۳۶۹- نگاهي به المپيك Ùˆ چند نكته

المپيك ديگر يك سري مسابقه ساده ورزشي نيست . المپيك در اين زمانه تبديل به محلي شده است براي تبليغات محلي شده است براي اثبات تواناييهاي يك ملت .سمبلي شده است براي ارزيابي مديريت Ùˆ برنامه ريزي Ú†Ù‡ براي برگزار كنندگان Ùˆ Ú†Ù‡ شركت كنندگان.بيهوده نيست كه سايت ياهو بجاي اينكه بر طبق منطق Ùˆ روال رتبه بندي كشورهاي شركت كننده در المپيك را برمبناي اولويت مدال طلا درج كند جمع مدالها را مبنا قرار داده تا آمريكا را اول نشان دهد . در چنين شرايطي ما در المپيك شركت مي كنيم Ùˆ بنا به گفته كارشناسان Ùˆ مردم به يك شكست بزرگ دست پيدا مي كنيم . به مردم كشور احساس حقارت دست داد Ùˆ وقتي هادي ساعي مدال طلا را گرفت خيلي از بغض ها تركيد .ما حتي در ورزش سنتي مان نيز ناكام شده بوديم . طبيعي است كه مثل گذشته چند جلسه در اين مورد برگزار مي شود Ùˆ در نهايت بر مي گرديم به سر خط اول Ùˆ حتي مدعي مي شوند كه پيروز هم شده ايم . “کاروان ورزشی ایران در المپیک ناکام نبوده است!” ديروز خبري را از راديو ورزش شنيدم كه آقاي علي آبادي در جلسه با فراكسيون ورزش مجلس مانند يك منتقد فرموده اند كه ما بايد به المپيك ساختاري نگاه كنيم بايد سياستهاي سازنده پيش بگيريم بايد برنامه ريزي بلند مدت كنيم Ùˆ…. اين سبك Ùˆ سياق ما در برخورد با مسائل است هيچگاه نمي خواهيم بپذيريم كه مدير بايد براي اين مسائل فكر كند برنامه ريزي كند Ùˆ با نگاه نتيجه گرا پيشرفت Ùˆ موفقيت كارش را با ارائه نتايج در معرض قضاوت بگذارد . اينكه بيائيم در آخر كار بجاي پاسخگويي نقد كنيم فرار از مسئوليت است . يكي از دوستان كه مدير برنامه ريزي يك كارخانه توليدي بود تعريف مي كرد كه يكروز به مدير توليد گفتم خط يك خوابيده است خيلي با اطمينان Ùˆ قيافه حق بجانب گفت آره خوابيده است گفتم خط دو هم خوابيده است با با همان حالت Ùˆ قدري اظهار تاسف در لحنش گفت آره خوابيده است گفتم خط سه هم خوابيده است با با اعتماد بنفس Ùˆ قيافه حق بجانب گفت آره ميدانم خوابيده است Ùˆ من ديگر نتوانستم طاقت بياورم Ùˆ گفتم برو خطها را راه بينداز يعني Ú†Ù‡ تو هم حرفهاي من را تكرار مي كني؟ مديران ما بايد بدانند كه كسي كه آش مي خورد بايد پاي لرزش هم بنشيند بايد بدانند كه غنيمت را كسي مي برد كه جنگيده باشد . در اين بازيها همانند خيلي از سازمانهايمان به جاي آن كه تيم مطرح باشد، اشخاص مورد توجه بوده‌اند. هيچكدام از ورزشكاران اعزامي داراي جانشين هم عرض خودشان نبوده اند . كادر مربيگري بجاي ايجاد انسجام در تيم خودشان عامل تفرق بوده اند . يكي از علل اين ناكامي‌ها، اين بوده كه به لحاظ روحي Ùˆ رواني تيم‌هاي ما به هم ريخته‌ بودند. يكي از مربيان كشتي قبل از بازيها مي گفت من زير نظر فلاني كار نمي كنم او هم زير نظر من كار نمي كند دو تا “من” كه هيچكدام حاضر نيستند يك مثقال هم كمتر باشند! نتيجه اين مي شود كه ديديم . عدم انسجام در كادر مديريت باعث تفرق Ùˆ تشتت در پرسنل مي شود .در اين بازيها فرافكني را هم به حد اعلي ديديم . مربي كشتي بعد از باخت معصومي گفت ايشان از مغزش استفاده نكرد Ùˆ علاوه بر توهين خود را بي تقصير جلوه داد . ما هنوز در خيلي از عرصه ها نمي خواهيم بپذيريم كه منابع مالي Ùˆ انساني به تنهايي عامل موفقيت نيست Ùˆ مديريت صحيح لازم Ùˆ ضروري است . فرافكني بيماري اساسي در مديريتهاي ما است . چرا توليد كم شده است ØŸ هوا گرم بود مواد اينطوري بود.كارگران با دلسوزي كار نمي كنند Ùˆ…… بازيكنان خوب بازي نكردند Ùˆ مرا پير كردند Ùˆ…..حافظه تاريخي ملت ما هم ضعيف است Ùˆ مي نشينيم به اميد روزي كه همه چيز از ياد ميرود Ùˆ دوباره روز از نو روزي از نو . ما بايد بپذيريم كه ديدگاه درستي حاكم بر ورزش ما نيست Ùˆ نمي دانيم مي خواهيم چكار كنيم استراتژي نداريم برنامه عملياتي نداريم . زير ساختهاي لازم را نيز مسلما وقتي نميدانيم به كجا مي خواهيم برويم ايجاد نكرده ايم . گوته مي گويد : در زندگي اين را دريافته ام كه در كجا ايستاده ام مهم نيست بلكه در كدام مسير حركت مي كنم داراي اهميت است . ورزش ما هيچ خط Ùˆ ربطي با ديگر امور ما ندارد يعني معلوم نيست در نگاه اجتماعي ما در كجاست در نگاه سياسي ما در كجا قرار گرفته است Ùˆ… ورزش يك بخش است كه بايد روابطش با ديگر بخشها تعريف شده Ùˆ مشخص باشد . هدفها را نمي دانيم چيست .مي گوييم آمديم در المپيك تجربه كسب كنيم يا مي خواستيم جوانگرايي كنيم . براي كي؟ براي كجا؟ بايد توليد كنيم كه بفروشيم بايد بفروشيم تا سود بدست آوريم . بايد اين حلقه “براي Ú†Ù‡” كامل شود .
گفته اند : فدراسيونها انسجام خود را حفظ كنند تا بزودي اين نتايج به فراموشي سپرده شود! انسجام براي چه؟
يكي از مشكلات اساسي در ارزيابي عملكردهاي مديريتي در كشور ما اينستكه شاخص و معيارهاي قابل اندازه گيري و مشخص نداريم و براي همين هر كس با متر خودش قدش را اندازه مي گيرد و مي گويد من قدم از همه بلند تر است .
فكر مي كنيم با پول خرج كردن مديريت را تمام كرده ايم Ùˆ چون ۴۰ ميليارد خرج كرده ايم كار خودمان را كرده ايم Ùˆ اگر نتيجه نگرفته ايم بابت كشك خوردن بازيكن است . بازيكن ما هم فكر مي كند چون زور بازويش زياد است نيازي به مربيگري ندارد . در سازمانها زياد به اينمورد هم برخورد مي كنيم طرف چون متخصص مكانيك است نيازي نمي بيند كه تابع سياستهاي مدير سازمان باشد . نبود انسجام لازم Ùˆ مشخص نبودن جايگاه افراد در يك مجموعه باعث هرز رفتن نيروها Ùˆ ناكامي مي گردد .

از يك خبر: مدير دوميداني انگليس تنها بخاطر اين كه يه مدال كمتر از برنامه گرفته، اخراج شد. انگليس با كسب بهترين نتايج طي يكصد سال اخير، در پكن چهارم شد، چيزي كه در برآوردهاي اوليه انگليسي ها هم ديده نمي شد ، ولي حالا ديو كالينز تاوان كم مدال گرفتن دونده ها را داد و اخراج شد.

۳ Responses to “۳۶۹- نگاهي به المپيك Ùˆ چند نكته”

  1. جعفر زنگنه Says:

    سلام هرچيز كه نتوان اندازه گيري كرد نمي توان مديريت كرد . در ضمن براي اندازه گيري شاخص مي خواهد . در قرن امروز اين شاخصها هستند كه به شركت مزيت رقابتي ميدهند .موفق باشيد

  2. جعفر زنگنه Says:

    هركه خربزه مي خوره پاي لرزش مي نشينه . درايران ما يك گروه خربزه را باپوست مي خورند وگروه ديگه پاي لرزشون مي نشينند . درايران فهم جديدي از اصول مديريت به نام مدير پروري بجاي جانشين پروري مطرح است .

  3. eaglebig Says:

    سلام…طبق معمول استفاده کردم..ممنون Ú©Ù‡ وقت میگذارید Ùˆ Ù…ÛŒ نویسید.

Leave a Reply