۴۶۷- برای ما اگر آب ندارد….

     

 

در دارالخلافه تهران، بیش از اینکه آب رودخانه کرج به این شهر جریان یابد چندین قنات وجود داشت که در هر محله و منطقه روان بود. این قنات ها اکثراً وقف بود به این کیفیت که شخص خیرخواه و نیکوکاری به خاطر رفاه خلق خدا اقدام به حفر قنات می کرد تا با این امر ثوابی برای خود ذخیره کرده باشد. معروف ترین قناتی که در تهران جریان داشت قنات مرحوم حاج میرزا علیرضا بود که در سرچشمه، از زمان فتحعلی شاه، حفر شده بود و اکنون هم پس از گذشت بیش از ۱۶۰ سال ، جریان آن قطع نگردیده . حاج میرزا علیرضا فرزند حاج ابراهیم کلانتر معروف شیراز بود که دروازه شهر شیراز را در جنگ لطفعلی خان و آقا محمد خان به سوی آقامحمد خان گشود و باعث پیروزی وی گردید. قسمت دیگری از قنوات مهم تهران و حومه را حاج میرزا اقاسی ایجاد کرده است. اصولا حاج ملاعباس ایروانی معروف به میرزا آقاسی مردی بود که به کارهای زراعتی و حفر قنات عشق خاصی داشت. او که صدر اعظم چندین ساله محمد شاه بود برای اولین بار نهری از رودخانه کرج برای یافت آباد و وصفنارد جاری ساخت که بعدها این آب را به وسیله نهر دیگری به تهران آوردند تا قنات فرمانفرما در خیابان پاستور امروزی، قنات حاج حسین خان شاهسون نظام الدوله، قنات میرزا علیخان امین الدوله و پارک امین الدوله را در خیابانی به همین نام مشروب سازد.

مي گويند روزي حاجي تنها Ùˆ بدون كوكبه به سر قناتي كه داده بود بكنند مي رود Ùˆ از عمله چرخكش مي پرسد”اين قنات به آب رسيده است؟”جواب مي گويد”آب كجا بود!اين حاج ميرزا آقاسي بي خود ما را معطل كرده است ما داريم براي كبوترهاي خدا لانه مي سازيم”حاجي به او گفته است:بنده خدا براي من آب ندارد براي تو كه نان دارد.»

همانگونه كه براي اكثر عادات عجيب حاجي لطايف و ظرايفي گفته اند،يكي از شاعران معاصر او هم در مورد قناتها كه اكثرا به آب نمي رسيد و لوله هاي توپ كه اكثرا به درد جنگ نمي خورد ، اينگونه مي گويد:


«حاج ميرزا آقاسي بعد از مراجعت محمد شاه از هرات دانست كه دير يا زود دولت ايران بايد بر سر تصرف هرات بجنگد. بايد تا ممكن است اسلحه Ùˆ مهمات تهيه كند Ùˆ نان قشون را تامين كند. با اين قصد تا توانست براي دولت ملك خريد Ùˆ تفنگ Ùˆ توپ در انبارهاي دولتي ذخيره كرد Ùˆ باروت Ùˆ كاغذ تهيه كرد Ùˆ براي تدارك اين خواربار Ùˆ مهمات از بذل هيچگونه سعي Ùˆ جد Ùˆ جهد كوتاه نيامد. هرجا ملك لم يزرعي پيدا مي كرد مي خريد Ùˆ قنات آنرا آباد مي كرد Ùˆ به راه مي انداخت Ùˆ هرجا آهن Ùˆ سرب Ùˆ قلع Ùˆ روي گير مي آورد جمع مي نمود Ùˆ از آنها توپ مي ريخت Ùˆ براي اكثر اين كارها از قوت گاوميش استفاده مي كرد.اين گاو ميشها به قدري نزد او عزيز بوده اند كه اگر بالمثل يكي از آنها به محلي وارد مي شد،كسي جرات جلوگيري نداشت.”گاو ميش حاج ميرزا آقاسي ” امروز هم براي اشخاص از خود راضي كه بدون ملاحظه به هرجا وارد مي شوند، مثل است.

نگذاشت براي شاه حاجي درمي شد خرج قنات و توپ هر بيش و كمي

نه دوست را رسد از آن آب نمي نه زهـــره خصم را از آن توپ غمي

 
آنچه مسلم است اینکه هر پروژه اقتصادی Ù…ÛŒ بایست با هدف سود آوری Ùˆ رسیدن به آب تعریف گردد. در برخی موارد بنا بر ضروریات ،اهداف فرعی از راه اندازی یک کسب Ùˆ کار به اهداف اصلی یا یکی از اهداف اصلی تبدیل Ù…ÛŒ شود . مثلا هدف از راه اندازی یک پروژه ایجاد اشتغال بیان Ù…ÛŒ شود Ú©Ù‡ مسلما ایجاد اشتغال یک هدف اصلی نیست Ùˆ اینکار وظیفه نهادهایی دیگر است . ولی آنچه مسلم است اینستکه اگر یک پروژه سود اور باشد ایجاد اشتغال در آن نیز تضمین شده است . هیچ مدیری وقتی به هدفهای اقتصادی خود دست یافته است مبادرت به اخراج نیروهایی Ú©Ù‡ با آنها به موفقیت دست یافته است نمیکند یا هیچ نیرویی هم وقتی در یک سازمان سود ده Ùˆ رو پا کار Ù…ÛŒ کند Ùˆ دستمزد خود را بموقع Ùˆ مناسب دریافت Ù…ÛŒ کند آن سازمان را ترک نمیکند . اگر Ù…ÛŒ بینیم Ú©Ù‡ در سازمانی کارکنان میل بخروج دارند Ùˆ به دریافت بیمه بیکاری قناعت Ù…ÛŒ کنند مسلم است Ú©Ù‡ آنها به “نان” خود هم نرسیده اند. باید ببینیم حالا این سازمان به آب رسیده است یا نه؟ در اینمورد مسلما صاحب کار باید قضاوت کند Ùˆ بگوید Ú©Ù‡ به آب رسیده است یا نه؟ چرا Ú©Ù‡ حق مسلم سرمایه گذار است Ú©Ù‡ به آب برسد .اگر سرمایه گذار هم به آبش نمی رسد باید قضیه خیلی پیچیده باشد . یک جای کار لنگ Ù…ÛŒ زند .این آب به کجا میرود؟ محصولات شرکت بفروش میرسد Ùˆ چون با قیمت بسیار پایین Ùˆ زیر قیمت تمام شده هم فروخته Ù…ÛŒ شود مشتری خوب دارد. ضایعات شرکت هم مشتری بسیار بیشتری از محصولات درجه یک شرکت دارد Ú©Ù‡ باعث شده شعبه بزرگ فروش ضایعات توسط خریدار ضایعات در مرکز شهر دایر شود Ùˆ بنا به گسترش آن Ùˆ زدن دومین شعبه است !!!! . پس مشکل کجاست؟!!! هر سرمایه گذاری Ú©Ù‡ در کشور Ù…ÛŒ شود Ú†Ù‡ توسط بخش خصوصی Ú†Ù‡ دولتی Ùˆ Ú†Ù‡ عمومی ( مانند صندوقهای سرمایه گذاری Ùˆ….) بهر حال از سرمایه های کشور استفاده Ù…ÛŒ کنند Ùˆ باید باعث افتخار Ùˆ سربلندی کشور شوند Ùˆ زهره خصم را بترکانند ! مدیرانی Ú©Ù‡ امانتدار این سرمایه ها هستند باید در اینگونه سرمایه گذاریها پاسخگو باشند .اگر حفر قناتی به آب نمیرسد تا کجا باید ادامه داد؟


 
 
 

۲ Responses to “۴۶۷- برای ما اگر آب ندارد….”

 1. majid Says:

  “همه مردم شهر
  بانگ برداشته اند
  که چرا سیمان نیست
  و کسی فکر نکرد
  که چرا ایمان نیست
  و زمانی شده است
  که بغیر از انسان
  هیچ چیز ارزان نیست…”

 2. آماندا Says:

  سلام.
  ای آقا مدیریت تو مملکت ما اوضاعش خیلی بدتره.. اینقدر که .. شما که بینشون هستی بهتر باید بدونی.. چیزی که ارزش نداره بیت الماله..

  —————————————
  ع-م: سعی می کنم نیمه پر لیوان را ببینم و یک تاثیر گذاری مثبت داشته باشم . با آه و ناله و بیان درد ، درد درمان نمیشود

Leave a Reply