۳۷۳- ماه غريبستان ،علي

ماه پرهيز،ماه تجديد بيعت ، ماه قرآن، ماه شبهاي قدر ، ماه محبت، ماه ضربت و پرواز عدالت،ماه ياد خاطره هاي تلخ فريادهاي در چاه و ناله هاي شبانه. و خاطره ها را با قطره اشكي همراه كردن كه فقط به يادمان مي آورد كه چيزي گم كرده ايم و بايد بدنبالش بگرديم . حس كنيم اويي را كه نيست ،حس كنيم رفتاري را كه نيست ، به ياد آوريم حاكمي را غم نان مردم داشت و ناشناس توزيع محبت و عشق مي كرد .در ترازويش كفه سياست و ديانت در يك سطح بود و درد هايش را فقط با خود فرياد مي كرد و خدايش. ماه غريبستان ،علي.

One Response to “۳۷۳- ماه غريبستان ،علي”

  1. جعفر زنگنه Says:

    ضمن قبولي طاعات وعبادات
    پيامبران به معني واقعي كلمه سياست وديانت را در خود جمع داشتند واين رمز ماندگاري پيامبران است وعلي در مكتب پيامبر بزرگ درس خوانده است . علي در دامان پيامبر بزرگ شده وحضور جبرئيل امين را در خانه پيامبر حس كرده است . از خداوند بزرگ مسئلت داريم كه در اين شبهاي قدر مارا ذره اي به منش وبينش حضرت علي نزديك نمايد ( باكريمان كارها دشوار نيست)

Leave a Reply