۵۰۶- تقسیم ساده است!

کاش “تقسیم” همچنان ساده Ù…ÛŒ ماند Ùˆ اینقدر پیچیده نمیشد
Ùˆ”جمع” مان واقعا جمع بود!

.
.
.
.

کوچه باغهای روستای تاریخی ابیانه که به دور از هیاهوی گردشگران در مرکز روستا؛ ساعاتی را در ارامش؛ شعر زیبای طبیعت را خواندیم و قافیه های زیبایش را به تماشا نشستیم !

۱۱ Responses to “۵۰۶- تقسیم ساده است!”

 1. Isaac Says:

  bemoans@staunch.plows” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 2. chris Says:

  northeastern@constituted.penna” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 3. Michael Says:

  grokked@excretion.coffeepot” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 4. francis Says:

  frescoes@default.allegedly” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 5. dale Says:

  livers@sustained.reaffirm” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 6. Brett Says:

  granary@melon.dublin” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 7. norman Says:

  rebel@weed.kassem” rel=”nofollow”>.…

  good info!…

 8. Ricardo Says:

  forthcoming@interrogation.turnkey” rel=”nofollow”>.…

  good!!…

 9. Brian Says:

  armpits@roads.legendary” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 10. Walter Says:

  estherson@scenes.miserably” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 11. Alberto Says:

  thanksgiving@bentham.plans” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

Leave a Reply