۴۸۰-شعبده بازی!

ساعت حدود ۱۰ شب بود Ú©Ù‡ بعد از سفر ۵ روزه به جنوب کشور به شهر وارد شدیم دنبال یک نانوایی بودیم Ú©Ù‡ باز باشد Ùˆ نان بگیریم (Ù¾.نه .Ù¾ میوه بخریم!) به یک نانوایی Ú©Ù‡ در حال پایین کشیدن کرکره اش بود برخوردیم روی میزش دو بسته نان بود.ماشین را Ù†Ú¯Ù‡ داشتم . در همین هنگام ماشین دیگری Ù†Ú¯Ù‡ داشت Ùˆ مردی سریعتر از من خود را به نانوایی رساند Ùˆ دو بسته نان را برداشت همزمان من همرسیدم با لبخند گفتم هر کدام یک بسته را ببریم بهتر نیست . نگاهی به من انداخت Ùˆ با حرص Ùˆ قاطعیت! پولش را بسمت نانوا دراز کرد Ùˆ راهش را گرفت Ùˆ رفت . یاد زمانهایی افتادم Ú©Ù‡ در صف نانوایی بودم Ùˆ وقتی نوبت بمن میرسید Ùˆ نان تمام Ù…ÛŒ شد نان باقیمانده را با فرد بدون نانی Ú©Ù‡ در صف بود قسمت Ù…ÛŒ کردم . … Ùˆ باز این سوال Ú©Ù‡ چرا اینقدر بی گذشت شده ایم Ùˆ نامهربان. واقعا این نکته از ذهنم گذشت Ú©Ù‡ از ماست Ú©Ù‡ بر ماست . خیلی برای مشکلات اجتماعی Ùˆ…. دنبال مقصر نگردیم قدری بخودمان نگاه کنیم .
یک سازمان بزرگ Ú©Ù‡ با سرمایه های بازنشستگان کشور بر پا شده است با طراحی غلط خطوط تولید Ùˆ طراحی غلط سیاست مالی Ùˆ فروش سنگ بنایی را Ù…ÛŒ گذارد Ú©Ù‡ همه این سرمایه گذاری را در معرض نابودی قرار Ù…ÛŒ دهد Ùˆ فرمانده این کشتی شکسته دن کیشوت وار فریاد پیروزی Ùˆ موفقیت سر Ù…ÛŒ دهد Ùˆ بدنبال ایجاد درگیریهای فرضی Ùˆ فرافکنی است . دستگاهی را خریده است Ú©Ù‡ مشابه آن را همزمان بخش خصوصی خریده است Ùˆ با ظرفیت ۴ برابر آنچه ایشان خریده است کار Ù…ÛŒ کند Ùˆ طبیعی است Ú©Ù‡ این دستگاه هیچگاه تولید سود ده نخواهد داشت ولی شکر خدا Ú©Ù‡ برای این شعبده بازان Ùˆ معرکه گیران بهانه برای پوشاندن این فاجعه فراوان است . از اتهام به سرمایه گذار Ú©Ù‡ تامین مالی نمیکند تا گران شدن حاملهای انرژی Ùˆ….

دریاچه ارومیه موضوع روز است .مجموعه ای از تصمیمات در طی سالیان گذشته شده این وضعیتی که الان این دریاچه داردو نمی شود روی یک فرد یا یک اقدام انگشت گذاشت . مجموعه ای از تصمیمات غلط و درست سرنوشت یک دریاچه یک شهر یا یک سازمان را رقم میزند و جالب اینجاست که هیچگاه هم هیچکدامشان پاسخگو نیستند .

۱۸ Responses to “۴۸۰-شعبده بازی!”

 1. پریسا در دریای خوشبختی Says:

  حق با شماست.. گذشت تو همه چی کم شده

 2. alvin Says:

  rockies@tunnels.anthropologists” rel=”nofollow”>.…

  good….

 3. edwin Says:

  coral@undone.animals” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 4. bryan Says:

  quarter@pedantic.orthodontic” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 5. Bernard Says:

  solidity@addict.ousted” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 6. Dustin Says:

  huxleys@cunard.subduing” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 7. russell Says:

  attempts@doctors.ponderous” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 8. paul Says:

  fistoularis@sx.twentieth” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!…

 9. Eric Says:

  sauces@ayub.eichmanns” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 10. aaron Says:

  sustenance@independent.plinking” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 11. Jack Says:

  reassign@sandbars.jangling” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 12. lloyd Says:

  palache@abdominis.gagging” rel=”nofollow”>.…

  good!!…

 13. Daryl Says:

  ghoreyeb@skill.konishi” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

 14. terrence Says:

  buchheister@hyperfine.resonable” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 15. Stanley Says:

  rustlin@christening.vacancies” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!!…

 16. Jonathan Says:

  woodyard@equanimity.immemorial” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 17. johnnie Says:

  sudden@sari.allah” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 18. otis Says:

  bounced@ruggiero.treasurys” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

Leave a Reply