۳۷۲-ناهمزباني

وقتي مي نويسي (مار) يا مي نويسي (snake) وبه چند زبان ديگر وبعد يكي مي آيد و شكل مار را مي كشد و مي گويي مردم اينها كه من نوشته ام مار است و همه يكصدا مي گويند اينها خطوطي بي معني است  و آنچه او تصوير كرده است مار است و تو حيران مي ماني كه چه بگويي بهتر است كه سكوت كني!!!

One Response to “۳۷۲-ناهمزباني”

  1. همکار Says:

    دقیقا سکوت بهتر است! اما بعدا به این نتیجه می رسیم همزبانی کار ساده ای نیست و بخشی از آن وظیفه ماست و بخشی وظیفه دیگران.
    اگر حرف و ایده جدیدی داریم خیلی باید مراقب باشیم که نحوه ارائه آن و زبان تفهیم آن ممکن است مهمتر و البته سخت تر از خود آن ایده باشد.
    چه بسا کسان بسیاری ایده های دیگران را گفته اند ولی چون بیانی روشنتر داشته اند و پشتکار بیشتری در جا انداختن آن داشته اند ارائه آن ایده به اسم آنها تمام شده است.
    نمونه اش کار آقای لطفی زاده در مورد نظریه فازی است. لطفی زاده چیزی را که برتراند راسل، جان لوکاسیه ویچ، ماکس بلک و دیگران آنرا ابهام یا چند ارزشی نامیده بودند فازی (Fuzzy) نامید و با پشتکاری قابل ستایش آنرا مطرح کرد. امروزه نظریه فازی و کاربرد های عالی آن نتیجه کار لطفی زاده شناخته می شود.

Leave a Reply