۳۸۰-فرهنگ گفتاري

                                                                   ledialogue.jpg
اينكه در كجا سخن مي گوييم از اين جهت مهم است كه در هر جا لحن كلام ما Ùˆ كلمات مورد استفاده ما بايد متناسب با وضعيت محيط باشد. شما وقتي در اتاقي ساكت Ùˆ پشت ميزتان نشسته ايد با همكارتان آرام صحبت مي كنيد . مي گوييد آقاي مهندس فلاني آيا چاي ميل داريد ØŸ Ùˆ ايشان هم مسلما جواب ميدهد : بله ممنون از لطف شما. حالا همين مكالمه را اگر بخواهيد در محيط كارگاه انجام بدهيد كه سر Ùˆ صدا هست Ùˆ در عجله رسيدن به مسائل Ùˆ مشكلات كار هستيد مي گوييد : مهندس چاي مي خوري؟ Ùˆ او هم جوابي كوتاه متناسب مانند: بله لطفا مي دهد . اگر در كارگاه سر پا Ùˆ در حال گفتگو Ùˆ جر Ùˆ بحث با ديگر همكارا Ù† باشيد Ùˆ اين همكارتان را مي بينيد از راه دور با دستتان كه شكل ليوانش كرده ايد Ùˆ بطرف دهانتان مي بريد داد ميزنيد مهندس مي خوري؟ Ùˆ او هم با فرياد Ùˆ با كمك از دست براي تاييد فرياد مي زند : آره. … در هيچكدام از اين حالتها بي احترامي نكرده ايد . متناسب با محيط صحبت كرده ايد . حالا اگر كسي با اين طريق گفتگو آشنا نباشد مسلما حس خواهد كرد كه كاري نامتعارف شده است . مثلا اگر كسي كه بيشتر در محيطهاي دانشگاهي بوده است به اين سالنهاي توليد بيايد Ùˆ با او اينگونه صحبت شود فكر مي كند به او بي احترامي شده است . براي قضاوت در مورد رفتارها Ùˆ گفتگوها بايد شرايط محيطي را نيز در نظر گرفت .  

 

One Response to “۳۸۰-فرهنگ گفتاري”

  1. همكار Says:

    هر محیطی قواعد بازی خودش رو داره. اگه کسی بخواد تو زمین فوتبال، والیبال بازی کنه و توپ رو با دستش بزنه داور خطا میگیره.
    البته باید حواسمون باشه، یکی از قواعد اصلی بازی برخورد های اجتماعی، شناخت وضع طرف مقابل Ùˆ ملاحظه تازه وارد ها به میدان بازی است….

Leave a Reply