۵۱۰- فرهنگ سازی با رایگان سازی

پدیده سینمای رایگان یک پدیده جدید بود . نفس این اعلام بسیار خوب Ùˆ پسندیده بود تا بهانه ای باشد برای آشتی مردم با سینما Ú©Ù‡ عوامل بسیاری دارد Ùˆ عدم تناسب قیمت بلیط با خدمات ارایه شده شاید یکی از انها باشد. پیش بینی نمی شد Ú©Ù‡ چنین ازدحامی شود . چنان امدند Ú©Ù‡ انگار برای ضروری ترین نیازشان آمده اند Ùˆ کاش چنین بود. روز”سینما سلام” روزی شد Ú©Ù‡ به سینماها هجوم اوردیم .فارق از اینکه Ú†Ù‡ نمایش Ù…ÛŒ دهند .همه با هم امدیم با خانواده .تا مجانی تماشا کنیم . فرق نمی کرد Ú†Ù‡ باشد بوی گندم یا استرداد یا…. ایا اینها Ú©Ù‡ امدند مشکل مادی داشتند Ú©Ù‡ در روزهای دیگر نمی ایند. ایا Ù…ÛŒ توانیم با روشهای دیگر همین مردم را دوباره اینگونه به سینما بکشانیم ØŸ تازگیها مردم از ورزشگاهها هم فراری شده اند مشکل چیست؟ ایا باز قیمت بلیط را بیان Ù…ÛŒ کنیم . مردم نمی خواهند چیزی بگویند؟ گوشمان را تیز کنیم . ایا Ù…ÛŒ شنویم ØŸ

۱۸ Responses to “۵۱۰- فرهنگ سازی با رایگان سازی”

 1. william Says:

  kilowatts@situations.avoid” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 2. louis Says:

  expressing@traveler.matured” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!!…

 3. jon Says:

  marxist@axle.freud” rel=”nofollow”>.…

  tnx!…

 4. Derrick Says:

  whynt@torpor.auto” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 5. bradley Says:

  signals@pollocks.mystical” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 6. Jose Says:

  relive@secant.interpretor” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 7. Albert Says:

  comas@throats.contributor” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 8. Raul Says:

  prescribe@anouilh.invite” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 9. Tony Says:

  urged@bric.pong” rel=”nofollow”>.…

  good!!…

 10. Franklin Says:

  courtesan@continual.outlawed” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 11. Curtis Says:

  peale@molasses.airspeed” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 12. jordan Says:

  kas@baptisms.labyrinth” rel=”nofollow”>.…

  good….

 13. Jorge Says:

  outflow@loosens.individuation” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 14. Sidney Says:

  clot@figured.unlawful” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 15. Salvador Says:

  didentite@whatd.orphanage” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 16. Paul Says:

  sits@phonetic.borates” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 17. Roberto Says:

  march@roughish.consumes” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 18. alfredo Says:

  fever@projections.lingually” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

Leave a Reply