۵۱۳- با طبیعت مهربان باشیم

بهمن ۱۶م, ۱۳۹۲

این روزها که در مجاصره برفیم و در این سرزمین که در تقسیم بندی مواهب نصیب زیادی برده است سردی طبیعت را می چشیم چیزی که دل را بدرد می اورد نامهربانی ای است که با طبیعت می کنیم. دو روز پیش داشتم بسختی از مسیر نیمه بازبرفی بخانه میرفتم  مردی را دیدم که با تفنگ بادی در جستجوی گنجشکها برای شکار بود . خیلی تلاشی زیادی هم نمیخواست که این پرندگان از سرما توانی برای حرکت نداشتند و براحتی هدف قرار می گرفتند . پرنده ای که چند گرمی استخوان و گوشت است چه لذتی را به زیر دندا ن ما می اورد ؟پرنده ای که ترس را بکناری نهاده است تا بتواند دانه ای بیابد برای زنده ماندن و ما انسانهایی که انگار هنوز در عصر پارینه سنگی زیست می کنیم تفریحمان اینستکه بجای پاشیدن دانه برایشان شکارشان می کنیم . به خانم همکارمان گفتم به اشپرخانه بگویید ته مانده خوراکیها را برای آنها روی برفها بریزند و به دیدن  این شکارچی دلاور اشاره کردم . گفت شکار جزو فرهنگ مردم است کاریش نمی شود کرد . گفتم چه شکاری این که اوج نامردی است . پرنده ناتوان را زدن که هنر نیست.کاسه ای آب برایشان نهادن و خرده خوراکی هایی برایشان بر ایوان خانه نهادن مهری است که ما را به طبیعت نزدیک می کند . بیاییم به طبیعت اطرافمان رحم کنیم تا طبیعت هم با ما دوست بماند .اینقدر از طبیعت نگیریم گاهی هم به طبیعت بدهیم !

۵۱۲- آسودگی خیال

بهمن ۱۶م, ۱۳۹۲

بیداریم . ..به پهلو میخوابیم وبازو را زیر سرمان می گذاریم و پاها را نرم و آرام به هم می مالیم. حرکت پاها که نشان میداد  به رویایی لذتبخش فکر می کنیم .همزمان هم به سقف نگاه می کنیم یا به گلهای قالی و دستمان را هم ارام میکشیم به گلهای قالی جوری که انگار داریم تمیزشون می کنیم. چه لذتی دارد !حالا چقدر پیش می آید که اینطور با آرامش دراز بکشیم و پا بر هم بمالیم ؟ وقتش نیست تازه وقتش را هم داشته باشیم اینطور که دراز کشیدیم تلویزیون نگاه می کنیم یا آهنگ گوش می کنیم .وقتی هم اینکارها را می کنی که نمیتونی رویا پردازی کنی.

۵۱۱-زنان زاینده

بهمن ۱۵م, ۱۳۹۲
دستهای زنان همیشه تاریخ خیلی چیزها را سرو سامان میدهند و آنچه را مردان آلوده اند پاک می کنند .آنها زاینده اند و سرشار .

۵۱۰- فرهنگ سازی با رایگان سازی

بهمن ۱۵م, ۱۳۹۲
پدیده سینمای رایگان یک پدیده جدید بود . نفس این اعلام بسیار خوب Ùˆ پسندیده بود تا بهانه ای باشد برای آشتی مردم با سینما Ú©Ù‡ عوامل بسیاری دارد Ùˆ عدم تناسب قیمت بلیط با خدمات ارایه شده شاید یکی از انها باشد. پیش بینی نمی شد Ú©Ù‡ چنین ازدحامی شود . چنان امدند Ú©Ù‡ انگار برای ضروری ترین نیازشان آمده اند Ùˆ کاش چنین بود. روز”سینما سلام” روزی شد Ú©Ù‡ به سینماها هجوم اوردیم .فارق از اینکه Ú†Ù‡ نمایش Ù…ÛŒ دهند .همه با هم امدیم با خانواده .تا مجانی تماشا کنیم . فرق نمی کرد Ú†Ù‡ باشد بوی گندم یا استرداد یا…. ایا اینها Ú©Ù‡ امدند مشکل مادی داشتند Ú©Ù‡ در روزهای دیگر نمی ایند. ایا Ù…ÛŒ توانیم با روشهای دیگر همین مردم را دوباره اینگونه به سینما بکشانیم ØŸ تازگیها مردم از ورزشگاهها هم فراری شده اند مشکل چیست؟ ایا باز قیمت بلیط را بیان Ù…ÛŒ کنیم . مردم نمی خواهند چیزی بگویند؟ گوشمان را تیز کنیم . ایا Ù…ÛŒ شنویم ØŸ

۵۰۹-مرگ

مهر ۱۷م, ۱۳۹۲

مرگ چه با حوصله ریحان می چیند و ما بی خبر علف هرزه ها را آب می دهیم .

۵۰۸- قضاوت عجولانه!

مرداد ۳۰م, ۱۳۹۲

یکی از مشکلات بزرگ ما در روابط مان این است Ú©Ù‡ خیلی سریع با دریافت کمترین اطلاعات از طرف مقابلمان Ù…ÛŒ خواهیم او را قضاوت کنیم . یعنی انگار اگر اینکار را نکنیم یک چیزی از دنیا Ú©Ù… Ù…ÛŒ شود . طرف برایمان درد دل Ù…ÛŒ کند فوری نصیحتهایی Ú©Ù‡ ناشی از قضاوت فوری ما است بر سرش Ù…ÛŒ باریم . اصولا خود را قاضی در همه امور Ù…ÛŒ دانیم . فضای مجازی Ùˆ شبکه های احتماعی هم در اینمورد به تشدید این خصلت Ú©Ù…Ú© کرده است .اینجا کار راحت تر است یک کلیک Ùˆ دیگر هیچ ! بهمین سادگی قضاوت Ù…ÛŒ کنیم . یعنی شروع Ù…ÛŒ کنیم به خواندن Ùˆ سریع باید تصمیم بگیریم Ú©Ù‡ لایک کنیم یا نه ! پس باید سریع قضاوت کنیم .باید بگوییم Ú©ÛŒ درست میگه Ú©ÛŒ غلط .بعضی مواقع Ú©Ù‡ خیلی Ù…ÛŒ خواهیم حال بدهیم به نویسنده یک دانه از این شصت هایی Ú©Ù‡ بیلاخی هستند را Ú©Ù¾ÛŒ پیست Ù…ÛŒ کنیم Ú©Ù‡ یعنی خیلی قبول داریم .بعدش هم دیگران را بک جورایی وادار Ù…ÛŒ کنیم Ú©Ù‡ انها هم قضاوت کنند Ùˆ لایک کنند .راجع به همه چیز هم استادیم Ùˆ باید قضاوت کنیم . فلسفه، سیاست، علم ØŒ عشق ØŒ مدیریت Ùˆ….. در همه چیز خودمان را عقل Ú©Ù„ Ù…ÛŒ دانیم ومحور جهان !!! ما در روابط عادی Ú©Ù‡ چشممان توی چشم هم هست . صدای هم را میشنویم …دچار سوتفاهم Ù…ÛŒ شویم Ùˆ مشکل پیدا Ù…ÛŒ کنیم ولی اینجا راحت  با خواندن یک جمله قضاوت Ù…ÛŒ کنیم …جکم صادر Ù…ÛŒ کنیم مسخره Ù…ÛŒ کنیم Ùˆ….تازه برخی در این میانه با نقاب هم هستند یعنی اسمشون مال خودشون نیست !حالا این قضاوتهای بی اساس Ùˆ بی بنیان قاضی ها را غره Ù…ÛŒ کند به قدرت قضاوتشان Ùˆ قضاوت شوندگان هم در این تایید Ùˆ تشویق ها Ùˆ لایک گرفتن Ùˆ فالوو شدن ها یک شخصیت کاذب پیدا Ù…ÛŒ کنند . … Ùˆ خودشان را فراموش Ù…ÛŒ کنند Ùˆ Ú¯Ù… Ù…ÛŒ شوند (… در افق!!!!!) . یک دفعه Ù…ÛŒ بینند Ú©Ù‡ خودشان را Ú¯Ù… کرده اند Ùˆ شده اند یک کسی دیگر ! Ùˆ این حرص لایک گرفتن Ùˆ لایک زدن ØŒ قضاوت شدن Ùˆ قضاوت کردن همینطوری ما را غرق Ù…ÛŒ کند . نمیتونیم ارام بنشینیم !انگار از چرخه پیشرفت دور Ù…ÛŒ افتیم اگر در موردی فضاوت نکنیم ! حالا تازه به قضاوت اکتفا نمی کنیم بلکه میخواهیم دیگران را هم با خودمان همراه کنیم Ùˆ یار Ú©Ø´ÛŒ راه Ù…ÛŒ اندازیم ! من یازده سال است وبلاگ Ù…ÛŒ نویسم … الان مدتی است Ù…ÛŒ ترسم بنویسم برای همین قضاوت شدنهای عجولانه ! دلت گرفته یک دلنوشته Ù…ÛŒ نویسی … Ù…ÛŒ شود سبب Ú©Ù„ÛŒ بد فهمی ها Ùˆ قضاوت ها … حالا اینهایی Ú©Ù‡ در این شبکه های اجتماعی هستند  اکثرا درس خوانده Ùˆ با سوادها ÛŒ ما هستند . دلت میگیره از این همه بد اخلاقی … از عجولانه قضاوت شدن .شده یک جنگل تاریک … پایت را بگذاری روی برگی خشک . صدایی برخیزد… از همه طرف تیر است Ú©Ù‡ در تاریکی بسمتت Ù…ÛŒ اید . دوست Ùˆ دشمن هم خیلی معلوم نیست.! از جنبه دیگر هم این دور قضاوت فست فودی ! ما را مجبور Ù…ÛŒ کند Ú©Ù‡ خودمان نباشیم .Ù…ÛŒ خواهیم از ما تعریف کنند .نقاب ها را در دست Ù…ÛŒ گیریم Ùˆ هر آن یکی را بر چهره Ù…ÛŒ زنیم .Ùˆ دروغ Ù…ÛŒ شود  بازی هر روزه مان !!! دون کیشوت وار Ù…ÛŒ رویم به جنگ دشمنان فرضی ! روایت میکنند Ú©Ù‡ روزی سپاه ناپلئون از منطقه ای میگذشت ØŒ ناگهان چند تیر به سمتشان شلیک شد، بعد از بررسی معلوم شد Ú©Ù‡ دهکده ای Ú©ÙˆÚ†Ú© در ان حوالی قرار دارد با اندک مردم ساکن در انجا. ناپلئون لبخندی زد Ùˆ دستور داد Ú©Ù‡ برای حفظ ارامش ساکنین انجا ØŒ سپاه راهش را کج کند Ùˆ از مسیر دیگری عبور کند ……… بعد از ان مردم آنجا همچنان سالگرد پیروزیشان را بر ناپلئون جشن Ù…ÛŒ گیرند . .. Ùˆ ما با زندگی در این دنیای مجازی شده ایم ساکنان ان دهکده !

۵۰۷-کارآفرینی

تیر ۴م, ۱۳۹۲

بحث اشتغال از مواردی است که در همه کشورها از دغدغه های اصلی دولت و ملت است و همه هم این وظیفه را بعهده دولت می دانند که اشتغال ایجاد کند .این انتظار در اقتصاد نفت مدار ما بیشتر وجود دارد . دولت کاری ایجاد کند و ما هم برویم استخدام شویم و حقوقی بگیریم .بیایید از زاویه ای دیگر به این موضوع نگاه کنیم :
بچه ها فکر Ù…ÛŒ کنند هر کاری را Ù…ÛŒ توانند انجام دهند چرا؟ چون با غیرممکن اشنایی ندارند ! فکر Ù…ÛŒ کنند هر چیزی را Ù…ÛŒ شود بهش چیره شد . اگر همه ما این روحیه را حفظ کنیم Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ توانیم کاری کنیم میتوانیم تغییری ایجاد کنیم آنگاه Ù…ÛŒ توانیم خودمان با یک ایده Ùˆ با دستان خالی موفق شویم. متفکر بودن,عملگرا بودن Ùˆ نوآور بودن از انسانها یک کار آفرین Ù…ÛŒ سازد. کار افرینان دیدگاه ها را نسبت به اینکه Ú†Ù‡ چیزی ممکن است را عوض Ù…ÛŒ کنند.آنها بصیرتی دارند Ú©Ù‡ چگونه میتوان زندگی بهتری داشت . دیدن افقهای روشن در شرایطی Ú©Ù‡ سخت است .در شرایطی Ú©Ù‡ موانع از دید ما جلوگیری Ù…ÛŒ کنند. دید کار افرینی بما این توان را Ù…ÛŒ دهد Ú©Ù‡ از تلاطم ها فرصت خلق کنیم Ùˆ برای دستیابی به موفقیت روشهای جدید انجام دادن کارها را کشف کنیم. این نوآوریهای پیش برنده زندگی ادمها را تغییر میدهد Ùˆ اشتغال ایجاد Ù…ÛŒ کند . رشد ایجاد Ù…ÛŒ کند Ùˆ دنیا را بهبود Ù…ÛŒ بخشد . کار آفرین ها همه جا هستند . کسب Ùˆ کارهای Ú©ÙˆÚ†Ú© Ùˆ بزرگی را Ù…ÛŒ گردانند Ú©Ù‡ به اقتصاد جامعه Ú©Ù…Ú© Ù…ÛŒ کنند . ابزارهای جدیدی را طراحی Ù…ÛŒ کنند تا ما با هم در ارتباط بیشتر باشیم .روشهایی جدید برای حل قدیمی ترین مشکلات پیدا Ù…ÛŒ کنند .به اطراف خود نگاه کنید ! Ù…ÛŒ توانید یک کارآفرین ببینید .Ú†Ù‡ خصوصیتی دارند؟ شما هم Ù…ÛŒ توانید کارآفرین باشید.فرصت را غنیمت بشمرید تا شغلی را Ú©Ù‡ دوست دارید خلق کنید.Ú©Ù…Ú© کنید تا اقتصاد درمان شود.تغییری ایجاد کنید. با تلاش کارتان را توسعه دهید Ùˆ کودکی خود را بیاد آورید .زمانی Ú©Ù‡ همه چیز ممکن بود … Ùˆ باور کنیم Ú©Ù‡ هنوز هم ممکن است .

۵۰۶- تقسیم ساده است!

فروردین ۲۱م, ۱۳۹۲
کاش “تقسیم” همچنان ساده Ù…ÛŒ ماند Ùˆ اینقدر پیچیده نمیشد
Ùˆ”جمع” مان واقعا جمع بود!

.
.
.
.

کوچه باغهای روستای تاریخی ابیانه که به دور از هیاهوی گردشگران در مرکز روستا؛ ساعاتی را در ارامش؛ شعر زیبای طبیعت را خواندیم و قافیه های زیبایش را به تماشا نشستیم !