Posts Tagged ‘نوروز- عید-محبت’

۵۲۹-بهاریه ۹۴

پنجشنبه, فروردین ۶م, ۱۳۹۴

تکرار مکرر نو شدن که همیشه زیباست
از اون تکرار قبلی تا تکرار جدید ؛یه دنیا خاطره،یه دنیا محبت،یه دنیا دوست،یه دنیا غم ، یه دنیا گذشت ،یه دنیا امید و یه دنیا زندگی!
شروع کردیم با یاد خدا با رفتن به جمع آنان که همگی می گردند بر یک محور تا بتوانند دلشان را وصل کنند به یک عشق.
هر چند سخته ولی نماد یک پیوند هم زیباست .یک خواستن اگر با همه احساس باشد هم با شکوه است حتی اگر به وصل نرسد. ..ادامه دادیم با دوستانی Ú©Ù‡ هر روز مهرشان در دلمان بیشتر شد .یارانی پر مهر در سفرهایی پربار Ú©Ù‡ زخم بیماری رابر تن مرهم بودند Ùˆ من را در یک میدان محبت محصور کردند تا حس کنم Ú©Ù‡ این “تن” تنها نیست .تا حس کنم Ú©Ù‡ خدا نیز تنهایی را دوست ندارد Ùˆ نمی خواهد Ú©Ù‡ ما تنها باشیم Ùˆ یارانی از جنس گلهای بهشت را Ù…ÛŒ فرستد تا هر کدام تنها نباشیم .تا بیایند آدمهایی Ú©Ù‡ در قلب ما بمانند Ùˆ خانه کنند . تا همسفرمان باشند Ùˆ حس کنیم با انها چقدر دنیا زیباتر است .حس کردم Ú©Ù‡ عمر محدود است Ùˆ باید آن را با کسانی گذراند Ú©Ù‡ دوستی Ùˆ محبت Ùˆ عشق را میفهمند …. Ùˆ زخم را مرهم شد خدای من ….Ùˆ زخم برود Ú©Ù‡ نیاید!
حس کردم Ú©Ù‡ چقدر خوبند آنهایی Ú©Ù‡ “هستند” ! Ùˆ چقدر بد است وقت گذاشتن برای آنهایی Ú©Ù‡ “نیستند”.
خندیدم ازته دل برای محبت ها Ùˆ گریستم از شوق برای دوست داشتن ها Ùˆ برای نعمت ها …دلشادم از درس هایی Ú©Ù‡ گرفتم …. Ùˆ خوشحالم Ú©Ù‡ باز سعی کردم خودم را بیابم Ùˆ خودم باشم. آموختم Ú©Ù‡ زبان مشترک همه انسانها محبت است .Ú©ÙˆÚ†Ú© Ùˆ بزرگ باسواد Ùˆ بیسواد پولدار Ùˆ بی پول همه این زبان را Ù…ÛŒ فهمند Ùˆ زیباترین زبان دنیاست …Ùˆ چقدر حرف زدیم وقتی نشستیم بی کلام Ùˆ یک چای با هم خوردیم ! محبت با تمام وجود جاری میشود ….Ùˆ کلام شاید بدترین کانال برای این جریان باشد .
Ùˆ در تلاطم دریای پرموج در شب تیره قایقی امد از دور Ú©Ù‡ در آن نشستم Ùˆ بر موج سوار شدم تا روشنایی …با همراهانی Ú©Ù‡ همه از قبیله نور بودند . ..Ùˆ ترک کردم ساخلی را Ú©Ù‡ دلها سیاه شده بود از بی مهری Ùˆ کینه.
تکراری زیبا ØŒ نوروزی نو ،نوروز ۹۴٫
در سال جدید Ù…ÛŒ یابم Ùˆ بیابیم آنهایی را Ú©Ù‡ در زندگی ما “هستند” Ùˆ Ù…ÛŒ ایند تا بمانند Ùˆ “باشند”.
اجازه بدهیم آدمهایی به زندگیمان وارد شوند که گاهی دلمان بخواهد به خوابمان بیایند .
رویاهایمان را واقعی کنیم و آنها را زندگی کنیم . زمان برای رویا پردازی نیست. لجظات عمر شتابان در گذرند.
محبت را با پوست گاز بزنیم و نگران هیچ چیز نباشیم . برای لذت بردن از محبت نباید فرصتی را برای پوست کندن هدر داد !
وقت بگذاریم برای آنها که کمتر دیده می شوند . وقت بگذاریم برای انجام کارهایی که دنیا را قشنگ تر می کنند . این کارها نباید الزاما کارهای بزرگی باشند . کارهایی کوچک که همین دور بر ما را تغییری کوچک ایجاد کنند . مهم اینستکه تغییری ایجاد کنیم و تغییری کنیم .