۴۷۵- هر كسي را بهر كاري ساختند

” من استعفا نمي دهم. اگر نمي خواهند كنارم بگذارند. استعفاي من بمعني پذيرفتن شكست من در اين كار است ” اينها صحبتهاي آقاي كفاشيان رييس فدراسيون فوتبال نيست .اين سايت هم كه يك سايت فوتبالي نيست كه بخواهد اين جملات ورزشي را بيان كند .درست است كه خيلي ناراحتيم از حذف اميدهايمان Ùˆ دلمان خيلي سوخت وقتي ديديم يكي از آنها گفته بود نسل ما سوخت. در بازيهاي دور بعد سن ما بالا رفته است Ùˆ ديگر نمي توانيم المپيكي شويم . بهر حال مي تواند جمله يك مدير صنعتي باشد .مديري كه از شرايط Ùˆ وضعيت سود مي برد Ùˆ آشي كه بار گذاشته است را آنقدر نمك ريخته است كه كسي را توان توازن بخشيدن طعم ان را نيست !(Ú†ÙŠ شد اين جمله) مي گويند براي گرفتن شوري غذا قدري سيب زميني بايد به غذا اضافه كرد . ولي مشكل اينجا خواهد بود كه اين اقلامي كه شور شده اند سيب زميني باشند . يك خصوصيت ويژه در سيب زميني هست كه نمي گذارد دلش به حال آش بسوزد ! راستي اگر آشپز غذا را خراب كرده است يكي از راههايي كه مي شود ديگران را از دخالت در آشپزي دور نگهداشت اينستكه زيادي شورش كند . خرابي نخود Ùˆ لوبيا Ùˆ… ديگر بچشم نمي ايد . هر كس نوك قاشق را بزبانش نزديك كند يك تف مي كند Ùˆ مي رود . آشپز هم با خيال راحت به خريد موادش ادامه مي دهد Ùˆ غذا را هم سرازير مي كند در سطل ضايعات ( آشغال سابق) بالاخره كساني از ان استفاده مي كنند .اينروزها بازار فروش آشغال هم كه داغ شده است . ا ÙŠ بابا به كجا رفتيم وارد امورات آشپزي شديم. از كجا به ضايعات رسيديم. ولي منظور اصلي اين بود كه چرا استعفا دادن اينقدر سخت است . برويم بگذاريم ديگران بيايند اين آش شور را قابل خوردن كنند . ما هم مي توانيم برويم كاري ديگر را برپا كنيم Ùˆ سفره اي ديگر را بياندازيم . اين دور ØŒ دور منطقي Ùˆ مطلوبي است . هر كسي را بهر كاري ساختند .يكي پاس خوب مي دهد يكي Ú¯Ù„ مي زند يكي پروژه خوب تعريف مي كند يكي بر پايش مي كند Ùˆ يكي هم بهر برداري اش ! بعضي ها هم كه هميشه پشتيباني مي كنند كه نه پاس دادن بلدند Ùˆ نه Ú¯Ù„ زدن بهر حال نخود هر آشي هستند .Ùˆ باعث سرازير شدن ديگ به سطل ضايعات. Ú¯Ù„ به خودي!!

Leave a Reply