۴۷۱- ما انسانهای چند لایه!

موضوع از یک سلام Ùˆ حال Ùˆ احوالپرسی ساده شروع شد . در اخر پرسیدم حالا اصل حالت چطوره Ùˆ او Ú©Ù‡ شاید سالها دوری از وطن با این نحوه احوالپرسی غریبه اش کرده بود پرسید اصل حال دیگر Ú†Ù‡ صیغه ای است Ùˆ من گفتم این موضوع به لایه دار بودن ما در اینجا ربط پیدا Ù…ÛŒ کند . حالا Ù…ÛŒ خواهم قدری در اینباره توضیح دهم . وقتی یکی از ما حالمان را Ù…ÛŒ پرسد معمولا جواب عادی Ùˆ اولیه ما اینستکه ” خوبم ممنون” یا “شکر خدا خوبم” . این نحوه پاسخ دادن یا بخاطر یکسری آموزه های مذهبی ماست Ú©Ù‡ در همه حال باید شکرخدا کنیم Ùˆ خیلی بیان منفی از حالمان نداشته باشیم ویا اینکه ترجیح Ù…ÛŒ دهیم اگر هم خوب نیستیم برای دیگران نگوییم نکند آنها خوشحال شوند یا بواسطه ناراحتی ما ناراحت شوند . بهر دلیل Ú©Ù‡ باشد ما در پاسخگویی دارای لایه های مختلف هستیم . لایه اول همانست Ú©Ù‡ در سوال اول پاسخ Ù…ÛŒ دهیم . معمولا هم به همین سوال Ùˆ پاسخ اکتفا Ù…ÛŒ شود چرا Ú©Ù‡ شاید برای سوال کننده هم خیلی جواب اهمیتی ندارد Ùˆ رفع تکلیفی است . بنابر این در مرحله بعدی Ú©Ù‡ معمولا بین دوستان صمیمی تر یا کسانی Ú©Ù‡ مدت طولانی همدیگر را ندیده اند این سوال مطرح Ù…ÛŒ شود Ú©Ù‡ ” حالا اصل حالت چطور است” Ùˆ در اینجاست Ú©Ù‡ جوابها شفاف تر Ù…ÛŒ شود Ùˆ مصلحتهای رایج بکناری نهاده Ù…ÛŒ شود Ùˆ سفره دل باز Ù…ÛŒ شود Ùˆ درد دلها شروع Ù…ÛŒ شود .

 اینجاست Ú©Ù‡ خوب بودن یا بد بودن از مرحله خوبی یا بدی جسمی فراتر میرود Ùˆ حال Ùˆ احوال روحی روانی را در بر Ù…ÛŒ گیرد . در لایه های بعدی این احوالپرسی به دردهای دیگران هم Ù…ÛŒ پردازیم وشکوه زمانه Ù…ÛŒ کنیم Ùˆ از اوضاع سیاسی اجتماعی هم سخن بر زبان Ù…ÛŒ آوریم . خوبی Ùˆ بدی ما به برداشت خوب یا بد ما از اوضاع محیط ربط پیدا Ù…ÛŒ کند .مقوله هایی چون امنیت؛ بیکاری,قدرت خرید Ùˆ…. هم وارد حال Ùˆ احوال ما Ù…ÛŒ شود . “نه آقا Ú†Ù‡ خوبی ! پسرم سه سال است لیسانسش را گرفته بیکار است” هر چند این آدم از لحاظ جسمی روبراه است Ùˆ روابط مناسبی هم با همسر Ùˆ فرزندانش دارد Ùˆ در لایه اول در پاسخ Ù…ÛŒ گوید” الحمدالله بد نیستیم” . بیشتر شدن این لایه ها نشانه خوبی در روابط بین افراد نیست .یا بعضا در زمان پاسخگویی فوری پردازشگر ذهنی ما بکار Ù…ÛŒ افتد Ú©Ù‡ Ú†Ù‡ بگویم این اقا با فلانی در ارتباط است اگر بگویم حالم خوب نیست دشمن شاد Ù…ÛŒ شوم پس خروجی کلامی ما Ù…ÛŒ شود ” بکوری چشم دشمنان توپ توپم !” .یا در پاسخ سوال همسایه Ù…ÛŒ گوییم ” نه آقا Ú†Ù‡ خوبی مگر این بچه ها Ù…ÛŒ گذارند ما در این محله اسایش داشته باشیم Ùˆ خوب باشیم”. خلاصه از یک حال Ùˆ احوالپرسی ساده در لایه بندیهای مختلف سعی Ù…ÛŒ کنیم Ú©Ù„ÛŒ مواضع دیگر هم بگیریم Ùˆ هر انچه زمینه گفتنش را نداشته ایم بیان نماییم . ما باید بتوانیم در همان لایه اول پاسخ درستی دریافت کنیم .یک احوالپرسی فقط یک احوالپرسی است Ùˆ نه چیز دیگر . ” خوبم” Ùˆ” ای بدک نیستم”Ùˆ ” نه حالم خوب نیست”Ùˆ ” بد نیستم ” باید مفهوم واقعی خودش را داشته باشد .هر Ú†Ù‡ این لایه های ارتباطی بیشتر باشد مردم از هم بیشتر فاصله Ù…ÛŒ گیرند Ùˆ دلها از هم دورتر Ù…ÛŒ شود . از طرف Ù…ÛŒ پرسیم ” چطوری” Ùˆ او Ú©Ù‡ جواب Ù…ÛŒ دهد ” عالی عالی ام ” در دل یا پشت سر Ù…ÛŒ گوییم ” عجب ادم بیرگ Ùˆ بی غیرتی است مگر Ù…ÛŒ شود در این شرایط خوب بود ØŸ” یا اگر جواب بدهد ” نه خوب نیستم” Ù…ÛŒ گوییم ” عجب آدم ناشکری است وضعش توپ است Ùˆ Ù…ÛŒ گوید خوب نیستم خجالت نمی کشد!” .یعنی ما پاسخ او را Ú©Ù‡ با استفاده از لایه اول شخصیتی اش داده شده است به پردازشگرهای لایه های دوم Ùˆ چندم خود Ù…ÛŒ فرستیم Ùˆ تجزیه Ùˆ تحلیل Ù…ÛŒ کنیم . با این تفاضیل ما Ú©Ù‡ با لایه بندیهای درونی خود به یک احوالپرسی جواب Ù…ÛŒ دهیم نمی توانیم با کسانی Ú©Ù‡ این لایه بندیها را ندارند ارتباط مناسب برقرار کنیم . اینگونه Ù…ÛŒ شود Ú©Ù‡ ما Ù…ÛŒ شویم مردمانی Ú©Ù‡ قابل پیش بینی نیستیم برای اینکه وقتی Ù…ÛŒ گوییم خوبیم معلوم نیست Ú©Ù‡ خوبیم یا وقتی Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ گوییم داغونیم شاید در بهترین شرایط باشیم! آدمهای چند لایه ! با Ú©Ù„ÛŒ شرط Ùˆ شروط لایه برداری از خود Ù…ÛŒ کنیم ! برای همدیگر بیگانه Ù…ÛŒ مانیم هر چند با هم زندگی Ù…ÛŒ کنیم با هم کار Ù…ÛŒ کنیم با هم دوستیم . همه اینها را Ù…ÛŒ خواستم برای دوستم بنویسم گفتم اینجا بنویسم Ú©Ù‡ هم او بخواند Ùˆ هم شما ! سعی هم کرده ام با استفاده از لایه اول بنویسم!
 
 
 
 

 

۳ Responses to “۴۷۱- ما انسانهای چند لایه!”

 1. mina khoshnam Says:

  سلام
  دقیقا مطالبی که فرمودین صحیح هستند.
  من با یه شخصی به مدت ده سال دوست بودم و تا روز آخر نتونستم اونو بشناسم. دارای لایه های بیشمار اخلاقی بود و شاید من برای تجزیه و تحلیل رفتار و کردار او به لایه های بیشمار و شاید گره های روحیم رجوع میکردم!!! و ازشناخت او عاجز بودم.

  —————————————————————
  یک مدیر: از همه بدتر اینستکه این خصوصیت را برای خودشان نکته مثبت می دانند و ناشی از داشتن سیاست!

 2. مریم سادات Says:

  ممنون از شما :)

 3. حق پرست Says:

  مولوي هشتصد سال پيش فرموده:
  از ۳ چيز كم Ú¯Ùˆ سخن با همرهت
  از ذهب وز ذاهب و از مذهبت
  وقتي كه جو ناامني هاي اجتماعي و سياسي تا حدي بوده است كه توصيه مي شده كه انسان پول و مقصد و مذهبش را از ديگران مخفي مي كرده . نتيجه اش همين لايه لايه شدن و توداري و رو راست نبودن و عدم صداقتي است كه در اين سالها بيشتر هم شده است

Leave a Reply