۳۷۵-خبر موثق

يكي به شما با نيت دوستي بگويد كه يكنفر مي خواهد تا پايان هفته به شما آسيب جسمي برساند مي گوييد Ú†Ù‡ كسي است؟ مي گويد فردي با دو چشم Ùˆ دو گوش Ùˆ…. !!! بنظر شما اين فرد دوست شماست كه خبري را ناقص مي دهد ØŸ

                                             ssss.bmp 

Leave a Reply