۳۶۰-اختلاف سليقه

-اختلاف نظر و سليقه اگر بر مبناي انگيزه هاي شخصي نباشد در هر سازماني باعث رشد و پويايي مي باشد . نوع برخورد و مكانيزمهاي حل اختلاف ديدگاهها نيز از مسائل مهم در اين راستا است . مي شود در يك سازمان با حل شدن در جريان موجود و توافق برمبناي مصالح فردي در كمال ارامش و بدون اختلاف در يك بستر ارام حركت كرد . عمده مسائل مخصوصا تصميمات مديريتي يا برخي مسائل فني بگونه اي هستند كه در كوتاه مدت خود را نشان نمي دهند و اشكالات كار بعد از يك زمان طولاني اشكار مي شوند.

 

۲-اينكه كارها در يك سازمان نبايد در انحصار يكنفر باشد كه با رفتن او تمام كارها بخوابد دغدغه اي واقعي Ùˆ درست است ولي اينكار را بايد با مكانيزمهايي ديگر ايجاد كرد نه اينكه كنار هر كس يكنفر را بكاريم Ùˆ او را هميشه در نگراني Ùˆ دغدغه Ù†Ú¯Ù‡ داريم . هيچ چيز به اين اندازه تمركز افراد را بهم نمي ريزد . گردش شغلي يا تربيت افراد چند شغله Ùˆ چند مهارتي شايد راه حل بهتري باشد .

۳-تصور كنيد يك فرد با ادب كه به هيچكس توهين نمي كند Ùˆ بسيار با اتيكت حرف مي زند Ùˆ همه اصول ارتباطي با افراد را رعايت مي كند با يك فرد كه نقطه مقابل او است Ùˆ بي تربيت است Ùˆ براحتي توهين مي كند Ùˆ… همكار شوند . چگونه بايد مناسبات كاري خود را تنظيم كنند . مثلا افشين قطبي با ….. مثلا فرض كنيد فرد با ادب به طرف ميرسد Ùˆ مي گويد مي توانم از شما خواهش كنم اين نامه را بخوانيد Ùˆ بررسي كنيد Ùˆ طرف مقابل بگويد زرت Ùˆ پرت نكن نامه ات را بگذار Ùˆ برو كنار تا باد بياد وقت كردم نگاهش مي كنم . اولي Ú†Ù‡ بايد بكند؟ 

۴-روابط فاميلي در يك سازمان از موارد مهمي است كه در بحث منابع انساني مطرح مي باشد . شايد در ابتداي استخدام بشود از اينگونه استخدامها خودداري كرد ولي در يك سازمان جوان كه دختر Ùˆ پسران جوان را استخدام مي كنيد چگونه مي خواهيد اين روابط را كنترل كنيد بهر حال اينها با هم ازدواج مي كنند Ùˆ مسلما تبعاتي را براي سازمان خواهند داشت . مثلا فرض كنيد رييس Ùˆ مرئوس زن Ùˆ شوهر باشند . كاري بايد انجام شود كه تاييد كننده اش همسر طرف است . قراردادي بسته شده است كه كنترل نهايي با همسر تنظيم كننده قرارداد است Ùˆ… نمي دانم در اينمورد آيا در كشورهاي ديگر يا در سازمانهاي خودمان قوانين يا مقرراتي وجود دارد يا نه. مبحثي كه در ربخي از كشورها تحت عنوان love contract وجود دارد آيا به همين مبحث مي پردازد ØŸ از دوستاني كه در اينمورد اطلاعاتي دارند خوشحال مي شوم كه من را در اينمورد راهنمايي كنند .

۵-….حالا Ú†Ù‡ طور من Ùˆ اين خواهرم در طاعون Ùˆ وباي عصر ناصري زنده مانديم ،خدا عالم است . نفهمي نفهمي يادم مي آيد يك روز زمستان مادرم با رنگ پريده Ùˆ لب داغمه بسته توي درگاهي خانه مان نقش زمين شد Ùˆ مثل مرغ سركنده بال بال زد Ùˆ جان داد . من Ùˆ همين خواهرم دورش مي چرخيديم Ùˆ ضجه مي زديم . پيراهن پاره Ùˆ پاي بي تنبان…. خندق Ùˆ گودهاي اطراف دارالخلافه براي بچه هايي مثل من بي مروت بود .بي مروت! تابستانها با مشك سياهي كه تسمه چرميش گردنم را مي خورد سقايي مي كردم Ùˆ زمستان ها كنار دست فروشنده هاي باقالي Ùˆ لبو شاگردي . قالتاق ها به هر بهانه اي كتكم مي زدند . پسر خودشان پول بلند مي كرد من را مي زدند . خداخدا مي كردم فرجي بشود تا زجر كشم نكرده اند از دستشان خلاص شوم . اما تا موتو صورتم جوانه نزد هر روز خدا كتك خوردم ،ولي تن به رذالت ندادم …….. از كتاب “رعد Ùˆ برق بي باران” محمد محمد علي

۶-ري كلارك يكي از افرادموفق در فروشگاههاي توليد Ùˆ فروش همبرگر مي گويد ” اگر روزي بفهمم دو تن از مديرانم مثل هم فكر مي كنند يكي از انان را اخراج مي كنم” . افراد يك سازمان نبايد يك ضربدر تعداد كاركنان باشند چرا كه حاصل همان يك خواهد شد.

۷ -ممكن است ما همه چيز را بدانيم اما كساني كه يكبار ديگر آن را مي گويند كمك مي كنند كه ما تصميم بگيريم . پائولو كوئيلو”          

    

One Response to “۳۶۰-اختلاف سليقه”

  1. جعفرزنگنه Says:

    سلام آقاي مدير
    همانطور كه فرموديد بيشتر در سازمانهاي جوان اتفاق مي افتد . به نظر من با انتقال يكي از اين بزرگواران ازواحدي به واحدي ديگه مثلا از واحد تحقيقات به واحد توليد مشكل love contract حل ميشه .البته اون همسرايي كه هردوشون كار صنعتي مي كنند به خودي خود بعد از مدتي يكي از اونا مي برند وكارخودشونو تغيير ميدهند چون كار صنعتي و خانه داري وبچه داري خيلي با سختي انجام مي شه

Leave a Reply