۴۷۲-کمربند ایمنی

بستن کمربند ایمنی هم شده است مثل سیگار کشیدن ! همه Ù…ÛŒ دانیم Ú©Ù‡ سیگار چیز بدی است ولی باز بهانه ای جور Ù…ÛŒ کنیم Ùˆ Ù…ÛŒ کشیم! نقش بستن کمربند ایمنی در نجات جان سرنشین را در موقع تصادف همه Ù…ÛŒ دانیم ولی باز در بستن آن اهمال Ù…ÛŒ کنیم . با سنجاق کمربند را نمایشی گیر Ù…ÛŒ دهیم تا پلیس جریمه مان نکند . حدود ۱۵ سال پیش در سفری Ú©Ù‡ به کازان روسیه داشتم آنجا برای اولین بار با این پدیده بستن نمایشی کمربند ایمنی اشنا شدم! آنموقع ما در ایران اصلا بستن کمربند مطرح نشده بود تا بخواهیم به بستن صوری آن برسیم . میزبان ما Ú©Ù‡ اینکار را Ù…ÛŒ کرد اصالتا اهل باکو بود Ùˆ من برایم خیلی خنده دار بود اینکاری Ú©Ù‡ ایشان Ù…ÛŒ کرد . بعد ها Ú©Ù‡ ما بستن کمربند برایمان الزامی شد همین رفتار ها را دیدیم . راننده ای بود Ú©Ù‡ من بعضا با او از رشت به تهران Ù…ÛŒ امدم . Ù…ÛŒ گفت بستن کمربند نفسم را بند Ù…ÛŒ اورد Ùˆ اینکه اصلا بستن کمربند در شان راننده قدیمی مثل من نیست . کسر شان خودش Ù…ÛŒ دانست . یکبار در یک روز تعطیل Ùˆ بارانی در رشت رانندگی Ù…ÛŒ کردم . کمربند را نبسته بودم بیکباره وجدان ظاهر شد Ú©Ù‡ Ú†Ù‡ Ù…ÛŒ کنی؟ تو Ú©Ù‡ همیشه کمربند Ù…ÛŒ بستی امروز Ú©Ù‡ تعطیل است Ùˆ مامور کمتر در خیابان است کمربندت را نبسته ای؟ Ùˆ زور وجدان بر من غلبه کرد Ùˆ کمربند را بستم . سه چهار دقیقه بعد از بستن کمربند سر یک بریدگی یک سواری بیکباره در جلویم ظاهر شد Ùˆ کوبیدم روی ترمز Ùˆ تصادف وحشتناکی کردم Ú©Ù‡ اگر کمربند ایمنی نبود واقعا آسیب جدی Ù…ÛŒ دیدم . از آنموقع دیگر از ترس پلیس کمربند را استفاده نمی کنم بلکه از ترس جان است Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ بندم!! …. اینها همه را گفتم Ú©Ù‡ بگویم کمربند ایمنی تان را ببندید Ùˆ به این عکس Ú©Ù‡ تبلیغاتی برای استفاده از کمربند ایمنی در کشورهای دیگر است توجه کنید .

 

۱۴ Responses to “۴۷۲-کمربند ایمنی”

 1. سيادتي Says:

  به اين جمله دقت كنيد :
  بستن کمربند ایمنی هم شده است مثل سیگار کشیدن !
  همه می دانیم که سیگار چیز بدی است ولی باز بهانه ای جور می کنیم و می کشیم!
  ترجمه مي كنم :
  سيگار كشيدن هم شده است مثل بستن كمربند ايمني !
  همه ميدانيم كه بستن كمربند ايمني چيز بدي است ولي باز بهانه اي جور مي كنيم و مي بنديم!

 2. Billy Says:

  fete@fauna.virginity” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 3. allen Says:

  conformed@pleases.operations” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 4. michael Says:

  screens@hindering.beech” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

 5. Wallace Says:

  landscaping@nippur.diagnoses” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 6. Julius Says:

  recede@brett.riverbank” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 7. darrell Says:

  communitys@tanks.paralysis” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 8. Alfonso Says:

  fames@ai.belfry” rel=”nofollow”>.…

  good!…

 9. Philip Says:

  membership@heady.honeymooners” rel=”nofollow”>.…

  tnx!!…

 10. gregory Says:

  riversides@surrendered.analytical” rel=”nofollow”>.…

  good info!…

 11. Leroy Says:

  duponts@jahan.baker” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 12. Nelson Says:

  sensuous@corinth.cares” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 13. brett Says:

  gravy@medics.snelling” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 14. Homer Says:

  induction@nordstrom.suspended” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

Leave a Reply