۴۷۶- مقاومت در مقابل تغییر

انسان موجودی همیشه در حرکت Ùˆ پویا است . انسان موجودی است Ú©Ù‡ همیشه در حال دگرگونی Ùˆ تغییر است .بعضا تغییرات بسیار کند Ùˆ زیر پوستی انجام Ù…ÛŒ شود Ùˆ شاید خود انسان خیلی متوجه آن نمی شود . منتهی وقتی در یک بازه زمانی بر Ù…ÛŒ گردد Ùˆ به خودش نگاه Ù…ÛŒ کند Ù…ÛŒ بیند Ú©Ù‡ Ú†Ù‡ تغییراتی کرده است . در اموزه های دینی ما هم به این نکته اشاره شده است Ú©Ù‡ انسان ذره ذره از یک گناه Ú©ÙˆÚ†Ú© به گناهان کبیره میرسد . وجود نقاط کنترلی Ú©Ù‡ هر کس Ù…ÛŒ تواند برای خودش تعریف کند یک شاخص برای فهم این تغییرات است . برای خیلی ها آسودگی وجدان یک شاخص است . خوابیدن راحت! این تغییرات بهر حال مثبت یا منفی در ما انسانها بوجود Ù…ÛŒ اید . اشکال وقتی نمود پیدا Ù…ÛŒ کند Ú©Ù‡ ما در مقابل تغییرات مثبت مقاومت نشان Ù…ÛŒ دهیم .مشکل وقتی حادتر Ù…ÛŒ شود Ú©Ù‡ در مقابله با تغییرات مثبت خود را بدام تغییرات منفی Ù…ÛŒ اندازیم . چون یکنفر برای ما شده است نماد این تغییرات مثبت Ú©Ù‡ ما از او بدمان Ù…ÛŒ اید بهر دلیل! پس کلا با این ارزشهای مثبت به مقابله بر Ù…ÛŒ خیزیم Ùˆ چون دچار دو گانگی Ù…ÛŒ شویم به رفتارهای غیر منطقی دست Ù…ÛŒ زنیم . واقعیتها را کتمان Ù…ÛŒ کنیم .فحش Ù…ÛŒ دهیم Ú©Ù‡ نمادی از آدمهای بی منطق است . Ù…ÛŒ دانیم Ú©Ù‡ در طریق منفی هستیم . پلیدی در وجودمان ذره ذره قدرت گرفته است Ùˆ مثلا به کسی Ú©Ù‡ ضعفهای ما را نشانه گرفته است Ùˆ ما را به طریق درست Ù…ÛŒ خواند Ù…ÛŒ گوییم ” خفه شو”! نمی خواهیم بشنویم هیچ منطقی هم برای گفتگو نداریم . باید فرار کنیم . Ù…ÛŒ ترسیم Ú©Ù‡ ستونهای شخصیتی مان ویران شود .هر چقدر هم پای استدلالیمان Ùˆ منطقمان سست باشد رگهای گردنمان بیشتر بیرون Ù…ÛŒ زند Ùˆ صدایمان بلندترمی شود .میدانیم Ú©Ù‡ بر راه خطا هستیم .اگر به یک بدکاره بگویید فاح… در مقابل شما جبهه Ù…ÛŒ گیرد Ùˆ فریاد Ù…ÛŒ زند Ú©Ù‡ “خفه”.Ù…ÛŒ داند Ú©Ù‡ کیست ولی نمی خواهد بپذیرد چرا Ú©Ù‡ زشتی کارش را Ù…ÛŒ داند . Ù…ÛŒ خواهد کتمان واقعیت کند . Ù…ÛŒ خواهید به کسی بگویید Ú©Ù‡ رفتارش با اصول انسانی با اصول مدیریتی نمی خواند .با دلیل Ùˆ مدرک سخن Ù…ÛŒ گویید . Ú†Ù‡ Ù…ÛŒ کند؟ Ú©Ù„ مدیریت را زیر سوال Ù…ÛŒ برد . Ù…ÛŒ گوید مدیریت یک داستان Ùˆ شعر است . برایش از مصداقهای روشن Ùˆ واضح سخن Ù…ÛŒ گویی. همه را زیر سوال Ù…ÛŒ برد . یک فرد شاخص را Ú©Ù‡ با اصول مدیریتی صحیح به موفقیتهایی دست یافته است Ùˆ در کارش نمونه شده برایش مثال Ù…ÛŒ زنی . Ú©Ù„ آن موفقیتها را زیر سوال Ù…ÛŒ برد Ùˆ بی آنکه به شاخصی اشاره کند او را یک فرد ناموفق Ù…ÛŒ خواند Ùˆ تو میبینی Ú©Ù‡ او دارد فرار Ù…ÛŒ کند Ùˆ کسی را Ú©Ù‡ قصد فرار کرده است را نمی توان بر سر میز گفتگو نشاند . برای دیگری از سلامت یک فرد سخن Ù…ÛŒ گویی Ù…ÛŒ بینی الگوی او فرد دیگری است Ú©Ù‡ زرنگ ! است Ùˆ زرنگی , سلامت را در حاشیه قرار Ù…ÛŒ دهد . … ما در Ú©Ù„ فراری از تغییر هستیم . مخصوصا اگر این تغییر را در جهت خلاف منافع شخصی خود ببینیم . مخالف این هستیم Ú©Ù‡ هر از چند گاهی کسی ذهنمان را شخم بزند . Ù…ÛŒ دانیم Ú©Ù‡ با اینکار دانه هایی جدید فرصت رشد Ù…ÛŒ یابند ولی با ابزار شخم به مقابله برمی خیزیم.فرار از خود . فرار از تغییر. این موضوع هیچ ربطی هم به شخصیت بیرونی ما ندارد . این شخصیت بیرونی Ù…ÛŒ تواند یک طرفدار تغییر باشد یا مخالف تغییر . ولی آنچه رفتار ما را کنترل Ù…ÛŒ کند این شخصیت درونی ماست . چند روز پیش بحثی با دوستان داشتم برای انها مثال مردمان دو شهر را زدم Ú©Ù‡ در یکی خانواده ها یک ماشین سواری دارند Ùˆ آن هم بهترین در بازار است . اخرین مدل ماشین . با ان در شهر به خرید Ù…ÛŒ روند Ùˆ با همان به سرکار Ù…ÛŒ روند Ùˆ با همان به مسافرت . ولی در شهری دیگر خانواده ها دو ( یا چند ) ماشین دارند . یک ماشین مدل بالای گرانقیمت برای سفرها Ùˆ میهمانیهای خاص Ùˆ یک خودروی ارزان Ùˆ مدل پایین برای رفتن بسر کار Ùˆ گشتن در شهر . نمودی از دو شخصیتی بودن . هر دو مردمان هم Ù…ÛŒ گویند Ú©Ù‡ بهترین رفتار را دارند روراستی Ùˆ یکرو بودن برای یکی نقطه مثبت است Ùˆ با سیاست Ùˆ کیاست بودن برای دیگری . یکی آنچه دارد را نشان Ù…ÛŒ دهد Ùˆ یکی با انکه دارد ولی هر زمان Ù…ÛŒ پرسی اه Ùˆ ناله نداشتن سر Ù…ÛŒ دهد .مشکل ما اینگونه رفتارها است .

مانند صبا خیز و وزیدن دگر آموز
اندر دلک غنچه خزیدن دگر آموز
دامان گل و غنچه کشیدن دگر آموز
اندر دلک غنچه خزیدن دگر آموز
مویینه به بر کردی و بی ذوق تپیدی
آنگونه تپیدی که به جایی نرسیدی
در انجمن شوق تپیدن دگر آموز
کافر دل آواره بدو بند
بر خویش گشا و از غیر فرو بند
دیدن دگر آموز و ندیدن دگر آموز
دم چیست پیام است شنیدی، نشنیدی
در خاک یک جلوه عام است دیدی ، ندیدی
دیدن دگر آموز و شنیدن دگر آموز
جام جم و دارا سر راهی نفروشند
این کوه گران است به کاهی نفروشند
با خون دل خویش خریدن دگر آموز
ما چشم عقاب و دل شهباز نداریم
چون مرغ صبا لذت پرواز نداریم
ای مرغ صبا خیز و پریدن دگر آموز

۲۰ Responses to “۴۷۶- مقاومت در مقابل تغییر”

 1. لیلا Says:

  خوندن تجربیات شما خیلی برام جالب

 2. همكار Says:

  يكي از مسائل اساسي كه در مورد تغيير دادن ديگران فراموش مي كنيم اين است كه يادمان مي رود ديگران مثل ما نيستند كه با استدلال Ùˆ منطق نظرشان عوض شود. يادمان مي رود ما يكمي ادم هاي غير متعارفي هستيم كه يادگرفته ايم تا حد امكان كلاهمان را قاضي كنيم Ùˆ با عقلمان تصميم بگيريم نه با احساسات Ùˆ …
  براي تغيير دادن آدم هايي كه از راه منطق تغيير نمي كنند (تا آنجا كه مي دانم در همه دنيا تعدادشان بسيار بيشتر از منطقي هاست) بايد از راه هاي خودش وارد شد. تعدادي از اين راه ها در كتابهاي مديريت تغيير و تحول آمده است. از جمله انها مي توان به ترغيب جمعي و ذهنيت سازي اوليه براي تغيير اشاره كرد. در اين روش با مشاركت دادن افراد مورد نظر در فرايند هاي تغيير، موانع رواني آنها را تا حد امكان بر مي داريم. نگين اينا تو كتابهاي مديريته ! (مثل مثال خودتون) در عمل تستشون كردم جواب ميده.

 3. احسان مسیبی Says:

  ما ها خیلی چیزها را با اینکه میدانیم درست نیست را دوست میداریم و
  و باز هم انجام میدهیم
  چون “درون مریضمان” طلب میکند

 4. Angelo Says:

  hester@gleefully.naps” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 5. seth Says:

  gassed@fostered.sea” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 6. nick Says:

  gratitude@commuting.outright” rel=”nofollow”>.…

  good info!…

 7. Vernon Says:

  comtemporary@clearance.cowboys” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 8. ernest Says:

  pyorrhea@obscurities.refined” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

 9. Herbert Says:

  vocalization@evident.keys” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 10. Terrence Says:

  palpable@stan.corpulence” rel=”nofollow”>.…

  good….

 11. johnnie Says:

  arrival@revolutionists.deposed” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 12. jeremy Says:

  mesa@unofficially.fetish” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 13. Ben Says:

  pirate@occupants.drinking” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 14. Tracy Says:

  vigor@hetman.statuette” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 15. Carlos Says:

  tjawn@tractor.cushions” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 16. Jay Says:

  devol@colonized.chenoweth” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 17. Elmer Says:

  centrally@embassy.oilers” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 18. peter Says:

  western@lantern.prime” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 19. eric Says:

  carryover@thinned.residences” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 20. roy Says:

  coachmen@sugared.overflowing” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

Leave a Reply