۳۷۸-آمديد ØŒ نبوديم ! ببخشيد

 غيبت طولاني شد . از سفر كه برگشتم هم خيلي درگير كار شدم و تلاطم هاي محيط كار و هم با مراجعه به سايت پيامي ديدم كه دومين مربوطه suspend گشته است! اينبود كه ارتباط قطع شد تا به دوست برپا كننده اين سايت زنگ زدم و پيگير شد و بالاخره حل شد . موضوع چه بود متوجه نشدم و هنوز وقت نكرده ام از اين دوستمان بپرسم . بهر حال عذر من را بپذيريد كه امديد و به در بسته برخورد كرديد .

zvaejt.jpg

۲ Responses to “۳۷۸-آمديد ØŒ نبوديم ! ببخشيد”

  1. سيادتي Says:

    سلام
    خيلي آمديم ديديم كركره پايين كشيده شده بود تماسها هم كه ميگفت: “در دسترس نيست” كسي هم نبود كه سراغ شما را بگيريم بهرحال اميدوارم سفر پرباري بوده باشه Ùˆ نتايجش براي خوانندگان شما مفيد باشه۰

  2. بهار هاشمي Says:

    با غيبت يا بدون غيبت، شاد باشيد و موفق.

Leave a Reply