درباره

در اينجا از آنچه در حيطه كاريم ميگذرد Ùˆ آنچه در اين حيطه مي انديشم مينويسم. گامي است در جهت مكتوب كردن تجربيات در مقوله مديريت . هر چند لنگان Ùˆ تلو تلو خوران ولي سعي مي كنم بهر شكل ان را ادامه دهم . ۵ سال در پرشين بلاگ نوشتم Ùˆ حالا علاوه بر حفظ خانه قبلي اين مكان را يافته ام تا قدري با خود Ùˆ شما خلوت كنم. همراه من باشيد.
ع-مسیبی