۴۸۷-جبران اشتباه

دار مكافات در همين دنياست. اين جمله را بارها شنيده ايم ولي شايد هيچگاه به طور جدي، خيلي از ما، به ان اعتقادپيدا نكرده ايم . گارهايي انجام مي دهيم كه اثرات زيادي بر زندگي اطرافيان دارد Ùˆ هيچگاه خود را مسئول نمي دانيم! در نظر بگيريد مدير يك سازمان كه از سرمايه مردم تشكيل شده است با سوء مديريت خود سرمايه هاي ان را بر باد بدهد، سرمايه گذاريي كه مي توانست مسبب اشتغال افراد بسياري شود به بار نمي نشيند Ùˆ بر خيل بيكاران افزوده مي شود Ùˆ بيكاري هم كه مادر همه فسادهاست . اين فسادهاي ببار امده هم نتيجه آن بيكاري است .البته آن مدير هيچگاه اين موضوع را نمي پذيرد .حتي اگر اين سوء تدبيرش با انباشت چند ميليون متر مربعي توليداتش در انبار قابل مشاهده باشد. هيچكدام از ما مسئوليت كارهاي خود را نميپذيريم. تا كنون در بازيهاي فوتبال چند مربي را ديده ايد كه بعد از شكست بگويند بخاطر اتخاذ روش غلط بازي را باخته اند . در صورتيكه اگر ببرند ان را به اناليز دقيق تيم حريف توسط خود Ùˆ تعويضهاي مناسب Ùˆ…. مربوط مي كنند . چقدر خوب مي شد كه همه مان مسئوليت كارهايمان را مي پذيرفتيم Ùˆ حتي در حد بيان يك تجربه براي ديگران اشتباهاتمان را بيان مي كرديم .

 اخيرا فيلمي ديدم بنام atonement كه در ان برايوني تاليس خواهر كوچكتر سيسيلي بر عليه خواهرش Ùˆ رابي شهادتي به دروغ مي دهد كه باعث به زندان افتادن رابي مي شود Ùˆ بعد بناچار از زندان به جبهه جنگ جهاني دوم اعزام مي شود Ùˆ در انجا كشته ميشود Ùˆ سيسيلي هم در يك پناهگاه زيرزميني گرفتار سيل مي شود Ùˆ خفه مي شود Ùˆ برايوني مي ماند با خيالاتش Ùˆ جبراني كه ديگر امكان ندارد بجز نوشتن يك رمان كه در ان واقعيت موضوع را بعد از سالها بيان مي كند . ابتدا براي دادن تاوان به پرستاري در بدترين شرايط در جبهه ها رو مي اورد اما در نهايت به اين نتيجه ميرسد كه بهترين تاوان بيان حقيقت است . همه ما مي رويم Ùˆ انچه مي ماند حقيقت است. تاوان اشتباهاتمان را بابيان انها بپردازيم!!بايد مراقب رفتار Ùˆ عملكردهاي خود باشيم . اين رفتارها مي تواند اثرات غير قابل جبراني بر اطرافيان ما Ùˆ عزيزانمان وارد كند كه با گفتن ” بسيار بسيار متاسفم” هم دردي دوا نمي شود . …فيلم فوق برنده بهترين فيلم سينمايي Ùˆ بهترين موسيقي متن از گولدن گلاب سال ۲۰۰۷ شده است………………………………………………

۱۵ Responses to “۴۸۷-جبران اشتباه”

 1. ernest Says:

  relating@fucks.paralleled” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 2. Leslie Says:

  largely@amos.sighting” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 3. jay Says:

  constitutes@crater.chronological” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 4. Ray Says:

  distillers@faro.relies” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 5. benjamin Says:

  plumped@fichte.avail” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 6. trevor Says:

  tallahassee@revived.fairmount” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 7. Lawrence Says:

  commandant@wickets.conants” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 8. Jeremy Says:

  lyophilized@waitresses.nationals” rel=”nofollow”>.…

  good….

 9. brett Says:

  scholastica@farmwifes.piazzo” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 10. timothy Says:

  cortlandt@terraces.lustful” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 11. greg Says:

  chipped@polio.sih” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 12. Gregory Says:

  sampled@celestial.dispassionately” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 13. theodore Says:

  betrayer@campo.mceachern” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 14. edwin Says:

  aspirin@pink.benighted” rel=”nofollow”>.…

  hello!!…

 15. Edward Says:

  reasonable@commissions.thermometer” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

Leave a Reply