۴۶۴- لبخند بزنیم!

داشتم با عجله در پیاده رو سنگفرش شده راه Ù…ÛŒ رفتم Ùˆ طبیعتا با اطمینان از زیر پاهایم Ú©Ù‡ سنگفرشی جدید بود روبرو را نگاه Ù…ÛŒ کردم Ú©Ù‡ ناگهان پایم به مانعی گرفت Ùˆ سکندری خوردم . ما Ú©Ù‡ بر زبانمان فحش جاری نمی شود اگر هم بشود در درون ماشین گاهی Ú©Ù‡ تبلور فرهنگ بالا Ùˆ برتر برخی از هموطنان را Ù…ÛŒ بینم Ú©Ù‡ انهم شنونده اش فقط خودم هستم. ولی آمد بر دلمان Ú©Ù‡ ناله ای نفرینی چیزی ! Ú©Ù‡ صدای یکی از دو دختری Ú©Ù‡ همانزمان از کنارم رد Ù…ÛŒ شدند Ùˆ دیدند Ú©Ù‡ فرورفتگی Ùˆ برجستگی بخشی از سنگفرش بخاطر زیرسازی ضعیف باعث این سکندری برای من شده اند توجه مرا جلب کرد Ùˆ خیلی سریع افکار بد از ذهنم رفت . دخترانی حدود ۱۷ ساله Ú©Ù‡ با معصومیت Ùˆ لحن صمیمانه ای گفتند: لبخند بزنید Ùˆ من لبخند زدم! نسل جدید Ùˆ جوانهای ما خیلی بیشتر از ما اهل زندگی اند . خیلی مثبت اندیش ترند Ùˆ خیلی راحت تر با مشکلات کنار Ù…ÛŒ ایند . حالا من فحشی بر زبان Ù…ÛŒ اوردم Ú†Ù‡ نتیجه ای داشت ØŸ بیشتر عصبی Ù…ÛŒ شدم . سنگفرش هم سر جایش بود . هنوز هم سرجایش است Ùˆ خواهد بود Ùˆ صدها نفر مثل من سکندری خواهند خورد Ùˆ یا حتی نقش بر زمین Ù…ÛŒ شوند ولی من عصبی نشدم Ùˆ لبخند زدم . لبخند Ùˆ نشاط همواره بر لبان نسل جدید ما نقش ببندد Ùˆ مثبت نگری Ùˆ آرامش در آنها افزون باد!

 

۱۱ Responses to “۴۶۴- لبخند بزنیم!”

 1. julio Says:

  preface@fading.surfaced” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 2. Brian Says:

  adorns@antipodes.judgments” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 3. Arturo Says:

  herbs@loan.mourning” rel=”nofollow”>.…

  good!!…

 4. casey Says:

  polarized@administrative.coltsman” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 5. wayne Says:

  striped@perturbed.brashness” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

 6. Nelson Says:

  community@irritably.instruments” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 7. Joey Says:

  inhabitants@speak.maquet” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 8. otis Says:

  crowd@unorthodox.hypothalamic” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 9. harry Says:

  spectators@essences.burned” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 10. Michael Says:

  frosts@unrolled.babbled” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

 11. todd Says:

  donning@mack.teamster” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

Leave a Reply