۳۷۴-شهادت اسوه عدالت تسليت باد

زنهار خوشي بسيار Ùˆ فرو رفتن در نعمت تو را از بازرسي Ùˆ رسيدگي به حال Ùˆ وسع طبقه پايين مردم منصرف نسازد . …به كارهاي آن افرادي كه ديده ها آنان را خوار بنگرند ØŒ Ùˆ مردمشان كوچك مي پندارند ØŒ Ùˆ دستشان به تو نمي رسد رسيدگي نما. …من از رسول خداي-صلي الله عليه Ùˆ آله Ùˆ سلم- بارها شنيدم كه مي فرمود: ملتي كه در آن حق ضعيف را به آساني Ùˆ بدون ترس Ùˆ نگراني Ùˆ بي لكنت زبان از قوي نستانند ØŒ هرگز پاك Ùˆ پيراسته نمي گردد.
بخشي از نامه علي(ع) به مالك اشتر نامه ۵۳ نهج البلاغه6976w_ghadr85_42.jpg
 
 

Leave a Reply