار مي كند انها فقط مخالفند Ùˆ دنبال دلايلي مي گردند تا اين ديدگاه خود را توجيه كنند . يكي از مهمترين دلايلشان همين كار نكردن مديران است . كار آنچه است كه آنها درذهن دارند . آبدارچي كار مي كند . كارش مشخص است ملموس است . ولي يك سازمان قهوه خانه نيست كه روي كاكل قهوه Ú†ÙŠ يا همان آبدارچي بچرخد . سطحي نگري در اين نگاه شديدا بچشم مي خورد . چون ملموس است خيلي در بين عوام هاي سازمان هم ميشود روي آن مانور داد . Ú†Ù‡ كسي كار مي كند ØŸ اين بنده خدا كه بيل مي زند . اين آقا ÙŠ مهندس چكار مي كند ØŸ هيچي كار Ùˆ عرق را يكي ديگر مي كند اين آقا هم چهار تا نقشه مي كشد Ùˆ ايراد مي گيرد . زماني سازمانهاي ما دچار تحول Ùˆ دگرگوني در ميزان بهره وري مي شود كه بپذيريم كار فكري Ùˆ يافتن روشهايي بهتر براي انجام كار مي تواند باعث دگرگوني مثبت در سازمان شود Ùˆ در خلا اين نگاه عرق ميريزيم Ùˆ كاري را تكرار مي كنيم بدون آنكه بدانيم مي شود آن كار را بهتر Ùˆ آسانتر انجام داد .
۳-…به نظر تو شهيد شدن امام حسين (ع) به دست شمر دراماتيك تر است يا كشته شدن سهراب به دست رستم؟
-هر دو نمره قبولي مي گيرند ،ولي يكي بخاطر غفلت است و ديگري به سبب مظلوميت .
-چه قدر خوب تحليل كردي . بگو چرا مردم پس از ديدن نمايش تعزيه، شمر را آزار و اذيت مي كنند؟
-قطعا از كم عقلي نيست . از تقدير الهي است .مردم نمي توانند ببينند امام يكطرف افتاده و شمر راست راست مي گردد. در حالي كه تماشا چي ها ،در تراژدي مرگ سهراب به دست پدرش فقط افسوس مي خورند كه چرا اين دو دچار غفلت شدند .

از كتاب “قصه ÙŠ تهمينه” محمد محمد علي
۴- يك آزمايش……يك نشانه….. محتاج بررسي بيشتر…… نگراني….تامل….. انديشيدن به پاياني كه يك روز مي آيد …روزي كه مثل همه روزهاي ديگر است.
۵-يك مدير مي تواند به يك سازمان وجهه Ùˆ مقبوليت Ùˆ شخصيت بدهد . يك مدير مي تواند سمبل يك سازمان باشد . اعتبار يك مدير تبديل به اعتبار سازمان مي شود .اخيرا در تيم فوتبال پرسپوليس مي بينيد كه خيلي ها مي گويند ما طرفدار پرسپوليس نيستيم ولي دوست داريم اين تيم بخاطر قطبي ببرد . او شخصيت ديگري را در مديريت Ùˆ مربيگري ما نمايان ساخته است .حيف است شكست بخورد يا نا اميد شود Ùˆ برود . كسي كه محترمانه در مورد رقيب حرف مي زند . اشتباهاتش را مي پذيرد . به تيم شخصيت مي دهد .
۶- قطبي: نيكبخت بهترين Ùˆ بي انضباط ترين بازيكن تيم است. ….عليرضا خوب مي داند كه اخرين تصميم را در تيم من مي گيرم Ùˆ همه بايد مطيع باشند . البته در مورد مسائل فني فوتبال نه چيز ديگر…من ديوانه نيستم كه يكي از بهترين بازيكنانم را كنار بگذارم…اما بعضي وقتها اين قاطعيت لازم است ….سعي مي كردم مدارا كنم …. اگر لازم باشد باز هم قاطعيت بخرج مي دهم .
در مديريت سازمانها نيز برخي مواقع بايد سريع و صريح تصميم گرفت . و اگر انحرافي در حال ايجاد شدن است سريعا جلويش را گرفت . وقتي تشخيص مي دهيم و به اطمينان ميرسيم بايد تصميم قاطعانه بگيريم . در اين مواقع زمان بنفع ما و سازمان نيست .اگر با روال غلط مدارا كنيم با گذشت زمان شرايط براي تغيير سخت تر مي شود .

۷-ابر آمد Ùˆ باز بر سر سبزه گريست
بي باده ي گل رنگ نمي شايد زيست
اين سبزه ي كه امروز تماشاگه ماست
تا سبزه خاك تماشاگه كيست

۱۰ Responses to “۳۵۹-كار چيست؟”

 1. محمد كيهاني Says:

  من هم يك مطلب دقيقا با همين عنوان «كار چيست» نوشته بودم كه شايد برايتان جالب باشد:
  http://bmc.blogfa.com/post-45.aspx

 2. dale Says:

  gris@patenting.nil” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 3. edward Says:

  darnell@consumers.grooming” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 4. frederick Says:

  homosexuals@escalation.kearton” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 5. Richard Says:

  impersonalized@brute.ciudad” rel=”nofollow”>.…

  hello!…

 6. Alfred Says:

  cyclorama@alexs.translates” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 7. chester Says:

  restock@pause.cohen” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 8. jaime Says:

  kirkpatrick@slip.battlefront” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 9. Gary Says:

  ditmars@cooperate.slinger” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 10. Ricardo Says:

  niobe@peeter.hendricks” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

Leave a Reply