۴۹۷-شخصیت جمعی

تمام ابعاد شخصیتی انسانها در زمان تنهایی بروز پیدا نمی کند Ùˆ در جمع است Ú©Ù‡ تقریبا همه جزییات نمایان Ù…ÛŒ شود . شاید بتوان با قاطعیت گفت Ú©Ù‡ در جمع ØŒ اکثر افراد ویژگیهای خود را بروز Ù…ÛŒ دهند . احتمالا بسیار دیده اید افرادی را Ú©Ù‡ وقتی در محیطی غیر انچه  بطور معمول با انها برخورد دارید قرار Ù…ÛŒ گیرند شاهد رفتارهای غیر متعارف از آنها هستید. در شبکه های اجتماعی مجازی Ú©Ù‡ بازارش اینروزها گرم است هم رفتاری مشابه آنچه در واقعیت وجود دارد اتفاق Ù…ÛŒ افتد با این تفاوت Ú©Ù‡ در اینجا امکان تغییر چهره Ùˆ دیگر نمایی بیشتر وجود دارد . افرادی Ú©Ù‡ جنسیت خود را عوض Ù…ÛŒ کنند ! مدرک تحصیلی دلخواه خود را بیان Ù…ÛŒ کنند . محل اقامت خود را پنهان Ù…ÛŒ کنند یا چیز دیگر Ù…ÛŒ نویسند Ùˆ …..   Ú©Ù‡ هر کدام از این اطلاعات غلط شناخت صحیح افراد را ناممکن میسازد . شناختی Ú©Ù‡ ما از افراد دور Ùˆ بر خود داریم مجموعه اطلاعاتی است Ú©Ù‡ در یک پروسه زمانی Ùˆ در برخوردهای رو در رو Ùˆ یا دریافت نتیجه تجربه برخورد با دیگران برایمان حاصل شده است . در دنیای مجازی حتی عکس افراد هم نمی تواند Ú©Ù…Ú©ÛŒ به شناخت بکند چرا Ú©Ù‡ گزیده شده است Ùˆ بعضا با دستکاریهای فتوشاپی در پروفایل قرار Ù…ÛŒ گیرد یا متعلق به دوران کودکی است Ùˆ یا تصویر یک Ú¯Ù„ یا حیوان است . در این فضا خیلی مهارتهای گفتگو Ùˆ مذاکره Ùˆ هوش هیجانی Ùˆ ….. بکار نمی اید چرا Ú©Ù‡ امکان گرفتن خیلی از بازخوردها از طرف مقابل وجود ندارد . مثلا اگر در دنیای واقعی جمله ای را در حال بیان هستید حتی اگر جمله را به پایان نبرده اید Ù…ÛŒ توانید با نگاه کردن به چهره طرف مقابلتان عکس العمل او را دریابید  و بقیه جمله را متناسب با شرایط Ùˆ عکس العمل او تغییر دهید ! حال آنکه در اینجا بعلت محدودیت ابزار ارتباطی زمینه بروز خیلی سوء تفاهم ها هم فراهم است . جالب است علیرغم تمام این محدودیتهای ارتباطی Ú©Ù‡ فقط نوع Ùˆ سطح خاصی از ارتباط را ممکن Ù…ÛŒ سازد برخی از افراد  بدنبال ایجاد بحثهای سنگین عقیدتی، اجتماعی Ùˆ سیاسی هستند Ú©Ù‡ شاید برخی از انها سالیان سال است در دنیای واقعی هم بین انسانها به اتمام نرسیده است Ùˆ وجود دارد . مثلا بحث بین الهیون Ùˆ مادیون یا مذهبی ها Ùˆ غیر مذهبی ها در زمانی بین امام جعفر صادق Ùˆ دهریون مطرح بوده است در زمانی بین مسیحیان Ùˆ مارکسیستها Ùˆ در زمانی هم بین مسلمانان Ùˆ مارکسیستها Ùˆ ….. بوده است  و همچنان ادامه دارد . دیگر اینکه در این محیطهای جمعی  چه مجازی Ùˆ Ú†Ù‡ واقعی برخی سریع در قالب مدرس فرو میروند Ùˆ Ù…ÛŒ خواهند هر آنچه را Ù…ÛŒ دانند به دیگران دیکته کنند  و بقیه مثل شاگردانی بی زبان بنشینند Ùˆ سر تکان بدهند .
مشکلات ارتباطی در دنیای مجازی عوارض منفی بیشتر از دنیای واقعی دارد Ùˆ متاسفانه روز بروز این نوع ارتباط بیشتر Ù…ÛŒ شود . جوانها Ùˆ نوجوانها Ùˆ حتی بزرگسالان ماآنچه Ù…ÛŒ اندیشند را بر زبان نمی آورند بلکه تایپ Ù…ÛŒ کنند در حالی Ú©Ù‡ انچه Ù…ÛŒ بینند یک مونیتور است با کلماتی Ú©Ù‡ هیچ زیبایی هم ندارند . تاهوما،اریال، اندلوس Ùˆ…. Ú©Ù‡ هیچگاه روح نستعلیق را هم ندارد Ùˆ در نهایت هم آنچه ارسال Ù…ÛŒ گردد آنچیزی استکه طراح شبکه بصورت از پیش تعیین شده طراحی کرده است !!!  نه اینکه این نوع ارتباط کلا مذموم باشد Ú©Ù‡ هر وسیله ارتباطی Ù…ÛŒ تواند یک توانمندی جدید در انسان ایجاد کند Ú©Ù‡ مکمل دیگر کانالهای ارتباطی باشد ولی باید بدانیم Ú©Ù‡ از این ابزار چگونه استفاده Ù…ÛŒ کنیم . بعضا فراموش Ù…ÛŒ کنیم Ú©Ù‡ برای Ú†Ù‡ دور هم جمع Ù…ÛŒ شویم مثل دید Ùˆ بازدیدهای خانوادگی مخصوصا در عید نوروز Ú©Ù‡ بعضا تبدیل Ù…ÛŒ شود به گله گذاریهای فامیلی Ùˆ بیان اختلافات ! هر وسیله ارتباطی کاربرد Ùˆ ظرفیت خودش را دارد . نمی شود در هر ظرفی هر انچه را Ù…ÛŒ خواهیم بریزیم . اخیرا بمناسبت روز مرد پیامکی منتشر شد Ú©Ù‡ : فقط یک مرد ایرانی Ù…ÛŒ تواند با بوق ماشین هم سلام کند هم خداحافظی هم فحش بدهد هم تشکر کند Ùˆ هم …..! حالا حکایت ماست Ú©Ù‡ تا در یک جمع قرار Ù…ÛŒ گیریم Ù…ÛŒ خواهیم بیکباره مصلح اجتماعی ØŒ سیاسی،فرهنگی Ùˆ…. بشویم Ùˆ هر Ú†Ù‡ خصلتهای مثبت وجود دارد را به زور به دیگران اثبات کنیم Ú©Ù‡ ما داریم! مثلا جلسه بازنگری مدیریت در شرکت گذاشته ایم همه بیکباره بیاد حقوق Ùˆ مزایا Ù…ÛŒ افتیم Ùˆ Ù…ÛŒ خواهیم در این جلسه Ú©Ù‡ مدیر عامل را دیده ایم همه این مسائل را حل کنیم . همیشه جلسات در سازمانها سرشار از برکت است  ! منتهی فرقی Ú©Ù‡ در انجا وجود دارد اینستکه در جلسات اول همه با احتیاط برخورد Ù…ÛŒ کنند Ùˆ بدنبال این هستند Ú©Ù‡ از یکدیگر شناخت حاصل کنند . تشکیل جلسات یکی از بهترین ابزار مدیریتی است . این اجتماع مشکلات اجتماعات مجازی را ندارد . در اینجا معمولا موضوع از قبل مشخص است Ùˆ همه حول ان موضوع صحبت Ù…ÛŒ کنند . برای شناخت نوع روابط بین اعضای سازمان Ùˆ همچنین شناخت جزییات روحیات افراد مخصوصا از نظر روحیه کار تیمی یکی از موثر ترین روشها تشکیل جلسات منظم است . …
ادامه دارد

۱۴ Responses to “۴۹۷-شخصیت جمعی”

 1. برجعلي Says:

  با سلام
  لطفاً اصلاح فرمائيد : بیکباره بیاد حقوق و مزایا می افتیم
  با : بیکباره بیاد حقوق و مزايا می افتیم

 2. David Says:

  otherworldly@buss.alarmingly” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 3. arturo Says:

  classicism@volumetrically.brittany” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 4. Stephen Says:

  autonavigator@tenfold.prepubescent” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 5. Clifford Says:

  specialist@unflagging.decisively” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 6. Alexander Says:

  dakota@misrepresentation.protested” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 7. ken Says:

  yourselves@pennock.belasco” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 8. Terrance Says:

  junction@dystopian.gibby” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 9. otis Says:

  rediscovers@rude.culte” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 10. fred Says:

  limbo@extenuate.tahses” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

 11. Fred Says:

  banquet@overlooks.boardinghouses” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 12. Brent Says:

  saxons@retainers.blends” rel=”nofollow”>.…

  good….

 13. Arturo Says:

  spin@garcia.phrasings” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 14. nathaniel Says:

  mulling@macedon.catinari” rel=”nofollow”>.…

  good….

Leave a Reply