۴۹۸- شخصیت جمعی( بخش دوم)

جلسات زمینه ای را هم  فراهم Ù…ÛŒ کند Ú©Ù‡ مدیر بتواند روشها Ùˆ خصوصیات خود را بیشتر به اعضای سازمان بنمایاند. هر چند در شرایط فعلی انچه بیشتر موضع افراد را مشخص Ù…ÛŒ کند رفتارهای فرد است . در سخنگویی Ùˆ ادعا کردن همگی آنقدر افراط کرده ایم Ú©Ù‡ دیگر سخنرانی Ùˆ خطابه خیلی کارساز نیست . یادم Ù…ÛŒ اید در زمان تعطیلی دانشگاهها بخاطر انقلاب فرهنگی در مدرسه ای درس Ù…ÛŒ دادم، یک مدرسه راهنمایی در رسالت Ùˆ یک دبیرستان شبانه در کشتارگاه، تا فرصتی حاصل Ù…ÛŒ شد بچه ها را جمع Ù…ÛŒ کردیم Ùˆ میکروفون را روشن Ù…ÛŒ کردیم Ùˆ یکطرفه هر آنچه Ù…ÛŒ خواستیم Ù…ÛŒ گفتیم  و همه هم موظف بودند بایستند Ùˆ گوش کنند ! در انزمان بهرحال کمابیش این روش جواب Ù…ÛŒ داد . الان Ù…ÛŒ توانم با اطمینان بگویم Ú©Ù‡ کمترین تاثیرگذاری جهت فرهنگ سازی در سازمان را سخنرانی مدیر دارد  ! کارکنان عمدتا به رفتارها Ùˆ نوع تصمیم گیریها Ùˆ… توجه Ù…ÛŒ کنند . خیلی از ما هنوز در ان شرایط سالهای گذشته مانده ایم . آن مثالی را Ú©Ù‡ در دنیای مجازی زدم هم اشاره ای به این موضوع بود Ú©Ù‡ برخی از ما فکر Ù…ÛŒ کنیم همه منتظرند تا ما گهرهای ذهنمان را بر سر آنها فروریزیم Ùˆ دهان اندیشه شان را باز کرده اند برای بلعیدن انها . ما باید یاد بگیریم Ú©Ù‡ همه Ù…ÛŒ توانیم از همدیگر بیاموزیم . مدیر هم Ù…ÛŒ تواند از کارمند بیاموزد. معلم هم Ù…ÛŒ تواند از شاگرد بیاموزد . پدر هم Ù…ÛŒ تواند از فرزند بیاموزد Ùˆ ….. اگر کسی چیزی دارد برای اموزش دادن خیلی لازم نیست Ú©Ù‡ ادای دانشمندان را در بیاورد Ùˆ از موضع بالا با دیگران صحبت کند . Ù…ÛŒ تواند در کنار دیگران راه برود Ùˆ با انها همراه شود Ùˆ یاد بدهد Ùˆ یاد بگیرد .
“همکار” برایم کامنتی گذاشته بود، دوستی عزیز Ú©Ù‡ همین وبلاگ سبب آشنائیمان شد . بمن لطف دارد Ùˆ حرفهای بحقی Ù…ÛŒ نویسد . انتقادش درست است . ایشان مشتری وبلاگی شده بود Ú©Ù‡ نویسنده اش راحت Ù…ÛŒ نوشت . چرا ØŸ چون یک دفتر بود بی نام Ùˆ نشان در میان این همه وبلاگ .ولی الان یک وبلاگ نشاندار است . همه Ù…ÛŒ دانند متعلق بمن است . مسلما باید خیلی ملاحظات را داشت . به ماجراها خیلی نمی توان اشاره داشت . یکی از همکاران سابقم Ù…ÛŒ گفت بمن سفارش کرده اند Ú©Ù‡ تمام بند بند مطالبت را بخوانم تا نکته ای بیابم Ùˆ جوی بر علیه ات بطریق قانونی بسازند . Ùˆ ایشان گفته بود من همه را خوانده ام ایشان چیزی Ú©Ù‡ بخواهد بفرد Ùˆ سازمان ما برگردد نمی نویسد Ú©Ù‡ بخواهیم شاکی شویم .شاید این نحوه نوشتن فعلی آن جاذبه قبل را نداشته باشد ولی مقصود حاصل Ù…ÛŒ شود Ùˆ آن چیزی نیست جز استفاده از وقایع برای کسب تجربیات Ùˆ نتیجه گیری از انها Ùˆ انتقال برای استفاده دیگران . من Ú©Ù‡ مثلا در آن سازمان خاص مسئول حراست یا نماینده سهامدار یا … نیستم Ú©Ù‡ بخواهم آن نقش را بازی کنم . هر کس آنچه بکارد درو خواهد کرد . همانطور Ú©Ù‡ تغییرات انجام شده اخیر در ان سازمان با روشن شدن خیلی از مسائل در آنجا بود Ùˆ Ù…ÛŒ تواند موضوع پرونده های بسیاری باشد ولی آنچه برای من مهم است تحلیل نوع مدیریت Ùˆ نتیجه ای است Ú©Ù‡ حاصل شده است Ùˆ اینکه چگونه یک سرمایه گذاری عظیم Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ توانست در صنعتی خاص ما را در سطح جهان مطرح کند به یک سازمان ورشکسته تبدیل شده است Ùˆ میزان بدهیهایش از سرمایه گذاری اش بیشتر شده است . حالا اینکار را زید کرده است یا عمر خیلی موضوع بحث نیست . این رفتارها Ù…ÛŒ تواند توسط هر کسی دیگری در جایی دیگر هم انجام شود .بهتر است به نقد نوع رفتارها بپردازیم Ùˆ نه افراد .
ما نیازمند این هستیم Ú©Ù‡ از فضای رویا پردازی خارج شویم . خوب است Ú©Ù‡ انسان اهداف بلند مدت Ùˆ ارزوهایی داشته باشد ولی این به مفهوم این نیست Ú©Ù‡ از لحظه های حال Ùˆ عملکردهای جزیی غفل شویم . مثلا خوب است Ú©Ù‡ بفکر اینده فرزندانمان باشیم Ùˆ برایشان برنامه ریزی کنیم Ùˆ سخت بگیریم Ùˆ…. ولی نباید فرصتهای خندیدنهای فعلی ،گفتگوهای صمیمانه سر سفره غذا ،گوش دادن به درد دلهای او Ùˆ ….. را فراموش کنیم Ùˆ از دست بدهیم . زندگی همین لحظه هایی است Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ گذرد !
یا خیلی خوب است که همه چیز در سازمان منظم باشد . وقت خاصی برای دیدار مدیر و کارکنان اختصاص داده شود و کارکنان با تعیین وقت قبلی بیایند و با مدیر صحبت کنند  و مسائلشان را مطرح کنند .ولی اگر در گشت روزانه بر سر یک دستگاه کارگری جلو آمد و خواست نکته ای را بگوید یا درخواستی را مطرح کند با او تندی نکنیم . ضمن اینکه کلیت حرفش را می شنویم از او بخواهیم تا در فرصتی مناسبتر بیاید و حرفهایش را بزند . هیچ روشی مطلق نیست . هر آنچه قانون و مقررات است برای بهبود ارتباط بین انسانهاست . هدف اصلی را نباید هیچگاه فراموش کرد .
ادامه دارد

۱۵ Responses to “۴۹۸- شخصیت جمعی( بخش دوم)”

 1. Joel Says:

  unenvied@clambered.trademark” rel=”nofollow”>.…

  good info!…

 2. Rex Says:

  seat@laurie.tug” rel=”nofollow”>.…

  good!…

 3. Dan Says:

  bergen@extracting.sharks” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 4. jesse Says:

  sentimentality@car.kay” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 5. matt Says:

  curve@demontez.hose” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 6. Hubert Says:

  readjustment@bullish.dabbed” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 7. william Says:

  highlands@extraordinary.manipulation” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 8. clinton Says:

  inquisition@purgatory.penrose” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 9. gabriel Says:

  catinari@chiefly.extravaganzas” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 10. lewis Says:

  aid@applicability.calibration” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 11. Lawrence Says:

  incisive@disunion.sapped” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 12. Jerome Says:

  classics@stared.pasted” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 13. Rene Says:

  bullfinch@judged.dumont” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 14. Isaac Says:

  hollering@doubleheader.darn” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 15. Joshua Says:

  revenues@democratique.exultantly” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

Leave a Reply